🇦🇺 ❄️ ☃️ Tổng quan về hệ thống thị thực có tay nghề tạm thời của Úc 🇦🇺 ❄️ ☃️

🇦🇺 ❄️ ☃️ Tổng quan về hệ thống thị thực có tay nghề tạm thời của Úc 🇦🇺 ❄️ ☃️

 

Nguồn: Parliament of Australia: https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Legal_and_Constitutional_Affairs/SkilledVisaSystem/Report/c02

Chương 2

Tổng quan về hệ thống thị thực có tay nghề tạm thời của Úc

2.1        Chương này cung cấp một cái nhìn tổng quan và ngắn gọn về hệ thống thị thực có tay nghề tạm thời của Úc ở thời điểm hiện tại, bao gồm các loại thị thực khác nhau mà hệ thống kết hợp, những yêu cầu của người sử dụng lao động và người có thị thực. Chương này chỉ ra một số vấn đề chính được nêu ra làm bằng chứng cho cuộc điều tra liên quan đến hệ thống hiện tại, và kết luận bằng quan điểm và khuyến nghị của ủy ban.

2.2        Chi tiết hơn về các khía cạnh cụ thể của hệ thống hiện tại được chỉ ra trong các chương sau của báo cáo này

2.3        Hệ thống thị thực có tay nghề tạm thời hiện tại chủ yếu bao gồm bốn loại thị thực khác nhau là:

 • Thị thực cho Việc Làm Tạm thời (loại 400) (Chuyên gia ngắn hạn)
 • Thị thực cho Việc làm Tạm thời (loại 403) (Quan hệ Quốc tế)
 • Thị thực cho Hoạt động Tạm thời (loại 408)
 • Thị thực Tạm thời Thiếu Kỹ năng (TSS) (loại 482), Thị thực này đã thay thế cho chương trình Thị thực Việc làm Tạm thời (có tay nghề) (loại 457) vào tháng 3 năm 2018

2.4        Một số thị thực khác với quyền lợi việc làm mở cho những người di cư tạm thời có tay nghề, với các điều kiện. Ví dụ, thị thực tạm thời cho du học sinh tốt nghiệp (loại 485) chấp nhận những sinh viên quốc tế tốt nghiệp gần đây của các tổ chức Úc có trình độ và kỹ năng liên quan với nghề nghiệp có tay nghề thích hợp. Phân lớp Việc làm Tốt nghiệp cho phép sinh viên cư trú tới 18 tháng và phân lớp Việc làm Nghiên cứu, đối với sinh viên quốc tế vừa tốt nghiệp với bằng cấp của Úc, cho phép cư trú trong khoảng từ hai đến bốn năm.

2.5        Thị thực khu vực có tay nghề (lâm thời) (loại 489): Con đường được mời cho phép người lao động có kỹ năng từ bên ngoài nước Úc đến sống và làm việc tại một khu vực cụ thể của Úc, miễn là họ được đề cử bởi một tiểu bang hoặc lãnh thổ Úc hoặc người thân đủ tư cách.

2.6        Những người có thị thực khác được phép làm việc tại Úc, chẳng hạn như sinh viên quốc tế và những người làm việc trong kỳ nghỉ. Tuy nhiên, những thị thực này không tập trung vào việc làm lành nghề trong các lĩnh vực thiếu tay nghề.

2.7        Hệ thống thị thực có tay nghề được phối hợp quản lý bởi Bộ Nội vụ, Bộ Việc làm và Doanh nghiệp Nhỏ (DJSB) và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cả ba bộ phận cùng nhau ‘làm việc như một tập thể’, trong các lĩnh vực như ‘xác định thiếu hụt tay nghề, đánh giá và kiểm tra tay nghề, công nhận giao dịch, tài trợ và cung cấp khoá đào tạo cho người Úc, đánh giá [thử nghiệm thị trường lao động] và thông qua việc cung cấp … tùy chọn và phân lớp thị thực.

2.8        Bộ Nội vụ, Lực lượng Biên phòng Úc và Thanh tra Công bằng Việc Làm có trách nhiệm theo dõi và thực thi các quyền và điều kiện tại nơi làm việc (xem Chương 6 để biết thêm chi tiết).

2.9        Hội đồng Tư vấn cấp Bộ về Di cư có tay nghề, bao gồm các ngành công nghiệp, đoàn thể và đại diện chính phủ, cố vấn cho Bộ trưởng Bộ Công dân và Đa văn hóa về các chương trình di cư có tay nghề tạm thời và vĩnh viễn của Úc. Lời khuyên này bao gồm quy mô của các chương trình cho nghề nghiệp có sự thiếu hụt tay nghề mà lực lượng lao động trong nước không thể đáp ứng, và các chính sách để đảm bảo rằng người lao động Úc được ưu tiên trong thị trường lao động

Số người có thị thực tạm thời có tay nghề ở Úc

2.10      Vào ngày 30 tháng 6 năm 2018, khoảng 15 phần trăm của tất cả những người có thị thực tạm thời ở Úc có quyền làm việc là những người có thị thực có tay nghề tạm thời. Tổng số người có thị thực tạm thời có quyền làm việc bao gồm những người di cư tạm thời không vào Úc theo các chương trình di cư lành nghề, chẳng hạn như sinh viên quốc tế và người có thị thực làm việc trong kỳ nghỉ (xem Hình 2.1).

Hình 2.1: Thành phần thị thực của người có thị thực tạm thời tại Úc với quyền làm việc, ngày 30 tháng 6 năm 2008

 • International students: Sinh viên quốc tế
 • Temporary Graduate visa holders: Người có thị thực Việc làm Tạm thời cho Sinh viên Sau Tốt nghiệp
 • Temporary Skilled visa holders: Người có thị thực Việc làm Có tay nghề Tạm thời
 • Working Holiday Makers: Người Làm việc trong Kì nghỉ
 • Other Temporary visa holders: Những người có thị thực Tạm thời khác

Lưu ý: Bao gồm người có thị thực thứ cấp. ‘Những người có thị thực tạm thời khác’ bao gồm 29 loại thị thực như thị thực Làm việc Tạm thời (Hoạt động ngắn hạn) và thị thực Làm việc Tạm thời (Hoạt động dài hạn) để thăm các học giả, người giải trí, người chơi thể thao, nhân viên tôn giáo và những người khác

2.11      Kể từ tháng 2 năm 2019 (xem Hình 2.2 để biết thêm chi tiết), Sở Nội vụ đã cấp

 • 21 614 thị thực TSS
 • 28 613 Thị thực làm việc tạm thời (Chuyên gia ngắn hạn) (loại 400); và
 • 36 169 thị thực hoạt động tạm thời (loại 408) cho năm 2018-2019 2.12      Thị thực 457 trước đó tiếp tục được xử lý cho đến ngày 18 tháng 3 năm 2018

Hình 2.2: Số lượng trợ cấp chính của Thị thực việc làm tạm thời từ năm tài chính 2016-2017 đến 28 tháng 2 năm 2019

Loại thị thực 2016-17 2017-18 2018 đến 28/02/2019
Thị thực Thiếu hụt Tay nghề Tạm thời (TSS)   2,595 21,614
Thị thực Việc làm Tạm thời (có tay nghề) (loại 457) 46,480 31,851 7,025
Thị thực Việc làm Tạm thời (Chuyên gia cư trú ngắn hạn) 46,888 43,585 28,613
Thị thực Việc làm Tạm thời (Quan hệ Quốc tế) 4,914 9,553 8,355
Thị thực Hoạt động Tạm thời (loại 408) 19,772 60,889 36,169

 

2.13      Bộ Nội vụ, Bộ Việc làm và Doanh nghiệp Nhỏ, và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu trong bản đệ trình chung (Bản đệ trình chung của Bộ) rằng ‘trung bình trên tất cả các ngành và nghề nghiệp, số lượng người giữ thị thực TSS chính / loại 457 ở Úc biểu trưng rằng có ít hơn một phần trăm người có việc làm

Thị thực Việc làm Tạm thời (Chuyên gia ngắn hạn) (loại 400)

2.14      Thị thực loại 400 đã tồn tại từ tháng 3 năm 2013. Nó cung cấp các quyền làm việc ngắn hạn, không liên tục cho những người giữ thị thực có tay nghề, kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm chuyên môn cao. Người có thị thực không được phép tham gia vào các hoạt động công việc không liên quan khác. Thời gian lưu trú dự kiến ​​là ba tháng hoặc ít hơn, nhưng thị thực này cho phép tối đa sáu tháng trong những trường hợp đặc biệt.

