FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) U.S. Citizens and Permanent Residents

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) U.S. Citizens and Permanent Residents

 

TÔI LÀ MỘT CÔNG DÂN HOA KỲ (A1)

TÔI CÓ THỂ GIÚP THÂN NHÂN CỦA MÌNH TRỞ THÀNH THƯỜNG TRÚ NHÂN HOA KỲ BẰNG CÁCH NÀO?

Với tư cách là công dân Hoa Kỳ, quý vị có thể giúp thân nhân trở thành một thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ bằng cách xin “Thẻ Xanh.” Để có được thẻ xanh, quý vị cần phải bảo trợ cho thân nhân của mình và có thể chứng minh rằng quý vị có đủ thu nhập hay tài sản để trợ giúp cho (các) thân nhân của quý vị khi họ đến Hoa Kỳ.

Quý vị bắt đầu thủ tục bằng cách nộp Mẫu Đơn I-130, Đơn Bảo Lãnh Thân Nhân Ngoại Kiều. Mẫu đơn này sẽ thiết lập mối quan hệ gia đình tồn tại giữa quý vị và thân nhân của quý vị. Hướng dẫn nộp đơn và các mẫu đơn có sẵn trên trang Web của chúng tôi tại www.uscis.gov. Đôi khi, có thể nộp mẫu đơn I-130 cùng với đơn xin thường trú (Mẫu Đơn I-485, Đơn xin Đăng Ký Thường Trú hoặc Điều Chỉnh Tình Trạng). Vấn đề này sẽ được đề cập dưới đây.

 

TÔI CÓ THỂ NỘP ĐƠN CHO NHỮNG THÂN NHÂN NÀO?

Một công dân Hoa Kỳ có thể nộp đơn bảo lãnh cho những thân nhân sau đây:

 • Chồng hoặc vợ;
 • Con cái, đã kết hôn hoặc còn độc thân.

Công dân Hoa Kỳ ở độ tuổi tối thiểu là 21 trở lên cũng có thể nộp đơn bảo lãnh cho những thân nhân sau đây:

 • Cha mẹ;
 • Anh em trai hoặc chị em gái.

Khi quý vị nộp đơn bảo lãnh của mình, quý vị phải cung cấp bằng chứng để chứng minh mối quan hệ của mình với người quý vị đang bảo lãnh.

 

ĐƠN BẢO LÃNH CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO THÂN NHÂN CỦA TÔI?

Việc nộp Mẫu Đơn I-130 và cung cấp mối quan hệ đủ điều kiện sẽ mang lại cho thân nhân của quý vị một chỗ trong hàng người cũng đang đợi nhập cư từ cùng một quốc gia hay một vùng dựa trên cùng một loại quan hệ. Khi thân nhân của quý vị tiến được tới đầu hàng đợi, người này có thể hội đủ tiêu chuẩn để nhập cư sau khi vượt qua được các vòng kiểm tra lai lịch và đáp ứng được các yêu cầu để được tiếp nhận.

Ví dụ: Quý vị nộp đơn bảo lãnh cho con trai còn độc thân trên 21 tuổi. Nếu chúng tôi chấp nhận đơn bảo lãnh, đơn của quý vị sẽ mang lại một chỗ trong hàng đợi cùng với những người từ cùng một quốc gia và họ là con trai hoặc con gái còn độc thân có độ tuổi trên 21 của công dân Hoa Kỳ.

Chỗ trong hàng đợi của thân nhân quý vị sẽ dựa vào ngày quý vị nộp đơn bảo lãnh. Vì vậy việc nộp đơn sớm sẽ mang lại lợi thế. Không có khoảng thời gian chờ đợi đối với thân nhân trực hệ của công dân Hoa Kỳ, những thân nhân này là người phối ngẫu, cha mẹ hoặc con còn độc thân dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ.

CÒN GIA ĐÌNH CỦA THÂN NHÂN TÔI THÌ SAO?

