Những Thuật Ngữ Về Di Trú – Định Cư

Những Thuật Ngữ Về Di Trú – Định Cư

luat-di-tru-dinh-cu

 

1. Luật Sư Di Trú (Immigration Attorney/ Immigration Lawyer)

Luật sư di trú không bị giới hạn trong những lời khuyên họ có thể đưa ra bởi các ranh giới của luật nhập cư. Họ là những chuyên gia pháp lý được đào tạo về Luật pháp của đất nước đích đến. Họ có thể tư vấn cho bạn liên quan đến toàn bộ các luật có thể phù hợp với hoàn cảnh của bạn.

Các vấn đề nhập cư thường mang hàm ý liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của khách hàng trong các lĩnh vực khác của pháp luật, chẳng hạn như luật gia đình, luật lao động, luật kinh doanh, luật hình sự và luật thuế. Các đại lý di cư không có luật sư di trú không thể hiểu pháp luật di trú một cách tường tận và am tường để đưa ra lời khuyên. Hơn nữa, họ bị cấm cung cấp cho bạn lời khuyên pháp lý.

Trong khi đó, luật sư di trú là những người am tường về luật pháp nói chung và luật di trú nói riêng. Họ được đào tạo và rèn luyện để họ sẽ có thể xác định bất kỳ tác động tiềm năng nào mà các lĩnh vực pháp luật khác có thể có trong đơn xin thị thực của bạn.

Ngoài ra, nếu đơn xin thị thực của bạn bị từ chối và nếu bạn chọn đưa ra kháng cáo trước tòa án, luật sư di trú sẽ có thể đại diện cho bạn trong bản đánh giá đó, trong khi một đại lý di trú không có luật sư di trú thì không thể. Kháng cáo thường là một phần quan trọng của quy trình đăng ký, do đó, việc đảm bảo tùy chọn này có sẵn cho bạn ngay từ đầu là điều hợp lý.

 

Immigration-Lawyer

 

2. Đại Diện Di Trú Úc (Australian Migration Agent)

Tất cả các chuyên viên luận sư di trú Úc phải đăng ký với Văn phòng Di Trú Úc (Office of the Migration Agents Registration Authority  – gọi tắt là OMARA)

OMARA là cơ quan chính phủ Úc nhằm giúp các luật sư và chuyên viên luật đăng ký để làm việc trong lĩnh vực di trú định cư. Các đại lý di cư hỗ trợ người dân di cư đến Úc bằng cách sử dụng kiến thức về thị thực và luật nhập cư Úc để hoàn thành các đơn xin thị thực cần thiết và đại diện cho họ trong các giao dịch với Bộ Di trú và Bảo vệ Biên giới (trước đây là Bộ Di trú và Quốc tịch), Tòa án, Bộ trưởng, Tòa án Liên bang và Tòa án Tối cao Úc.

Theo luật pháp Úc (Đạo luật Di cư 1958, Phần 3), bất kỳ người nào cung cấp “hỗ trợ nhập cư” thường phải là Đại lý Di cư đã Đăng ký. Thuật ngữ “hỗ trợ nhập cư” được định nghĩa trong phần 276 của Đạo luật nhằm bao gồm việc sử dụng hoặc cố ý sử dụng, kiến thức hoặc kinh nghiệm về thủ tục di chuyển để tư vấn hoặc hỗ trợ nhiều người khác nhau trong các đơn xin thị thực và tài trợ, kháng cáo, v.v.

 

3. Cơ Quan Di Trú Úc (Migration Institute of Australia)

Cơ Quan Di Trú Úc (MIA) là hiệp hội chuyên nghiệp hàng đầu quốc gia về các đại lý di cư. Các thành viên của MIA chấp nhận trách nhiệm của họ đối với khách hàng và cộng đồng của họ và sẽ luôn hành động theo cách nâng cao tính toàn vẹn của nghề nghiệp.

Cơ Quan Di Trú Úc được thành lập năm 1992 và đại diện cho Đại lý di cư đã đăng ký và Luật sư di cư tại Úc. Nó có các chi nhánh và chương ở tất cả các Bang và Lãnh thổ ở Úc và có một chương ở nước ngoài có trụ sở tại London. Tư cách thành viên của nó bao gồm các đại lý di cư và luật sư di cư nổi tiếng nhất ở Úc và cả ở Úc và quốc tế.

Cơ Quan Di Trú Úc là một công ty đại chúng chưa niêm yết được bảo đảm giới hạn và không có bất kỳ vốn cổ phần nào. Nó được điều hành bởi một Hội đồng quản trị và hoạt động theo một hiến pháp và điều lệ hội đồng quản trị doanh nghiệp nghiêm ngặt. Theo yêu cầu của Đạo luật Tổng công ty, nó xuất bản Báo cáo thường niên, cung cấp thông tin công khai đầy đủ về các hoạt động và tài chính của nó. Các tài khoản tài chính của MIA đã được kiểm toán bên ngoài hàng năm.

Tất cả các thành viên MIA phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt, trước tiên họ phải được đề cử và tán thành bởi một Thành viên, sau đó kiểm tra xác suất và các ứng dụng sau đó được chuyển đến một ủy ban thành viên để xem xét. Phê duyệt thành viên cuối cùng được cấp bởi Hội đồng quản trị. Các thành viên MIA phải tuân thủ Quy tắc đạo đức và thực hành MIA để tham gia và vẫn là thành viên của Viện.

 

Cơ Quan Di Trú Úc

 

Dịch vụ di trú – định cư tại UNC: định cư Mỹ, định cư Úc, định cư Canada


Tin liên quan khác