2.15      Visa loại 400 không yêu cầu bảo lãnh chính thức. Tuy nhiên, một ‘người đề xuất’ (một doanh nghiệp Úc đã đăng ký) phải cung cấp cho đương đơn thư hỗ trợ và / hoặc thư mời làm việc tạm thời, trong đó nêu chi tiết về vị trí, thời gian làm việc, vai trò hoặc nhiệm vụ của đương đơn và tại sao đương đơn này là cần thiết ở Úc.  

2.16      Không yêu cầu kiểm tra thị trường lao động đối với loại thị thực 400, nhưng Bộ Nội vụ yêu cầu những người đề xuất cung cấp thông tin để làm rõ rằng sẽ không có tác động tiêu cực đến cơ hội việc làm và đào tạo cho người Úc. Các yếu tố được tính đến có thể bao gồm:

 • liệu công việc có tay nghề cao hay không;
 • liệu đương đơn có đang làm việc với cùng mức thù lao và trong cùng điều kiện như người Úc sẽ được tuyển dụng hay không;
 • có bao nhiêu người Úc đang làm việc trong dự án và/hoặc bởi doanh nghiệp;
 • liệu chủ lao động đã cố gắng thuê một người Úc cho vai trò đó, và sắp xếp cho một người Úc được đào tạo để thực hiện công việc trong một thời gian dài hơn; và
 • bằng chứng hoặc mối quan tâm rằng nhà tuyển dụng muốn thu hút người lao động ở nước ngoài để giảm chi phí bằng cách phá vỡ các tiêu chuẩn và mức lương lao động địa phương.

Thị thực Việc làm Tạm thời (Quan hệ Quốc tế) (loại 403)

2.17      Thị thực loại 403 cho phép một người tạm thời đến Úc nếu họ đáp ứng các yêu cầu của một trong sáu luồng thị thực:

 • Luồng Thỏa thuận Chính phủ, nếu có một thỏa thuận song phương giữa Chính phủ Úc và một quốc gia khác ;
 • Luồng của Cơ quan Chính phủ Nước ngoài, được giới hạn cho các cá nhân trong các loại hoạt động cụ thể, chẳng hạn như đại diện của một cơ quan chính phủ nước ngoài;
 • Luồng công nhân ngoại giao, cho phép các cá nhân tham gia vào công việc nội địa toàn thời gian tạm thời trong gia đình của người có visa Ngoại giao (tạm thời) (loại 995);
 • Luồng đặc quyền và quyền miễn trừ, cho phép đại diện quốc tế ở lại Úc nếu họ có đặc quyền hoặc quyền miễn trừ theo luật pháp liên quan;
 • Luồng chương trình công nhân thời vụ, dành cho công nhân tham gia Chương trình Công nhân Thời vụ; và
 • Luồng chương trình Kế hoạch Lao động Thái Bình Dương, dành cho những người tham gia chương trình Kế Hoạch Lao động Thái Bình Dương.

2.18      Chi phí và thời gian được cấp tùy thuộc vào dòng thị thực được ứng vào bởi đương đơn.

Thị thực Hoạt động Tạm thời (loại 408)

2.19      Thị thực loại 408 dành cho các cá nhân đến Úc tham gia một chương trình đặc biệt đã được phê duyệt, như trao đổi thanh niên, tham quan các học viện, các sự kiện lớn như Đại hội Thể thao Khối thịnh vượng chung, chương trình làm giàu văn hóa, giải trí, người thể thao và nhân viên tôn giáo. Thị thực cho phép ở lại từ ba tháng đến hai năm, tùy thuộc vào hoạt động được thực hiện

Thị thực việc làm tạm thời (có tay nghề) (loại 457)

2.20      Thị thực làm việc tạm thời (có tay nghề) (loại 457) được giới thiệu vào tháng 8 năm 1996, theo khuyến nghị của Ủy ban điều tra về việc nhập cảnh tạm thời của các doanh nhân và các chuyên gia có tay nghề cao rằng chế độ thị thực đơn giản cho người kinh doanh thay thế hệ thống trước đó.

2.21      Chương trình thị thực lớp 457 đã trải qua nhiều lần lặp lại. Điều này là do những lo ngại về việc khai thác công nhân  của thị thực lớp 457 bởi những người sử dụng lao động vô đạo đức. Ban đầu, các yêu cầu về kỹ năng đối với thị thực 457 được yêu cầu để phản ánh sự phân loại của Cục Thống kê Úc đối với các nghề nghiệp chủ yếu là quản lý, chuyên nghiệp và thương mại.  Để đủ điều kiện tham gia chương trình visa 457, các nhà bảo lãnh đã phải chứng minh một hồ sơ đào tạo lao động địa phương và cho biết người lao động ở nước ngoài sẽ có lợi như thế nào đối với Úc. Kiểm tra thị trường lao động cũng được yêu cầu đối với các ngành nghề đòi hỏi kỹ năng tối thiểu hoặc nghề nghiệp có tay nghề được coi là không cần thiết đối với hoạt động kinh doanh của nhà bảo lãnh

2.22      Một số đánh giá, bao gồm đánh giá Deegan 2008 và đánh giá Azarias 2014, đề xuất thay đổi hệ thống 457. Đáp lại những chỉ trích rằng các yêu cầu thị thực 457 rất dễ thực hiện, chính phủ đã sửa đổi để đơn giản hóa chương trình và tăng cường tính toàn vẹn của nó để ngăn chặn người lao động nước ngoài khai thác và bảo vệ điều kiện thị trường lao động cho người lao động địa phương.

2.23      Vào ngày 18 tháng 4 năm 2017, Chính phủ Úc đã công bố cải cách thêm cho chương trình thị thực 457 và người sử dụng lao động thường trú đã tài trợ Chương trình Định cư Úc diện tay nghề doanh nghiệp chỉ định (loại 186) và các Chương trình thị thực di cư được tài trợ theo khu vực (loại 187). Do đó, thị thực 457 đã bị bãi bỏ và được thay thế bằng Thị thực Thiếu tay nghề Tạm thời (visa TSS).

Thị thực Thiếu tay nghề Tạm thời (lớp 482)

2.24      Thị thực TSS mới, thay thế thị thực 457 từ tháng 3 năm 2018, bao gồm các yêu cầu tiếng Anh chặt chẽ hơn so với thị thực 457 cho người nộp đơn, kiểm tra hình sự bắt buộc và yêu cầu ứng viên phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc liên quan. Nó cũng liên quan đến thử nghiệm thị trường lao động bắt buộc, mà người sử dụng lao động phải chứng minh rằng họ đã thực hiện trước khi sử dụng một người nào đó theo thị thực TSS (xem Chương 4), cũng như đánh giá mức lương thị trường.

2.25      Khi công bố giới thiệu thị thực TSS, Thủ tướng khi đó, Hon. Malcolm Turnbull, tuyên bố rằng nó sẽ:

… bị hạn chế trong tình trạng thiếu hụt kỹ năng quan trọng [đến] … việc đảm bảo người lao động Úc được ưu tiên hàng đầu tuyệt đối cho công việc, trong khi các doanh nghiệp sẽ có thể tạm thời tiếp cận các kỹ năng quan trọng họ cần để phát triển nếu không có công nhân Úc có tay nghề cao

2.26     Thị thực TSS có ba luồng. Thị thực được cấp theo luồng ngắn hạn kéo dài đến hai năm. Luồng trung hạn có yêu cầu tiếng Anh chặt chẽ hơn và cung cấp thị thực lên đến bốn năm. Cả hai luồng này được liên kết với danh sách cụ thể của các ngành nghề đủ điều kiện. Luồng thứ ba, luồng thỏa thuận lao động, ‘dành cho những người lao động có tay nghề được đề cử bởi một người sử dụng lao động với Thỏa thuận Lao động’ với Chính phủ Úc.

2.27      Bảng 2.1 phác thảo sự khác biệt chính giữa ba luồng. Cần lưu ý rằng một số nghề nghiệp yêu cầu đăng ký, cấp phép hoặc thành viên ở Úc có thể yêu cầu trình độ tiếng Anh cao hơn các nghề nghiệp khác. Đánh giá kỹ năng cũng được yêu cầu cho một số nghề nghiệp.