Trong hầu hết các trường hợp, khi thân nhân của quý vị tiến tới vị trí đầu hàng đợi, người phối ngẫu của thân nhân quý vị và con cái còn độc thân dưới 21 tuổi có thể kết hợp cùng người phối ngẫu bằng cách cũng nộp đơn xin thị thực nhập cư. (Nếu thành viên trong gia đình đã ở Hoa Kỳ, thành viên đó có thể nộp đơn xin với Mẫu Đơn

I-485 để điều chỉnh tình trạng dựa trên đơn bảo lãnh xin thị thực đã được chấp nhận của thân nhân đó.)

Ví dụ: Quý vị nộp đơn bảo lãnh cho con gái đã kết hôn của mình. Quý vị không thể nộp đơn bảo lãnh trực tiếp cho chồng và con cái của con gái mình. Tuy nhiên, khi chỗ trong hàng đợi của con gái quý vị cho phép cô ấy nộp đơn xin Thẻ Xanh, chồng và con cái của cô ta có thể nộp đơn xin thị thực nhập cư cùng thời điểm với con gái của quý vị.

Với vai trò là công dân Hoa Kỳ, quý vị phải nộp đơn bảo lãnh riêng cho từng thân nhân trực tiếp của mình, kể cả con cái của quý vị.

Ví dụ: Để bảo trợ cho mẹ và cha, hãy nộp đơn bảo lãnh riêng cho từng người. Nếu họ có con cái khác – anh em trai và chị em của quý vị – hãy nộp đơn bảo lãnh riêng cho từng người trong số họ. Cha và mẹ của công dân Hoa Kỳ sẽ có thị thực ngay lập tức, nhưng anh em trai và chị em gái của công dân Hoa Kỳ lại không thể có ngay thị thực; vì vậy, họ phải đợi cho đến khi có thị thực.

Ví dụ: Quý vị kết hôn với người đã có con. Thông thường, người con này hội đủ tiêu chuẩn dưới diện con riêng nếu người con đó chưa kết hôn và dưới 18 tuổi vào thời điểm quý vị kết hôn. Trong ví dụ này: quý vị cần nộp hai đơn bảo lãnh: một đơn dành cho vợ và một đơn dành cho con của vợ.

SAU KHI TÔI NỘP ĐƠN, PHẢI MẤT BAO NHIÊU LÂU TRƯỚC KHI THÂN NHÂN CỦA TÔI CÓ THỂ ĐƯỢC NHẬP CƯ?

Luật pháp sẽ có sự cân nhắc đặc biệt đối với thân nhân trực hệ của công dân Hoa Kỳ, những thân nhân này là người phối ngẫu, con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi và cha mẹ của công dân Hoa Kỳ.

 • Không có danh sách chờ đợi để nhập cư cho những thân nhân này.
 • Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ mời họ nộp đơn xin thị thực nhập cư ngay khi chúng tôi chấp nhận đơn bảo lãnh I-130.
 • Nếu đơn bảo lãnh của quý vị đã được chấp nhận và thân nhân của quý vị hiện đang ở Hoa Kỳ sau khi được xem xét và tiếp nhận hợp pháp (và họ đáp ứng được các yêu cầu nhất định khác), họ có thể nộp đơn cho USCIS để điều chỉnh tình trạng thường trú nhân.

Đối với các thân nhân khác, việc kết hợp giữa nhu cầu cao và các giới hạn do luật pháp quy định về việc có bao nhiêu người có thể nhập cư mỗi năm đồng nghĩa với việc thân nhân của quý vị phải đợi một vài năm trong hàng đợi trong khi đơn bảo lãnh đã được nộp trước khi đơn được giải quyết. Khi thân nhân của quý vị tiến tới đầu hàng đợi, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ liên lạc với thân nhân của quý vị và mời người đó nộp đơn xin thị thực nhập cư. Thời gian chờ đợi hiện tại đối với các phân loại thị thực có sẵn dưới “Visa Bulletins” trên trang Web của Bộ Ngoại Giao tại www.travel.state.gov/visa.

