🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 TÌM HIỂU QUY ĐỊNH VỀ “GÁNH NẶNG XÃ HỘI” (PUBLIC CHARGE)

🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 TÌM HIỂU QUY ĐỊNH VỀ “GÁNH NẶNG XÃ HỘI” (PUBLIC CHARGE)

 

 

Link: Public Charge https://www.uscis.gov/greencard/public-charge?fbclid=IwAR103WZ_gaoGITocQF00UYE1StS7eV1e81R7a5JAo9j2zIrmajOoFj44xCI

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2019 và sẽ chỉ được áp dụng cho các hồ sơ di trú đã được gửi có dấu bưu điện (hoặc được gửi bằng điện tử) vào hoặc sau ngày 15 tháng 10 năm 2019.

Gánh Nặng Xã Hội là gì và khi nào một cá nhân được xem xét vào trường hợp này?

Với mục đích xác định việc cấm nhập cảnh, Gánh Nặng Xã Hội, có nghĩa là một cá nhân có khả năng phụ thuộc vào chính phủ để sinh hoạt, thể hiện bằng việc nhận trợ cấp tiền mặt để duy trì thu nhập hoặc thể chế hóa cho việc chăm sóc dài hạn bằng chi phí của chính phủ.

Một số yếu tố phải được xem xét khi đưa ra quyết định rằng một người có khả năng trở thành Gánh Nặng Xã Hội.

Theo Mục 212 (a) (4) của Đạo luật Di trú và Quốc tịch (INA), một cá nhân tìm kiếm con đường nhập cảnh vào Hoa Kỳ hoặc điều chỉnh tình trạng nhập cư để có thể được cấp tư cách thường trú nhân hợp pháp sẽ không được phép nhập cảnh nếu cá nhân đó, “tại thời điểm nộp đơn xin nhập cảnh hoặc điều chỉnh tình trạng nhập cư, có khả năng trở thành Gánh Nặng Xã Hội bất cứ lúc nào.” Gánh Nặng Xã Hội không áp dụng cho hồ sơ nhập tịch. Nếu một cá nhân không được phép nhập cảnh, việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ hoặc điều chỉnh tình trạng nhập cư sẽ không được chấp nhận.

Làm thế nào để xác định liệu người đó rơi vào diện Gánh Nặng Xã Hội với mục đích nhập cảnh hoặc điều chỉnh tình trạng nhập cư?

Việc không được phép nhập cảnh với lí do trở thành Gánh Nặng Xã Hội sẽ đươc xác định trên tổng thể các khía cạnh của vụ việc. Điều này có nghĩa là Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ phải cân nhắc cả về yếu tố tích cực và tiêu cực khi xác định khả năng đương đơn đó có thể trở thành Gánh Nặng Xã Hội. Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) sẽ đánh giá tổng thể của các yếu tố sau để xác định một người có khả năng trở thành Gánh Nặng Xã Hội hay không:

 • Tuổi tác
 • Tình trạng sức khoẻ
 • Tình trạng gia đình
 • Tài sản
 • Người bảo trợ
 • Tình trạng tài chính
 • Bằng cấp và chuyên môn

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ cũng có thể xem xét bất kỳ giấy tờ hỗ trợ tài chính nào được nộp thay cho cá nhân theo Mục 213A của INA. Việc có hay thiếu của một yếu tố duy nhất không thể là tiêu chí cốt lõi để xác định việc không được phép nhập cảnh với lí do trở thành Gánh Nặng Xã Hội, (trừ khi yếu tố đó là do không có hoặc thiếu giấy tờ hỗ trợ tài chính khi pháp luật yêu cầu và các quy định quản lý về một lợi ích nhập cư cụ thể, như hồ sơ bảo lãnh nhân thân để điều chỉnh tình trạng di trú.)

Khi đánh giá dựa trên tổng thể các khía cạnh của vụ việc, bao gồm các yếu tố theo luật định ở trên, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ có thể xem xét biên nhận của cá nhân về trợ cấp xã hội. Không phải tất cả các trợ cấp xã hội đều liên quan đến việc quyết định liệu ai đó có khả năng trở thành Gánh Nặng Xã Hội hay không. Khi xác định liệu ai đó có khả năng trở thành Gánh Nặng Xã Hội hay không, USCIS sẽ xem xét liệu cá nhân đó có khả năng phụ thuộc chủ yếu vào chính phủ để sinh hoạt có thể được chứng minh bằng cách nhận hỗ trợ tiền mặt để duy trì thu nhập hoặc thể chế hóa cho việc chăm sóc dài hạn tại chi phí chính phủ. Thể chế hóa ngắn hạn để phục hồi chức năng không phải là yếu tố để xem xét Gánh Nặng Xã Hội theo hướng dẫn. Lợi ích phi tiền mặt mà USCIS không xem xét sẽ được thảo luận chi tiết hơn dưới đây.