Bảng 2.1: Luồng thị thực thiếu hụt kỹ năng tạm thời (TSS)

  Thời hạn tối đa

 

Chi phí Yêu cầu của Đương đơn Danh sách nghề nghiệp
Ngắn hạn 2 năm Từ 1,175$ Điểm IELTS 5.0 với ít nhất 4,5 trong mỗi thành phần kiểm tra

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành nghề liên quan

Danh sách nghề nghiệp có tay nghề ngắn hạn
Trung hạn 4 năm Từ 2,455$ Điểm IELTS 5.0 với ít nhất 5 trong mỗi thành phần kiểm tra

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành nghề liên quan

Danh sách lành nghề theo chiến lược trung và dài hạn; hoặc

Danh sách ngành nghề địa phương

Thoả thuận lao động 4 năm Từ 2,455$ Trình độ tiếng Anh quy định trong hợp đồng lao động Nhà tuyển dụng phải có thoả thuận lao động với Chính phủ Úc

2.28      Những người có thị thực TSS chỉ có thể làm việc trong nghề nghiệp mà thị thực của họ được chấp thuận và chỉ làm việc cho nhà bảo lãnh được phê duyệt của họ. Những người có thị thực theo dòng ngắn hạn chỉ có thể gia hạn thị thực tại Úc một lần, trong khi những người thuộc dòng trung hạn có thể đủ điều kiện sau ba năm để gia hạn thị thực tại Úc nhiều lần và cho thường trú nhân.

Những yêu cầu của nhà tuyển dụng

2.29      Nhà tuyển dụng muốn bảo lãnh cho một công nhân có tay nghề để xin thị thực TSS phải nộp đơn để trở thành một nhà bảo lãnh kinh doanh tiêu chuẩn, với chi phí 420 đô la. Các nhà bảo lãnh được chấp thuận đề cử một công nhân ở nước ngoài cho một vị trí trong tổ chức của họ phải chịu một khoản phí đề cử là $ 330. Nhà tuyển dụng được yêu cầu là:

 • cung cấp một hợp đồng lao động bằng văn bản, trừ khi nghề nghiệp đó được miễn;
 • cung cấp bằng chứng về thử nghiệm thị trường lao động khi cần thiết;
 • thông báo cho Sở Nội vụ nếu người giữ thị thực ngừng công việc;
 • đảm bảo người giữ thị thực chỉ tham gia vào nghề nghiệp mà chủ lao động đã đề cử họ;
 • nộp đơn mới nếu chủ lao động muốn thu hút người giữ thị thực vào một nghề nghiệp khác;
 • không thu hồi, chuyển nhượng hoặc tính phí liên quan đến việc tuyển dụng người được bảo lãnh, phí bảo lãnh hoặc phí đề cử hoặc chi phí đại lý di cư; và
 • trả chi phí đi lại hợp lý và cần thiết cho người được bảo lãnh và các thành viên gia đình được bảo lãnh của họ rời khỏi Úc .

2.30      Nhà bảo lãnh sử dụng chủ sở hữu thị thực theo dòng ngắn hạn và trung hạn cũng phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể về lương. Các nhà bảo lãnh được yêu cầu xác định mức lương, hoặc sẽ được trả cho một người Úc thực hiện vai trò tương tự ở cùng một địa điểm (được gọi là Mức lương thị trường hàng năm). Mức lương thị trường này phải bao gồm một thành phần tiền lương bằng hoặc lớn hơn Ngưỡng lương cho lao động nước ngoài có kinh nghiệm làm việc theo hợp đồng có thời hạn (TSMIT), hiện được đặt ở mức $ 53,900.

2.31      Trước đây, người sử dụng lao động của người giữ thị thực TSS/457 cũng được yêu cầu ‘đóng góp vào việc đào tạo người Úc’ bằng cách:

 • dành ít nhất hai phần trăm trong số tiền lương của họ để thanh toán cho một quỹ đào tạo ngành nghề hoạt động trong cùng ngành hoặc liên quan; hoặc là
 • dành ít nhất một phần trăm trong số tiền lương của họ để đào tạo cho công dân Úc hoặc thường trú nhân làm việc trong doanh nghiệp

2.32      Từ tháng 8 năm 2018, các chi phí đào tạo này đã được thay thế bằng yêu cầu nhà tuyển dụng chỉ định lao động có tay nghề ở nước ngoài theo thị thực TSS để đóng góp vào tiền thuế của Quỹ người Úc có tay nghề. Các vấn đề về Quỹ người Úc có tay nghề được nêu rõ hơn trong Chương 5.

Đánh giá thị trường lao động

2.33     Nhà tuyển dụng tìm cách đề cử một công nhân theo thị thực TSS hoặc theo thị thực Chương trình Tài năng Toàn cầu được yêu cầu thực hiện thử nghiệm thị trường lao động (LMT) để chứng minh rằng không có người Úc có trình độ và kinh nghiệm phù hợp có sẵn để tham gia vào vị trí được đề cử. Miễn các yêu cầu LMT được áp dụng trong một số trường hợp cụ thể, chẳng hạn như LMT bị cấm theo các Hiệp định thương mại tự do mà Úc là một bên.

2.34      Để đáp ứng yêu cầu kiểm tra thị trường lao động, các nhà doanh nghiệp bảo lãnh tiêu chuẩn phải cung cấp bằng chứng khi nộp đơn đề cử trực tuyến ‘để chứng minh rằng họ đã thử nghiệm thị trường lao động địa phương trong vòng bốn tháng trước khi đề cử một công nhân nước ngoài có tay nghề xin visa TSS, ít nhất là trên  bốn tuần’.

2.35      Các yêu cầu bổ sung cho các thỏa thuận kiểm tra thị trường lao động được nêu rõ hơn trong Chương 4

Đánh giá kỹ năng

2.36      Cơ quan đặc biệt về thẩm định kỹ năng thực hiện đánh giá kỹ năng của người lao động ở nước ngoài.  Các đánh giá được thực hiện bởi các cơ quan được phê duyệt này sau đó thông báo các quyết định mà Bộ Nội vụ đưa ra đối với việc di cư có tay nghề.  Những đánh giá kỹ năng này có thể được thông báo theo Hệ thống Phân loại ngành nghề áp dụng tại Úc và New Zealand (ANZSCO), trong đó phân loại nghề nghiệp và công việc trong thị trường lao động Úc.

2.37      Chương 3 phác thảo các quy trình đánh giá kỹ năng chi tiết hơn

Những thay đổi gần đây của hệ thống thị thực lành nghề

2.38      Hệ thống thị thực có tay nghề đã chịu một số thay đổi đáng kể trong hơn hai năm qua.  Chúng được nêu trong Bảng 2.2

2.39      Vào ngày 20 tháng 3 năm 2019, Chính phủ Úc đã đề xuất những thay đổi hơn nữa đối với hệ thống thị thực có tay nghề.  Những thay đổi bao gồm:

 • cung cấp cho sinh viên quốc tế đã hoàn thành việc học tại một trường đại học trong khu vực bằng thị thực làm việc sau học tập để có thêm một năm ở Úc;
 • giới thiệu hai thị thực khu vực mới cho công nhân lành nghề, với 23.000 địa điểm, theo đó người di cư có tay nghề cao sẽ;
 • được ưu tiên xử lý;
 • có quyền truy cập vào một nhóm công việc lớn hơn trong danh sách nghề nghiệp so với người di cư có tay nghề sống ở các thành phố lớn;  và
 • có thể tiếp cận thẻ thường trú nhân sau ba năm nếu họ sống và làm việc ở khu vực Úc;  và
 • sự gia tăng số lượng nhà tuyển dụng bảo trợ nơi thị thực có tay nghề, từ 35.528 trong năm 2017-2018 lên 39.000 nơi trong năm 201 -2020

2.40      Những thay đổi được đề xuất mới nhất này đã được công bố sau khi cuộc điều tra này nhận được bằng chứng, và chưa được thực hiện;  như vậy, báo cáo này không đề cập trọng yếu đến nó

Bảng 2.2: Tóm tắt những thay đổi gần đây đối với hệ thống thị thực có tay nghề tạm thời

