(VN) 🇪🇺 🇪🇸 THỊ THỰC SCHENGEN ĐỒNG NHẤT (THỊ THỰC NGẮN HẠN HOẶC THỊ THỰC SCHENGEN LOẠI C) 🇪🇺 🇪🇸