Những loại trợ cấp xã hội nào có thể được xem xét khi xác định Gánh Nặng Xã Hội?

Hỗ trợ tiền mặt để duy trì thu nhập và thể chế hóa cho việc chăm sóc dài hạn bằng chi phí của chính phủ có thể được xem xét khi xác định Gánh Nặng Xã Hội. Tuy nhiên, việc nhận các lợi ích như vậy vẫn phải được xem xét trong bối cảnh toàn bộ các khía cạnh của vấn đề trước khi một người sẽ được xem xét không được nhập cảnh trên cơ sở sẽ trở thành Gánh Nặng Xã Hội:

Các lợi ích công cộng được cấp cho một thành viên trong gia đình cũng không được quy cho các thành viên khác trong gia đình cho mục đích xác định Gánh Nặng Xã Hội trừ khi số tiền trợ cấp bằng tiền mặt này là nguồn hỗ trợ duy nhất của gia đình.

Chấp nhận các loại hỗ trợ sau đây có thể dẫn đến quyết định rằng cá nhân có khả năng trở thành Gánh Nặng Xã Hội:

Phụ Cấp An Sinh (SSI) theo Điều XVI của Đạo luật An sinh xã hội

 • Phụ Cấp Tạm Thời cho Gia Đình Nghèo Khó (TANF) hỗ trợ tiền mặt (phần A của Tiêu đề IV của Đạo luật An sinh Xã hội – kế thừa của chương trình AFDC) (Lưu ý: Trợ cấp không dùng tiền mặt theo TANF như trợ cấp chăm sóc trẻ em hoặc trợ cấp quá cảnh không thể được xem xét và không thanh toán tiền mặt định kỳ cho các tình huống khủng hoảng không thể được xem xét để làm bằng chứng cho việc xác định Gánh Nặng Xã Hội)
 • Các chương trình hỗ trợ tiền mặt của tiểu bang và địa phương trợ cấp việc duy trì thu nhập (thường được gọi là chương trình “Hỗ trợ chung”)
 • Các chương trình (bao gồm cả Trợ cấp y tế) hỗ trợ các cá nhân được thể chế hóa cho chăm sóc dài hạn (ví dụ, trong nhà dưỡng lão hoặc viện sức khỏe tâm thần). (Lưu ý: chi phí của tống giam vào tù không được xem xét để xác định Gánh Nặng Xã Hội)

Đây không phải là danh sách đầy đủ các khoản trợ cấp tiền mặt có thể dẫn đến quyết định rằng một người có khả năng trở nên phụ thuộc chủ yếu vào chính phủ để sinh hoạt và được xác định là Gánh Nặng Xã Hội. Biên nhận bất kỳ trợ cấp tiền mặt không được liệt kê ở trên sẽ tiếp tục được đánh giá theo trong bối cảnh toàn bộ các khía cạnh của vấn đề được mô tả ở trên.

Những loại trợ cấp xã hội nào không thể được xem xét khi xác định Gánh Nặng Xã Hội?

Các khoản trợ cấp không dùng tiền mặt (ngoài việc thể chế hóa cho chăm sóc dài hạn) thường không được tính đến cho các mục đích xác định Gánh Nặng Xã Hội.

Hỗ trợ tiền mặt cho mục đích đặc biệt thường không được tính cho mục đích xác định Gánh Nặng Xã Hội.

Trợ cấp không dùng tiền mặt hoặc trợ cấp tiền mặt cho mục đích cụ thể thường bổ sung về bản chất và không làm cho một người phụ thuộc vào chính phủ để sinh hoạt. Do đó, quá khứ, hiện tại hoặc tương lai của những trợ cấp này không ảnh hưởng đến việc xác định Gánh Nặng Xã Hội. Trợ cấp không dùng tiền mặt hoặc trợ cấp tiền mặt cho mục đích cụ thể không được xem xét xác định gánh nặng xã hội bao gồm:

 • Trợ cấp y tế và bảo hiểm y tế và các dịch vụ y tế khác (bao gồm hỗ trợ công cộng cho tiêm chủng, xét nghiệm và điều trị các triệu chứng của bệnh truyền nhiễm; sử dụng phòng khám sức khỏe, dịch vụ phục hồi chức năng ngắn hạn và dịch vụ cấp cứu y tế) ngoài việc hỗ trợ chăm sóc lâu dài
 • Chương trình Bảo hiểm Sức khỏe Trẻ em (CHIP)
 • Các chương trình dinh dưỡng, bao gồm Phiếu Thực phẩm, Chương trình dành cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Bữa trưa và Trường học Quốc gia Chương trình Bữa sáng, và các chương trình hỗ trợ thực phẩm bổ sung và khẩn cấp khác
 • Lợi ích nhà ở
 • Dịch vụ chăm sóc trẻ em
 • Hỗ trợ năng lượng, như Chương trình Hỗ trợ Năng lượng cho Các gia đình có thu nhập thấp (LIHEAP)
 • Trợ cấp khắc phục thảm họa khẩn cấp
 • Chăm sóc bảo trợ và hỗ trợ nhận con nuôi
 • Hỗ trợ giáo dục (chẳng hạn như học trường công), bao gồm các lợi ích theo Đạo Luật về Khởi Sự Sớm (Head Start Act) và viện trợ cho giáo dục tiểu học, trung học hoặc đại học
 • Chương trình đào tạo nghề;
 • Các chương trình, dịch vụ hoặc hỗ trợ bằng hiện vật, dựa vào cộng đồng (như bếp nấu súp, tư vấn và can thiệp khủng hoảng, và nơi trú ẩn ngắn hạn)

Các chương trình của tiểu bang và địa phương tương tự như các chương trình liên bang được liệt kê ở trên cũng thường không được xem xét cho việc xác định Gánh Nặng Xã Hội. Xin lưu ý rằng các tiểu bang có thể sử dụng các tên khác nhau cho các chương trình trợ cấp công khai hoặc tương tự. Đó là bản chất cơ bản của chương trình, không phải tên được sử dụng theo trạng thái cụ thể nhằm quyết định liệu có được xem xét cho mục đích xác định Gánh Nặng Xã Hội hay không. Ví dụ, tại California, Medicaid được gọi là “MediCal” và CHIP được gọi là “Gia đình khỏe mạnh”. Những trợ cấp này không được xem xét cho việc xác định Gánh Nặng Xã Hội.

Ngoài ra, để phù hợp với thông lệ hiện tại, các khoản thanh toán bằng tiền mặt đã được nhận, như trợ cấp An sinh xã hội theo Điều II, lương hưu của chính phủ và trợ cấp của cựu chiến binh, trong số các hình thức trợ cấp kiếm được khác, không hỗ trợ xác định Gánh Nặng Xã Hội. Bồi thường thất nghiệp cũng không được xem xét cho các mục đích xác định Gánh Nặng Xã Hội.

Liệu tôi có được yêu cầu điền mẫu đơn Bảo trợ tài chính?

 Mẫu I-864, Mẫu Đơn Bảo trợ Tài chính, là mẫu đơn mà một cá nhân đủ điều kiện (nhà tài trợ) nộp thay cho bạn khi bạn nộp đơn xin Thẻ xanh hoặc thị thực nhập cư theo một số điều khoản liên quan đến gia đình. Mục đích của mẫu đơn là để cho thấy rằng bạn có đủ điều kiện tài chính để sống ở Hoa Kỳ mà không cần phúc lợi hoặc trợ cấp tài chính từ chính phủ Hoa Kỳ. Luật pháp yêu cầu nhà tài trợ chứng minh rằng họ có thể hỗ trợ bạn về tài chính. Nhà tài trợ phải chứng minh rằng mình có thu nhập hàng năm không dưới 125 % mức nghèo của liên bang. Các hướng dẫn về nghèo đói của liên bang được thiết lập mỗi năm một lần và có thể được tìm thấy trong Mẫu I-864P, Nguyên tắc Nghèo đói.