Ngày Thay đổi Khu vực
Tháng 4 năm 2017 Chính phủ Úc tuyên bố rằng thị thực 457 sẽ bị bãi bỏ và thị thực TSS mới sẽ được giới thiệu Hệ thống thị thực có tay nghề
Tháng 4 năm 2017 Tạo ra Danh sách Nghề nghiệp có Tay nghề Ngắn hạn mới và Danh sách có Tay nghề Chiến lược Trung và Dài hạn, để củng cố các luồng ngắn hạn và trung hạn của hệ thống thị thực kỹ năng tạm thời Danh sách Nghề nghiệp có Tay nghề
Tháng 3 năm 2018 Thay đổi thị thực được công bố vào tháng 4 năm 2017 có hiệu lực, với thị thực 457 không còn có sẵn cho người nộp đơn mới, thay thế bằng thị thực TSS

Những thay đổi khác được công bố cho Danh sách Nghề nghiệp Di cư có Tay nghề

Hệ thống thị thực có Tay nghề
Tháng 8 năm 2018 Người sử dụng lao động đề cử người lao động có tay nghề ở nước ngoài hiện được yêu cầu phải trả một khoản tiền thuế cho Quỹ người Úc lành nghề Quỹ người Úc lành nghề
Tháng 8 năm 2018 Người sử dụng lao động được yêu cầu tiến hành kiểm tra thị trường lao động trong bốn tháng ngay trước khi đăng ký, trong tối thiểu bốn tuần, với quảng cáo nêu rõ các kỹ năng hoặc kinh nghiệm cần thiết Đánh giá thị trường lao động
Tháng 8 năm 2018 Bộ Nội vụ có thể xác minh số hồ sơ thuế của người xin thị thực, người có thị thực và người giữ thị thực cũ để kiểm tra xem họ có khai báo thu nhập hoặc được trả một cách thích hợp hay không Thực thi
Tháng 3 năm 2019 Sau khi xem xét, Chính phủ Úc công bố những thay đổi trong danh sách nghề nghiệp lành nghề Danh sách nghề nghiệp có tay nghề

Thống kê thị thực TSS và tác động của những thay đổi gần đây

2.41      Phần lớn các hồ sơ xin visa 457 và TSS kể từ năm 2016 đã dành cho các vị trí là Người quản lý, Chuyên gia và Kỹ thuật viên và Công nhân thương mại, mặc dù số lượng cho các vị trí này gần đây đã giảm (xem Hình 2.3).  Trong năm tài chính 2017, 23% người nộp đơn xin thị thực TSS hoặc 457 thành công là công dân Ấn Độ, 17% là công dân Anh, 7,3% là công dân Philippines, 5,1% là công dân Mỹ, 4,9% là Công dân Trung Quốc, và 4,3% là công dân Cộng hòa Ireland.

Hình 2.3: Đơn xin thị thực 457 / TSS nộp vào năm 2017-2018 đến 30 tháng 6 năm 2018 theo nghề nghiệp được chỉ định

Nghề nghiệp được đề cử 2016-17 đến 30/06/2017 2017-18 đến 30/06/2018 % Thay đổi từ 2016-17 2017-18 tính theo%
1 Quản lý 9,770 5,360 -45.2% 13.7%
2 Chuyên nghiệp 28,570 22,860 -20.0% 58.3%
3 Kỹ thuật viên và nhân viên giao dịch 13,630 9,130 -33.0% 23.3%
4 Nhân viên phục vụ cộng đồng và cá nhân 1,100 660 -39.4% 1.7%
5 Nhân viên văn thư và hành chính 530 330 -38.7% 0.8%
6 Nhân viên bán hàng 350 170 -50.1% 0.4%
7 Vận hành và điều khiển máy móc 110 40 -66.7% 0.1%
8 Lao động phổ thông 220 100 -52.1% 0.3%
Công nhân thịt lành nghề 420 240 -43.4% 0.6%
Không xác định 130 340 -168.0% 0.9%
Tổng cộng 54,820 39,230 -28.4% 100%

 

2.42     Ba ngành công nghiệp tài trợ hàng đầu trong năm rài chính 2017-2018 cho TSS và thị thực 457 còn lại là:

 • Dịch vụ khác (17,2 phần trăm của tổng số chương trình thị thực;
 • Chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật (14,6 phần trăm);  và
 • Chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xã hội (13,3 phần trăm).

2.43      Bốn ngành nghề hàng đầu cho các  đơn được cấp trong cùng thời kỳ là Lập trình viên phát triển (4,8 phần trăm), Chuyên viên phân tích kinh doanh CNTT (4,0 phần trăm), Giảng viên đại học (3,9 phần trăm) và Đầu bếp (3,9 phần trăm)

2.44      Trong chương trình năm tài chính 2017-2018, 39 800 người có thị thực có tay nghề tạm thời được cấp thẻ thường trú hoặc thị thực tạm thời.  Điều này thể hiện mức giảm 21,4% so với cùng kỳ năm trước

Tác động chung của thị thực TSS và những thay đổi khác gần đây

2.45      Đệ trình chung của Bộ đã lập luận rằng ‘thị thực TSS đang chứng tỏ là hiệu quả hơn so với thị thực [457] trước đây trong việc nhắm mục tiêu thiếu hụt tay nghề thực sự’. Nó cũng nói thêm rằng việc sử dụng thị thực TSS / 457 ‘đã giảm trong những năm gần đây trong các ngành nghề nghiên cứu và phân tích của Bộ Công việc và Doanh nghiệp Nhỏ cho thấy tình trạng thiếu hụt tay nghề không còn rõ ràng nữa’.

2.46     Ông Richard Johnson, Trợ lý Thư ký thứ nhất, Bộ phận Chính sách Nhập cư, Quốc tịch và Đa văn hóa tại Sở Nội vụ, nhấn mạnh rằng mục đích của cải cách hệ thống thị thực tạm thời ‘là cung cấp cho người lao động Úc ưu tiên hàng đầu cho công việc trong khi cho phép các doanh nghiệp Úc  tiếp cận các kỹ năng họ cần để phát triển khi không có công nhân Úc ‘. Ông Johnson đặc biệt nhận xét rằng việc tạo ra luồng ngắn hạn trong loại thị thực TSS đã khiến nó đạt được kết quả tốt hơn một cách đáng kể để đáp ứng sự thiếu hụt kỹ năng thực sự:

Tôi cũng nghĩ rằng cấu trúc của thị thực TSS, thị thực 457 … và cách mà nó tạo ra các danh sách nghề nghiệp khác nhau – danh sách nghề nghiệp hai năm, đó là về nhu cầu ngắn hạn cấp tính, có nghĩa là chúng tôi, bây giờ đã có một sản phẩm cho phép chúng tôi thuê một người trong hai năm với một quyền gia hạn và sau đó họ rời đi. Điều đó đáp ứng nhu cầu rất ngắn hạn.  Chương trình hiện đang được nhắm mục tiêu nhiều hơn cho vấn đề chung [giải quyết tình trạng thiếu kỹ năng thực sự].

2.47      Ông Michael Willard, Trợ lý Bộ trưởng, Chi nhánh Di động Toàn cầu tại Sở Nội vụ, nói với ủy ban rằng kể từ khi những thay đổi được đưa ra vào tháng 4 năm 2017, một xu hướng rộng là giảm số lượng thị thực lành nghề được cấp trong các ngành nghề có tay nghề thấp hơn, với yêu cầu khắt khe hơn có ‘tác động lớn ở phần cuối kỹ năng thấp hơn của thị trường’.

2.48      Khi được hỏi liệu việc giới thiệu thị thực TSS có làm giảm đáng kể tổng số thị thực có kỹ năng tạm thời được cấp hay không, các quan chức bộ phận lưu ý rằng rất khó để xác định tác động của thị thực TSS mới đối với số lượng chung trong giai đoạn này, trong thời gian giới hạn đã được thông qua kể từ khi giới thiệu.  Tuy nhiên, đã được lưu ý rằng không có “đột biến” trong các đơn cho các loại thị thực tạm thời khác kể từ khi thị thực TSS được giới thiệu.

Các vấn đề chung được nêu ra về hệ thống hiện tại

2.49      Những lo ngại chung về hệ thống di cư có kỹ năng tạm thời hiện tại trong các bằng chứng được cung cấp cho cuộc điều tra bao gồm:

 • mức của Ngưỡng thu nhập di cư có tay nghề tạm thời;
 • thời hạn của loại thị thực và thiếu tính lâu dài;
 • con đường hạn chế cho sinh viên tốt nghiệp quốc tế của các khóa học Úc;
 • sử dụng các thị thực khác để tránh các yêu cầu của thị thực TSS;
 • thời gian xử lý thị thực không phù hợp với nhu cầu của ngành;
 • chi phí liên quan đến bảo lãnh hoặc xin thị thực tạm thời có kỹ năng;
 • thiếu thị thực chuyển nhượng nội bộ doanh nghiệp;  và
 • đánh giá sức khỏe cho người di cư lành nghề hoặc thành viên gia đình của họ bị khuyết tật.