Vui Lòng Lưu Ý: Nếu quý vị đang nhập cư vào Hoa Kỳ và sẽ được tiếp nhận là thường trú nhân hợp pháp, quý vị phải thanh toán Lệ Phí Nhập Cư USCIS là $165. Quý vị hãy thanh toán khoản phí này qua mạng bằng Hệ Thống Điện Tử USCIS (USCIS ELIS). Chúng tôi khuyến khích quý vị thanh toán khoản phí này sau khi quý vị nhận được gói visa nhập cư từ Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ ở nước ngoài (gồm cả Canada và Mexico) và trước khi quý vị đến Hoa Kỳ. Việc thanh toán trước khi quý vị đến Hoa Kỳ sẽ bảo đảm là quý vị nhận được Thẻ Thường Trú của mình (thường được gọi là Thẻ Xanh) mà không bị chậm trễ. Có thể tìm hiểu thông tin về mức phí trên trang Web của chúng tôi tại www.uscis.gov/immigrantfee.

THÂN NHÂN CỦA TÔI CÓ THỂ CHỜ TẠI HOA KỲ CHO TỚI KHI TRỞ THÀNH THƯỜNG TRÚ NHÂN KHÔNG?

Không. Nếu thân nhân của quý vị ở ngoài Hoa Kỳ, việc nộp mẫu đơn I-130 không giúp cho thân nhân của quý vị được sống hay làm việc tại Hoa Kỳ. Đơn bảo lãnh I-130 chỉ thiết lập được mối quan hệ của quý vị với thân nhân của quý vị. Thân nhân của quý vị phải đợi bên ngoài Hoa Kỳ để được nhập cư một cách hợp pháp. Nếu chồng, vợ hay con còn độc thân dưới 21 tuổi hoặc cha mẹ đã ở Hoa Kỳ sau khi được tiếp nhận hợp pháp, họ có thể nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng của mình thành thường trú nhân vào cùng thời điểm quý vị nộp đơn bảo lãnh I-130 cho họ.

 

TÔI CÓ PHẢI CAM KẾT GÌ KHÔNG KHI NỘP ĐƠN BẢO LÃNH CHO THÂN NHÂN?

Có. Luật pháp quy định, người nhập cư thuộc diện bảo lãnh thân nhân phải có người bảo trợ tài chính. Nếu quý vị chọn bảo trợ cho việc nhập cư của thân thân mình bằng cách nộp đơn bảo lãnh thân nhân (I-130), khi thời gian nhập cư cho thân nhân của quý vị tới, quý vị phải đồng ý làm nhà bảo trợ tài chính của thân nhân đó bằng cách nộp Mẫu Đơn I-864, Cam Kết Bảo Trợ. Nếu quý vị không đáp ứng được khả năng về tài chính, lúc đó cá nhân khác sẽ cần phải thực hiện cam kết này. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Hướng Dẫn Khách Hàng F3, Thông Tin Chung…Làm Thế Nào Tôi Có Thể… Tài Trợ Tài Chính Cho Người Muốn Nhập Cư?.

TÔI CÓ THỂ NỘP ĐƠN BẰNG CÁCH NÀO?

Có hai cách cơ bản để trợ giúp hợp pháp cho thân nhân của quý vị nhập cư vào Hoa Kỳ:

 1. Nếu thân nhân của quý vị sống ở một quốc gia khác, quý vị sẽ nộp mẫu đơn I-130 cho USCIS. Có thể nộp Mẫu Đơn I-130 cho Cơ Sở Tiếp Nhận Đơn của USCIS dựa trên nơi cư trú của đương đơn. Vui lòng tham khảo trang 4 và 5 trong hướng dẫn về địa chỉ thư tín. Vui lòng xem trang Web của chúng tôi để biết thông tin mới nhất trong hướng dẫn hoặc các khoản lệ phí. Hãy bảo đảm là đơn bảo lãnh của quý vị được hoàn tất, ký và nộp kèm theo lệ phí thích hợp. Quý vị sẽ cần nộp bằng chứng về tư cách công dân Hoa Kỳ của mình và bằng chứng để chứng minh mối quan hệ của quý vị với từng người quý vị đang nộp đơn bảo lãnh.
 2. Nếu thân nhân của quý vị đã ở Hoa Kỳ và được tiếp nhận hợp pháp, lúc đó họ có thể nộp mẫu đơn I-485 để điều chỉnh tình trạng của họ thành thường trú nhân hợp pháp vào thời điểm khi quý vị nộp Đơn bảo lãnh thân nhân I-130. Đơn bảo lãnh được gửi vào cùng thời điểm với đơn xin thường trú (I-485) phải được gửi tại nơi khác với nơi quý vị sẽ nộp đơn bảo lãnh I-130. Vui lòng đọc hướng dẫn về hai địa chỉ có thể gửi hồ sơ trùng nhau qua đường bưu điện.

ĐIỀU GÌ XẢY RA SAU KHI TÔI NỘP ĐƠN?

Chúng tôi sẽ gửi qua đường bưu điện cho bạn một biên nhận để xác nhận là chúng tôi đã nhận được đơn bảo lãnh của quý vị. Nếu đơn bảo lãnh của quý vị chưa hoàn tất, chúng tôi có thể phải bác bỏ hoặc yêu cầu quý vị cung cấp thêm bằng chứng hoặc thông tin, điều này sẽ làm chậm trễ việc giải quyết. Vui lòng gửi toàn bộ tài liệu được yêu cầu ngay lần đầu để tránh bị chậm trễ.

Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị khi chúng tôi đưa ra quyết định. Thông thường, khi chúng tôi chấp nhận đơn bảo lãnh, chúng tôi sẽ gửi đơn tới Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia (NVC) thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Khi chỗ trong hàng đợi của thân nhân quý vị cho phép việc cấp số thị thực, NVC sẽ thông báo cho quý vị và thân nhân của quý vị, để mời người đó và những người phụ thuộc hội đủ tiêu chuẩn nộp đơn xin thị thực nhập cư. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về việc xử lý thị thực từ trang Web của Bộ Ngoại Giao tại www.state.gov.

 

PHẢI MẤT BAO LÂU ĐỂ USCIS GIẢI QUYẾT ĐƠN CỦA TÔI?

Do thời gian giải quyết phụ thuộc vào một số yếu tố, nên rất khó để đưa ra khung thời gian. Chúng tôi đăng thời gian giải quyết hiện tại trên trang Web của chúng tôi tại www.uscis.gov, đây là cách tốt nhất để theo dõi quá trình giải quyết đơn của quý vị.

NẾU TÔI ĐÃ NỘP ĐƠN BẢO LÃNH CHO THÂN NHÂN KHI TÔI LÀ THƯỜNG TRÚ NHÂN, NHƯNG GIỜ TÔI ĐÃ LÀ CÔNG DÂN HOA KỲ THÌ SAO?

Nếu quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ trong khi thân nhân của mình đang chờ thị thực, quý vị có thể nâng cấp phân loại thị thực của thân nhân và đẩy nhanh việc giải quyết đơn bảo lãnh đó bằng cách thông báo cho cơ quan nhập tịch thích hợp của mình. Khi quý vị đã là công dân Hoa Kỳ, chồng hay vợ của quý vị và bất kỳ người con còn độc thân nào dưới 21 tuổi sẽ được làm thị thực ngay lập tức.