Các cá nhân sau đây được yêu cầu nộp Bản khai Hỗ trợ được hoàn thành bởi người bảo trợ:

 • Người thân của công dân Hoa Kỳ (bao gồm cả trẻ mồ côi)
 • Tất cả các loại ưu tiên dựa trên gia đình:
 • Ưu tiên thứ nhất: Chưa kết hôn, con trai trưởng thành và con gái của công dân Hoa Kỳ (Người lớn từ 21 tuổi trở lên)
 • Ưu tiên thứ hai: Vợ / chồng của thường trú nhân và con trai chưa lập gia đình và con gái (không phân biệt tuổi tác) của thường trú nhân và con chưa lập gia đình
 • Ưu tiên thứ ba: Con trai và con gái đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ, vợ hoặc chồng của họ và
 • con chưa lập gia đình của họ
 • Ưu tiên thứ tư: Anh chị em của công dân Hoa Kỳ trưởng thành, vợ / chồng của họ và con chưa lập gia đình của họ
 • Những người nhập cư sẽ làm việc cho người thân hoặc cho một công ty ở Mỹ công dân hoặc người thân thường trú giữ lãi suất sở hữu 5% trở lên

Việc không nộp đơn Bảo trợ Tài chính thể hiện mức thu nhập trung bình khi được yêu cầu, khiến bạn không được phép nhập cảnh được theo Mục 212 (a) (4) của INA. Lưu ý: Các cá nhân mà USCIS đã chấp thuận là góa phụ tự đúng đơn hoặc góa phụ hoặc vợ / chồng bị bạo hành và trẻ em sẽ được miễn nộp đơn xin Hỗ trợ nhưng vẫn phải nộp Mẫu I-864W, Đơn yêu cầu xin miễn Bản cam kết hỗ trợ của người nhập cư tương lai.

Liệu tôi có khả năng trở thành Gánh Nặng Xã Hội?

Đối với các trợ cấp được phẩn bổ bởi USCIS, việc một người có khả năng trở thành Gánh Nặng Xã Hội thường được xem xét khi họ đang cố gắng trở thành thường trú nhân (lấy Thẻ xanh). Vấn đề này cũng được xem xét khi ai đó nộp đơn xin không di dân hoặc các trợ cấp tạm thời khác, ví dụ bằng cách mở rộng tình trạng không di dân trong Hoa Kỳ.

Có một số nhóm người nhất định được loại ra khỏi diện Gánh Nặng Xã Hội hoặc có thể được miễn trừ Gánh Nặng Xã Hội khi đăng ký Thẻ xanh hoặc các trợ cấp khác USCIS. Bao gồm:

 

 1. Người tị nạn
 2. Người xin tị nạn
 3. Người tị nạn và người tị nạn xin điều chỉnh tình trạng thường trú nhân
 4. Người nhập cư con lai (nhập học lần đầu)
 5. Các cá nhân được cứu trợ theo Đạo luật Điều chỉnh Cuba (CAA)
 6. Các cá nhân được cứu trợ theo Đạo luật Cứu trợ Nicaragua và Trung Mỹ (NACARA)
 7. Các cá nhân được cứu trợ theo Đạo luật Công bằng Di dân Tị nạn Haiti (HRIFA)
 8. Cá nhân xin Visa T
 9. Cá nhân xin Visa U
 10. Các cá nhân sở hữu visa T và đang cố gắng trở thành thường trú nhân (có được Thẻ xanh)
 11. Các cá nhân sở hữu visa U và đang cố gắng trở thành thường trú nhân (có được Thẻ xanh)
 12. Người nộp đơn cho Tình trạng được bảo vệ tạm thời (TPS)
 13. Một số ứng viên theo Quy định của Đạo luật LIFE

Nếu tôi bị từ chối nhập cảnh tại sân bay?

Để biết thông tin về các quyết định buộc tội công khai trong thủ tục loại bỏ và tại các sân bay, tham khảo Hướng dẫn thực địađầy đủ cho khả năng bị trục xuất và không có khả năng công khai Phí sân bãi; 64 FR 28689 (ngày 26 tháng 5 năm 1999) (xemTờ Thông tin về Gánh Nặng Xã Hội).

Làm sao tôi có thể biết thêm thông tin về Gánh Nặng Xã Hội?

Để biết chính sách được công bố hoàn chỉnh về Gánh Nặng Xã Hội, hãy tham khảo Chính sách được công về Gánh Nặng Xã Hội: INA Phần 212 (a) (4) và 237 (a) (5).

 

Cập nhật lần cuối ngày: 18/10/2019

CÔNG TY TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (VIẾT TẮT LÀ “UNC”) ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ GIÁO DỤC – TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐỊNH CƯ TRONG HƠN 10 NĂM, VỚI SỰ HIỆN DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI NHIỀU QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM, THAILAND.

ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH VIỆT NAM

*** Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tầng 15, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, HCM
Hotline: 028 38 227 207
Fanpage Hochiminh:
Group:
UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/
*** Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Hotline: 024 35 743 666
Fanpage Hanoi:

 

 


Tin liên quan khác