Mức ngưỡng thu nhập di cư có tay nghề tạm thời (TSMIT)

Một số người nộp và nhân chứng nêu lên mối lo ngại đáng kể rằng mức ngưỡng thu nhập di cư có tay nghề tạm thời hiện được đặt ở mức $ 53,900 mỗi năm, thấp đến mức không ngăn được tiền lương của Úc bị các nhà tuyển dụng sử dụng hệ thống thị thực TSS thuê nhân công ở nước ngoài với mức giá rẻ hơn so với mức giá hợp lý họ có thể trả cho người Úc

2.51      Ông Zachary Duncalfe, Lãnh sự pháp lý quốc gia tại Hiệp hội Người lao động Úc (AWU), nói với ủy ban rằng Mức ngưỡng thu nhập di cư có tay nghề tạm thời ‘cực kỳ thấp’, và trong một số trường hợp, việc sử dụng lao độn/g nước ngoài sẽ rẻ hơn so với  đào tạo một người học việc ‘.

2.52      Hội đồng Công đoàn Úc (ACTU) giải thích rằng khi Mức ngưỡng thu nhập di cư có tay nghề tạm thời được giới thiệu vào năm 2009, mức độ của nó được xác định bằng cách tham khảo thu nhập trung bình hàng tuần của người Úc, với ý định rằng Mức ngưỡng thu nhập di cư có tay nghề tạm thời sẽ được chốt vào điểm đánh dấu này ‘bởi vì Chính phủ Úc  coi điều quan trọng là Mức ngưỡng thu nhập di cư có tay nghề tạm thời theo kịp tốc độ tăng lương trên thị trường lao động Úc ‘.

2.53      ACTU lưu ý rằng từ năm 2009 đến 2013, TSMIT phải tuân theo chỉ số hàng năm;  tuy nhiên, kể từ năm 2013, khi TSMIT đạt mức 53.900 đô la hiện tại, chỉ số đó đã ngừng lại và TSMIT vẫn tiếp tục bị đóng băng, dẫn đến sự sụt giảm trong mức lương tính theo thực tế mỗi năm kể từ năm 2013 khi lạm phát tiền lương xảy ra

2.54     ACTU đã đệ trình rằng hiện tại có khoảng cách hơn 26.000 đô la giữa mức lương cho lao động nhập cư có tay nghề tạm thời và lương trung bình hàng năm cho lao động Úc, có nghĩa là thị thực TSS ‘có thể được sử dụng để tuyển dụng lao động nhập cư tạm thời trong các ngành nghề thu hút  mức lương thấp hơn nhiều so với mức lương mà người lao động Úc bình thường kiếm được ‘. ACTU lập luận thêm rằng đối với một số ngành nghề cụ thể, mức độ hiện tại của TSMIT tạo ra động lực cho các nhà tuyển dụng tiếp tục tuyển dụng lao động nước ngoài theo thị thực TSS thay vì đầu tư vào đào tạo nhân viên địa phương.

2.55      Theo đó, ACTU khuyến nghị TSMIT nên được tăng ngay lập tức ‘lên tối thiểu ít nhất là 62.000 đô la nhằm nâng tỷ lệ này lên cao hơn để phản ánh mức lương lành nghề dựa trên thị trường thực sự’.

2.56      Hiệp hội Người lao động Úc lập luận tương tự rằng TSMIT nên ‘ít nhất được nâng lên một mức [mà] phản ánh thu nhập trung bình hàng tuần của người Úc’. Hiệp hội Người lao động Úc lập luận thêm rằng một cơ quan ba bên với sự đại diện công bằng từ chính phủ, đại diện nhân viên và đại diện chủ sử dụng lao động nên được thành lập và chịu trách nhiệm về các vấn đề bao gồm: thiết lập mức thù lao tiêu chuẩn ngành nghề cho hệ thống thị thực có tay nghề tạm thời;  và thực hiện đánh giá đầy đủ về TSMIT.

2.57      Hiệp hội Năng lượng và Khai thác Hàng hải Lâm nghiệp Xây dựng bày tỏ ủng hộ đề xuất rằng Mức lương của thị trường cho người nộp đơn thị thực TSS ‘nên được thiết lập theo cách ba bên và theo thỏa thuận của các bên công nghiệp’.

Người đệ trình lo ngại rằng TSMIT quá cao trong một số trường hợp nhất định

2.58      Một số người nộp khác lưu ý rằng mức độ hiện tại của TSMIT cao hơn tỷ lệ phần thưởng có liên quan cho một số ngành nghề và cho rằng TSMIT quá cao trong một số trường hợp nhất định. Ví dụ, Business SA tuyên bố rằng yêu cầu chủ lao động trong khu vực phải trả TSMIT thay vì mức lương thị trường ‘đặt mức lương cao hơn mức lương thị trường cho nhiều ngành nghề cần thiết ở miền Nam nước Úc’. Phòng Thương mại và Công nghiệp Úc lập luận rằng TSMIT là mức thu nhập nên được đặt thấp hơn 10% cho các vai trò được thực hiện trong khu vực (bên ngoài khu vực đô thị thủ đô của tất cả các bang và vùng lãnh thổ), để phản ánh mức chi phí thị trường và chi phí sinh hoạt thấp hơn ở những khu vực này.

Mối quan tâm về thời hạn của luồng thị thực có tay nghề tạm thời và thiếu tính lâu dài

2.59      Những người đệ trình và nhân chứng nêu lên những lo ngại khác nhau về thời gian lưu trú theo thị thực TSS và các loại thị thực có tay nghề tạm thời khác, và thiếu các lựa chọn để chuyển đổi vai trò từ thị thực có tay nghề tạm thời thành kết quả di cư vĩnh viễn.

Mất công nhân lành nghề tài năng cho lực lượng lao động Úc

2.60      Một số người đệ trình cho rằng Úc có thể đang mất các chuyên gia có tay nghề cao, những người chọn nhận các đề nghị từ các tổ chức ở các quốc gia khác vì các quốc gia này cung cấp các thời hạn thị thực lâu dài hơn. Ông Daniel Gschwind, Giám đốc điều hành của Hội đồng Công nghiệp Du lịch Queensland, lập luận rằng trong một số trường hợp, con đường thường trú bị hạn chế ‘đang tác động tiêu cực đến khả năng cạnh tranh của Úc khi so sánh với các quốc gia như Canada – đất nước mang lại cơ hội lớn hơn về vấn đề đó’.

2.61     Bà Jenny Lambert từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Úc cho rằng ‘lựa chọn của con đường dẫn đến sự trường tồn là đảm bảo tài năng tốt nhất và tươi sáng nhất có sẵn và thu hút đến Úc’.

2.62      Ông John Hourigan, Chủ tịch và Giám đốc của Viện Di cư Úc, đã đồng ý rằng các thời hạn thị thực hạn chế là một điều không tôn trọng đối với mọi người khi họ chọn đến Úc nhập cư tạm thời:

Họ có thể rời đi trong bốn năm. Vì vậy, họ đã rời bỏ gia đình trong bốn năm chỉ để rời bỏ họ một lần nữa vào bốn năm sau đó để trở về nhà, đến lúc đó họ phải tự tái lập ở quê nhà … Vì vậy, đó là một câu hỏi lớn và thật  không tôn trọng đối với những người rời đi Úc. Chúng tôi cũng như là đại lý di cư luôn nghe thấy điều này là tại sao mọi người không quan tâm đến việc rời đi

2.63      Ủy ban đã nghe rằng giới hạn tuổi 45 tại thời điểm nộp đơn xin thường trú nhân cũng không khuyến khích các chuyên gia cao cấp tiếp nhận thị thực có có tay nghề ngắn hơn mà sau này có thể dẫn đến thường trú. Viện Khai thác và Luyện kim của Úc giải thích rằng giới hạn độ tuổi này ‘không khuyến khích các chuyên gia khai thác quản lý lớn tuổi, có kinh nghiệm và quản lý cấp cao đưa chuyên môn của họ đến Úc, đặt quốc gia vào thế bất lợi cạnh tranh’.

Thu hút người lao động đến các khu vực địa phương

2.64      Liên đoàn hội đồng các cộng đồng dân tộc Úc đã đệ trình rằng con đường dẫn đến sự trường tồn là điều cần thiết để thu hút người di cư đến khu vực nông thôn và địa phương. Bà Adrienne Rourke, Tổng Giám đốc Mạng Công nghiệp Tài nguyên ở khu vực Mackay, lập luận ủng hộ những người có thị thực có thể ở lại lâu hơn trong cộng đồng địa phương để thúc đẩy nền kinh tế khu vực:

Thị thực 400 [Công việc tạm thời (Chuyên gia lưu trú ngắn hạn]] – một loại chỉ trong khoảng sáu tháng – là tốt, nhưng tôi đoán chúng tôi muốn gặp những người ở đây trong bốn năm, bởi vì họ là những người thực sự sống trong cộng đồng của chúng tôi  .  Họ sẽ thuê nhà ở đây, chi tiêu tiền lương của họ ở đây, mua xe hơi ở đây và mua đồ nội thất ở đây trong cộng đồng địa phương của chúng tôi và họ tham gia vào cộng đồng địa phương của chúng tôi.  Và đó là những gì chúng tôi muốn, hơn là những người bay vào và ra để làm việc

Cần phải ủng hộ con đường di cư vĩnh viễn trong hệ thống thị thực có tay nghề

2.65      Hội đồng di cư Úc đã phác thảo những rủi ro có thể có trong một chương trình di cư được xác định dựa trên thị thực tạm thời:

Không cho phép một con đường đến thường trú có rủi ro đáng kể khi tạo ra một nhóm công nhân lành nghề sống bên lề xã hội Úc, những người đóng góp cho nền kinh tế và đóng thuế nhưng không cam kết với xã hội Úc vì họ bị cấm chiêm nghiệm sự hoà nhập hoàn toàn tự nhiên.  Điều này không phù hợp với các giá trị nhập cư của Úc và có thể có nguy cơ gây áp lực lên nền kinh tế nếu không tìm được công nhân phù hợ

2.66      Ông Trevor Gauld, Lãnh sự Chính sách Quốc gia của Hiệp hội Giao dịch điện (ETU), cho rằng ‘kết quả di cư tạm thời không liên quan đến kinh nghiệm tốt hoặc kinh nghiệm hợp tác với chủ sử dụng lao động, hầu như là đơn phương’.

2.67      ACTU và những người đệ trình khác đã chỉ ra những lợi ích của một hệ thống di cư ưu tiên lâu dài, thay vì tạm thời:

Với thường trú nhân, người di cư có tình trạng thị thực an toàn.  Điều này làm cho họ ít bị ảnh hưởng (mặc dù không được miễn) của việc bóc lột và ít có khả năng tạo ra tác động tiêu cực đến những người lao động Úc khác về tiền lương, điều kiện làm việc và cơ hội việc làm và đào tạo

2.68      Ông Damian Kyloh từ Hội đồng Công đoàn Úc cảnh báo rằng nhu cầu của ngành không nên xác định lượng nhập cư của Úc:

Chúng tôi tin rằng xu hướng hiện nay đối với di cư tạm thời do nhà tuyển dụng bảo lãnh là quyết định thuê nguồn cung ứng bên ngoài một cách hiệu quả về lượng di cư quốc gia của chúng tôi đối với người sử dụng lao động và nhu cầu ngắn hạn của họ đối với lợi ích quốc gia và tầm nhìn dài hạn cho nền kinh tế và xã hội Úc

2.69      Nhiều người đệ trình và nhân chứng từ các ngành công nghiệp khác nhau, các nhóm vận động người di cư và đại diện nhân viên, đã ủng hộ Chính phủ Úc giới thiệu gia tăng các con đường đến sự lâu dài thông qua chương trình di cư lành nghề của Úc. ACTU khuyến nghị:

Trọng số hiện tại của chương trình di trú có tay nghề của Úc đối với các con đường tạm thời và do nhà tuyển dụng bảo lãnh nên được đánh giá lại, với sự nhấn mạnh tuyệt vời hơn cho luồng độc lập và lâu dài là ‘trụ cột’ của chương trình di cư lành nghề.

Probuild Quality Control

Con đường dành cho sinh viên tốt nghiệp vào thị thực TSS

2.70      Một số người đệ trình và nhân chứng lo ngại rằng hệ thống thị thực lành nghề không dễ dàng cho phép sinh viên tốt nghiệp quốc tế của một số khóa học ở Úc có được thị thực tiếp theo. Người xin thị thực TSS phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc để đủ điều kiện, nhưng Thị thực Việc làm tạm thời cho Người tốt nghiệp – Luồng công việc sau đại học chỉ được cấp trong 18 tháng.  Điều này thường không áp dụng cho sinh viên quốc tế có bằng cấp của một tổ chức Úc và có thị thực tạm thời tốt nghiệp – Luồng công việc sau khi học, thường được cấp trong 2 đến 4 năm

2.71      Ông Gschwind từ Hội đồng Công nghiệp Du lịch Queensland, đã đưa ra một ví dụ về vấn đề này trong thực tế đối với một ngành công nghiệp:

Có những thách thức phụ với chương trình di cư hiện tại cho các đầu bếp.  Yêu cầu kinh nghiệm làm việc toàn thời gian tối thiểu hai năm có nghĩa là một đầu bếp đã học … ở Úc có thể nhận được thị thực tốt nghiệp 485 và làm việc cho một chủ lao động trong một năm ở khu vực địa phương nhưng không thể đáp ứng kinh nghiệm làm việc hai năm dựa theo yêu cầu về thị thực 485 của họ, được cấp trong 18 tháng … Ngành công nghiệp đã nhận thấy gần như không thể đáp ứng mức tối thiểu hai năm theo hệ thống mới.

Sử dụng các thị thực khác để tránh các yêu cầu của thị thực TSS

2.72      Một số bằng chứng nhấn mạnh rằng trong khi chương trình thị thực TSS có các yêu cầu nghiêm ngặt, người sử dụng lao động có thể sử dụng các thị thực khác để tuyển dụng hợp pháp người di cư trong khi tránh các chi phí, thời gian xử lý và các điều kiện khắt khe hơn đối với người bảo lãnh của người giữ visa TSS. Ví dụ, ông Gauld từ ETU lập luận rằng:

Đặc biệt là, thị thực loại 400 mới xuất hiện cho phép người sử dụng lao động nói đơn giản rằng: ‘… công việc này rất đặc biệt đến nỗi người Úc không thể làm điều đó …’ Nó diễn ra tại nơi làm việc khi  những công nhân này được đưa đến, và rõ ràng những gì họ đang làm là công việc điện thông thường mà hầu hết những người học nghề sẽ học trong năm thứ ba hoặc thứ tư của họ khi học nghề và họ không phải là chuyên gia kỹ thuật chuyên môn cao;  họ đích thực chính là lao động giá rẻ.

2.73     Ông Gauld lưu ý thêm rằng thị thực làm việc trong kỳ nghỉ không ‘yêu cầu người sử dụng lao động chứng minh rằng họ đã thực hiện kiểm tra thị trường lao động địa phương trước khi sử dụng những người lao động đó’.

2.74      RDA Orana bày tỏ quan điểm rằng các nhà tuyển dụng đang sử dụng những người có thị thực làm việc trong kỳ nghỉ loại 417 để gia nhập vào những vị trí thực sự cố định vì “thiếu sự công nhận về sự thiếu hụt kỹ năng thực tế trong một khu vực có thể xác định được”.  Điều này đã dẫn đến một vòng quay công nhân cao và ‘dẫn đến áp lực’ đối với luồng Kế hoạch Đảo Thái Bình Dương dài hơn trong chương trình thị thực 403

2.75      Tương tự, Hợp đồng Nông trại của Payne lập luận rằng vì thiếu sự công nhận về nhu cầu cần có lao động làm vườn trong chương trình di cư tạm thời có tay nghề hiện tại của Úc, nông dân đã bị buộc phải tham gia các chương trình như Chương trình Công nhân Đảo Thái Bình Dương để phục vụ chương trình nghị sự của chính phủ,   không nhất thiết là vì nó phù hợp với nhu cầu của chính nông dân ‘.

2.76      Business SA đề xuất rằng ‘Chính phủ Liên bang nên cẩn thận không làm cho một loại thị thực trở nên hấp dẫn hơn so với loại khác, bằng cách tính phí, thời gian xử lý hoặc điều kiện thị thực’.

Thời gian xử lý thị thực

2.77      Ủy ban đã nghe những lo ngại quan trọng về thời gian cần thiết để bảo lãnh thị thực TSS, từ LMT ban đầu đến khi đến nơi và làm việc của người giữ visa. Ông Gschwind từ Hội đồng Công nghiệp Du lịch Queensland lập luận rằng so với các thị thực 457 trước đây, các đơn xin thị thực TSS hiện nay cực kỳ dài.  Mất nhiều thời gian hơn trước

2.78       Tham khảo ý kiến Úc cũng thu hút sự chú ý đến ‘thời gian nộp đơn xin thị thực dài và không nhất quán’, nhưng lưu ý rằng đã có ‘những cải tiến đáng kể’ kể từ tháng 10 năm 2018 trong việc xử lý thị thực từ Bộ Nội vụ.

2.79      Tương tự, ông Glenn Cole, Giám đốc Di cư có tay nghề Úc, cho rằng thời gian xử lý visa gần đây tương đối nhanh:

Trong 10 năm qua, tôi đã thấy thị thực mất tới 15 tháng để được chấp thuận.  Ngay tại thời điểm này, chúng thực sự đang được xử lý khá nhanh.  Trên mạng có tới 44 ngày, nhưng không có gì lạ khi có người được chấp thuận trong một tuần … Thời gian xử lý thực tế hiện tại của thị thực TSS nhanh như đã trải qua một thời gian rất dài

2.80       Một mối quan tâm khác được đưa ra là thiếu thông tin liên lạc giữa Sở Nội vụ và các doanh nghiệp đã nộp đơn xin bảo lãnh cho người di cư tạm thời.  Ông Cole đã phác thảo điều này chi tiết hơn:

Một trong những nỗi thất vọng mà các doanh nghiệp cảm thấy là không có thông tin liên lạc nào với Bộ Nội vụ liên quan đến cập nhật trạng thái về công nhân của họ.  Tôi hiểu lý do tại sao họ đã làm điều này, bởi vì mọi người đang tìm hiểu và tìm hiểu, nhưng về mặt thực tế, khi bạn nói về doanh nghiệp nhỏ và đó là người thật, đó là thời gian rất căng thẳng khi bạn không có dấu hiệu của lý do hoặc  khung thời gian.  Vì vậy, có thể thực sự bất lợi đối với các doanh nghiệp không biết và không có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin nào

Chi phí thị thực

2.81       Ủy ban đã nghe nói rằng các chi phí liên quan đến việc xin thị thực, cả người xin thị thực và người sử dụng lao động bảo lãnh, trong một số trường hợp đều bị cấm, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ. Ông Gschwind từ Hội đồng Công nghiệp Du lịch Queensland tuyên bố rằng các nhà bảo lãnh có thể trả ‘hàng chục ngàn đô la cho luật sư, lệ phí và đơn xin thị thực, chỉ khi thị thực bị từ chối.  Đây là một bất lợi lớn đối với một doanh nghiệp nhỏ ‘.

2.82      Bà Juliana Payne, Giám đốc điều hành của Hiệp hội nhà hàng và dịch vụ ăn uống, đã đưa ra ví dụ sau đây về tác động của chi phí đối với một doanh nghiệp nhỏ:

Một nhà hàng ở Perth, WA … với một nhà điều hành là chủ sở hữu duy nhất và một mức lợi nhuận nhỏ hai phần trăm muốn có được một người nước ngoài làm đầu bếp để tăng cường sự cống hiến và sự sáng tạo của họ.  Tất cả các nhân viên khác là công dân Úc.  Nhà hàng xin thị thực được bảo lãnh.  Do chi phí cao, chủ doanh nghiệp đã không tự trả tiền lương trong sáu tuần để anh ta có đủ khả năng trả tiền đào tạo và lệ phí thị thực … Trong khi đó, các doanh nghiệp rơi vào tình trạng lấp lửng trong khi chúng tôi chờ đợi các quy trình đó  được hoàn thiện.

2.83      Du lịch Chỗ ở của Úc nhấn mạnh nghiên cứu mà họ đã thực hiện đã chỉ ra rằng ‘phí thị thực của Úc nằm trong số ít cạnh tranh nhất … khi so sánh với … các điểm đến khác’. Một số bằng chứng cũng đặt câu hỏi tại sao các nhà bảo trợ không được hoàn trả một số chi phí nhất định liên quan đến đơn xin thị thực nếu đơn xin không thành công.

2.84      Tuy nhiên, ông Richard Johnson từ Sở Nội vụ lập luận rằng các chi phí liên quan đến việc xin visa TSS là về “sự cân bằng” giữa việc đáp ứng nhu cầu kinh doanh và đảm bảo các doanh nghiệp đang cố gắng tìm kiếm lao động Úc trước tiên.

2.85      Ông Greg Rose từ Giari pháp Cộng đồng lưu ý rằng hệ thống hiện tại cung cấp lợi ích cho những người sử dụng lao động thử sử dụng người Úc thay vì người di cư có tay nghề cao:

Việc thuê một người di cư đến và ở Úc trong bất kỳ khoảng thời gian nào là khá tốn kém.  Tôi nghĩ rằng nó rẻ hơn rất nhiều và có rất nhiều ưu đãi của chính phủ cho các nhà tuyển dụng để có thể nâng cao kỹ năng cho những người đã sống ở đây.

2.86      Tiến sĩ Carina Ford, Phó Chủ tịch Ủy ban Luật Di cư tại Hội đồng Luật pháp Úc, đề nghị rằng ‘nên cân nhắc nghiên cứu về tác động kinh tế’ của những thay đổi đối với hệ thống thị thực có tay nghề tạm thời, đặc biệt là liệu những thay đổi này có ảnh hưởng đến  khả năng phát triển của doanh nghiệp.

Luân chuyển nội bộ doanh nghiệp

2.87      Một số người đệ trình và nhân chứng bày tỏ sự ủng hộ đối với thị thực chuyển nhượng nội bộ cho các công ty xuyên quốc gia.  Đặc biệt, sự chú ý đã được thu hút vào thị thực nội bộ doanh nghiệp tại các khu vực pháp lý khác, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Singapore và Canada. Hội đồng Luật Úc đã đề xuất ‘một phương pháp sẽ cho thấy con đường thị thực để tạo điều kiện cho việc luân chuyển nội bộ được tách ra khỏi chương trình thị thực làm việc chung của Úc’ bởi vì, LMT, đánh giá kỹ năng, thuế đào tạo và những nỗ lực nhằm hạn chế người nhập cư có tay nghề cao vào các ngành nghề dựa trên dự báo thị trường lao động là không phù hợp.

Đánh giá sức khỏe cho người di cư  khuyết tật có tay nghề

2.88       Bác sĩ Jan Gothard, Chuyên gia về Sức khỏe và Khuyết tật của Luật sư và Chuyên gia Di cư Estrin Saul, đã nêu ra những lo ngại rằng người xin thị thực lành nghề được đánh giá là không đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe nếu họ hoặc một thành viên gia đình được bảo lãnh có tình trạng sức khỏe hoặc khuyết tật cụ thể.  Bà tuyên bố rằng điều này đã xảy ra vì một đánh giá rằng chi phí y tế để điều trị khuyết tật có thể vượt quá 40.000 đô la cho các chính phủ liên bang và tiểu bang / lãnh thổ

2.89      Ông Chris Spentzaris, thành viên của Ủy ban Luật Di cư tại Hội đồng Luật pháp Úc, cũng lưu ý các đơn xin thị thực lành nghề, nơi một ‘chuyên gia rất có năng lực, có khả năng mà chúng tôi muốn ở Úc … [đã] bị từ chối vì một thành viên gia đình  bị khuyết tật và có khả năng có thể là một chi phí cho cộng đồng Úc ‘.

2.90      Tiến sĩ Gothard lập luận rằng việc đánh giá rằng người xin thị thực có tình trạng sức khỏe hoặc khuyết tật có thể gây ra chi phí phát sinh cho người nộp thuế dựa trên chi phí phát sinh cho một công dân Úc hoặc thường trú nhân có cùng tình trạng sức khỏe hoặc khuyết tật, nhưng ai sẽ là người  được quyền truy cập vào tất cả các dịch vụ y tế và cộng đồng của Úc.  Bà tuyên bố rằng chính sách hiện tại yêu cầu Cán bộ Y tế Liên bang thực hiện đánh giá này, mặc dù người xin thị thực tạm thời không đủ điều kiện để truy cập Medicare, Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia hoặc các dịch vụ y tế và xã hội do chính phủ tài trợ.

2.91      Để trả lời cho câu hỏi liệu những người có thị thực tạm thời này sau đó sẽ nộp đơn xin thị thực vĩnh viễn, điều này sẽ dẫn đến việc họ trở nên đủ điều kiện cho các dịch vụ công cộng, Tiến sĩ Gothard tuyên bố rằng họ sẽ phải chịu một đánh giá sức khỏe thậm chí nghiêm ngặt hơn.  như là một phần của đơn xin tiếp theo, sau đó sẽ xem xét liệu chi phí có bị phát sinh hay không.  Cô cho rằng giải pháp hiện tại, trong đó tất cả các thành viên trong gia đình đều được cấp thị thực lành nghề trừ thành viên khuyết tật trong gia đình, không phải là ‘giải pháp tốt’.

Cái nhìn của Uỷ ban

2.92      Cuộc điều tra này đôi khi nhận được bằng chứng mâu thuẫn về hiệu quả của hệ thống thị thực có tay nghề tạm thời ở thời điểm hiện tại, với các bên liên quan từ các lĩnh vực khác nhau đưa ra một loạt các quan điểm về những thay đổi gần đây của hệ thống.

Tác động chung của việc giới thiệu thị thực TSS và các cải cách khác gần đây

2.93      Dựa vào thị thực TSS chỉ mới được thực hiện kể từ tháng 3 năm 2018, với một loạt các cải cách bắt đầu vào tháng 8 năm 2018, vẫn còn quá sớm để khẳng định chắc chắn những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến tổng số thị thực việc làm tạm thời được tìm kiếm và được cấp như thế nào.  Do đó, ủy ban đề nghị Chính phủ Úc tiếp tục theo dõi tác động của những thay đổi đối với hệ thống thị thực tạm thời trong sáu tháng tới, nhằm thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào đối với các thiết lập chung cho loại thị thực này vào năm 2020.

2.94     Ủy ban lưu ý mối quan tâm từ một loạt người đẹ trình và nhân chứng rằng hệ thống thị thực kỹ năng tạm thời hiện tại không cho phép các con đường thích hợp để cư trú vĩnh viễn.  Ủy ban đồng ý rằng việc chính phủ xem xét hệ thống liên tục nên bao gồm đánh giá lại về phụ cấp thêm của chương trình di cư lành nghề của Úc hiện tại, với tầm quan trọng lớn hơn đối với dòng độc lập và lâu dài là nền tảng chính của chương trình di cư lành nghề.

Giới thiệu 1

2.95      Ủy ban đề nghị Chính phủ Úc tiếp tục theo dõi quỹ đạo của các đơn xin thị thực và trợ cấp theo thị thực Thiếu kỹ năng tạm thời (loại 482) trong sáu tháng tới, nhằm thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào đối với các cài đặt chung cho loại thị thực này trong  2020.

2.96      Với quan điểm bao quát này, ủy ban vẫn xem xét rằng một số khía cạnh cụ thể của hệ thống thị thực kỹ năng tạm thời có thể được cải thiện trong ngắn hạn.  Những vấn đề này được giải quyết trong các khuyến nghị tiếp theo trong chương này và các chương còn lại của báo cáo này.

Ngưỡng thu nhập di cư có tay nghề tạm thời 

2.97      Ủy ban lưu ý những lo ngại đáng kể được nêu ra trong cuộc điều tra về mức Ngưỡng thu nhập di cư có tay nghề tạm thời (TSMIT), hiện được đặt ở mức 53,900$ mỗi năm và đã bị đóng băng ở mức đó kể từ năm 2013.

2.98      TSMIT được thiết kế để bảo vệ tiền lương của Úc khỏi bị cắt giảm và để đảm bảo rằng các chủ lao động đang bảo trợ cho những người lao động có kỹ năng để đáp ứng sự thiếu hụt thực sự, chứ không phải là một cơ chế để đưa lao động nước ngoài trở thành lao động thay thế giá rẻ.  Theo quan điểm của ủy ban, việc đóng băng chỉ số được thực hiện trong những năm gần đây đã làm suy yếu hoạt động của TSMIT và phải được lật lại.

2.99      Ủy ban cho rằng TSMIT phải được tăng lên phù hợp với thu nhập toàn thời gian trung bình của người lao động Úc và tuân theo chỉ số hàng năm phù hợp với Chỉ số giá tiền lương.

Giới thiệu 2

2.100      Ủy ban khuyến nghị Chính phủ Úc tăng Ngưỡng thu nhập di cư có tay nghề tạm thời (TSMIT) lên tối thiểu ít nhất là 62.000 đô la và yêu cầu tỷ lệ TSMIT được lập theo dòng hàng năm phù hợp với mức lương toàn thời gian trung bình.    

2.101         Ủy ban lưu ý rằng cơ cấu Tỷ lệ Tiền lương Thị trường sẽ tiếp tục hoạt động như một thành phần cốt lõi của hệ thống thị thực có tay nghề tạm thời trong trường hợp tiền lương được đặt trên con số TSMIT tối thiểu.  Ủy ban xem xét rằng, để đảm bảo rằng các quyết định xung quanh mức lương thị trường cho các ngành nghề và địa điểm khác nhau đang được đưa ra một cách công bằng, một cơ quan ba bên nên được thành lập để đưa ra khuyến nghị trong lĩnh vực này.

2.102         Việc thành lập một cơ quan ba bên như vậy để tư vấn cho chính phủ về các vấn đề bao gồm cơ cấu Tỷ lệ Tiền lương Thị trường sẽ được thảo luận thêm trong Chương 3.

Đánh giá sức khỏe cho người di cư có tay nghề tạm thời bị khuyết tật

2.103        Ủy ban lo ngại rằng Bộ Nội vụ có thể từ chối thị thực có tay nghề tạm thời trên cơ sở người nộp đơn hoặc thành viên gia đình có vấn đề về sức khỏe hoặc khuyết tật sẽ gây ra chi phí dịch vụ y tế và xã hội không đáng có để phát sinh cho chính phủ Liên bang và tiểu bang hoặc lãnh thổ  .  Bằng chứng cho cuộc điều tra cho thấy rằng các chi phí này không thể phát sinh được, do người sở hữu thị thực tạm thời không thể truy cập các dịch vụ do chính phủ tài trợ này.  Nếu người có thị thực tạm thời nộp đơn xin thường trú, họ sẽ phải vượt qua một đánh giá sức khỏe khác để xác định xem các chi phí này có bị phát sinh nếu người đó được cấp thường trú hay không, khiến việc đánh giá sức khỏe trở thành rào cản không cần thiết để có được thị thực tạm thời.

2.104         Do đó, ủy ban cho rằng Bộ Nội vụ phải xem xét và cập nhật các chính sách của mình trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng các đơn xin thị thực tạm thời sẽ không bị từ chối vì lý do sức khỏe trong trường hợp không có khả năng cho chi phí dịch vụ y tế và xã hội tích luỹ cho chính phủ.

Giới thiệu 3

2.105         Ủy ban đề nghị Bộ Nội vụ xem xét và cập nhật các chính sách liên quan đến đánh giá sức khỏe của người giữ thị thực tạm thời, để đảm bảo rằng các đơn xin thị thực sẽ không bị từ chối vì lý do sức khỏe trong trường hợp không có khả năng chi phí dịch vụ y tế và xã hội tích lũy cho Liên bang hoặc chính phủ tiểu bang và lãnh thổ.

CÔNG TY TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (VIẾT TẮT LÀ “UNC”) ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ GIÁO DỤC – TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐỊNH CƯ TRONG HƠN 10 NĂM, VỚI SỰ HIỆN DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI NHIỀU QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM, THAILAND.

ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH VIỆT NAM

*** Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tầng 15, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, HCM
Hotline: 028 38 227 207
Fanpage Hochiminh:
Group:
UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/
*** Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Hotline: 024 35 743 666
Fanpage Hanoi:

Tin liên quan khác