 • Nếu quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ sau khi đơn bảo lãnh với Mẫu Đơn I-130 đã được chấp nhận và đơn này đã được chuyển tới Trung Tâm Thị Thực Quốc gia (NVC) thuộc Bộ Ngoại Giao, quý vị nên thông báo cho NVC rằng quý vị đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Các yêu cầu để nâng cấp đơn bảo lãnh với lý do quốc tịch của đương đơn phải được gửi tới:

Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia (National Visa Center) 31 Rochester Avenue, Suite 200 Portsmouth, NH 03801-2915

Vui lòng nộp kèm thư có thông tin về thân nhân của quý vị, một bản sao Giấy Chứng Nhận Nhập Tịch và một bản sao về thông báo chấp nhận đơn xin. Khi NVC được thông báo rằng đương đơn đã được nhập tịch, NVC sẽ gửi ngay thông tin thị thực về thân nhân của quý vị tới Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự quán Hoa Kỳ được chỉ định ở nước ngoài. Để xác nhận là đơn xin đã được chấp nhận của quý vị đã được gửi tới NVC, quý vị có thể liên hệ với hệ thống ghi âm tin nhắn tự động của NVC theo số 1-603-334-0700 và bằng điện thoại bấm nút, hãy nhập số biên nhận USCIS của quý vị.

 • Nếu quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ và đơn xin của thân nhân quý vị chưa được USCIS chấp nhận, quý vị cần gửi thông báo tới địa chỉ của Trung Tâm Dịch Vụ nằm trên thông báo biên nhận mà quý vị đã nhận được khi gửi đơn xin với Mẫu Đơn I-130. Vui lòng nộp kèm thư có thông tin về thân nhân của quý vị, một bản sao Giấy Chứng Nhận Nhập Tịch và một bản sao về thông báo biên nhận đơn xin. Hãy gọi Dịch Vụ Khách Hàng theo số 1-800-375-5283 để được trợ giúp hoặc nếu quý vị không chắc chắn về tình trạng hay vị trí về đơn xin của mình.
 • Nếu thân nhân của quý vị là người phối ngẫu và thân nhân này có là con ruột, con riêng hoặc con nuôi của quý vị và quý vị chưa nộp đơn xin riêng cho chúng, quý vị phải nộp đơn xin riêng cho từng người con này kèm theo bằng chứng về quốc tịch Hoa Kỳ của quý vị. Vui lòng nộp kèm một bản sao về thông báo biên nhận đối với đơn xin gốc.

TÔI LÀ THƯỜNG TRÚ NHÂN (B1)

TÔI CÓ THỂ GIÚP THÂN NHÂN CỦA MÌNH TRỞ THÀNH THƯỜNG TRÚ NHÂN HOA KỲ BẰNG CÁCH NÀO?

 

Là một thường trú nhân của Hoa Kỳ, quý vị có thể giúp thân nhân trở thành thường trú nhân hợp pháp dựa trên tình trạng của quý vị. Để thực hiện điều đó, quý vị sẽ cần phải bảo trợ cho thân nhân của mình và có thể chứng minh rằng quý vị có đủ thu nhập hay tài sản để trợ giúp cho (các) thân nhân của quý vị khi họ đến Hoa Kỳ.

Quý vị bắt đầu thủ tục bằng cách nộp Mẫu Đơn I-130, Đơn Bảo Lãnh Thân Nhân Ngoại Kiều. Mẫu đơn I-130 có sẵn trên trang Web của chúng tôi tại www.uscis.gov.

 

TÔI CÓ THỂ NỘP ĐƠN CHO NHỮNG THÂN NHÂN NÀO?

Thường trú nhân của Hoa Kỳ có thể nộp đơn xin đối với các thân nhân sau đây:

 • Chồng hoặc vợ; và
 • (Các) con cái chưa kết hôn, bất kể tuổi tác.

Lưu ý: Chỉ có công dân Hoa Kỳ mới được nộp đơn bảo lãnh cho con cái đã kết hôn. Khi quý vị nộp đơn bảo lãnh của mình, quý vị phải cung cấp bằng chứng để chứng minh mối quan hệ của mình với người quý vị đang bảo lãnh.

ĐƠN BẢO LÃNH CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO THÂN NHÂN CỦA TÔI?

Việc nộp đơn bảo lãnh thân nhân I-130 và chứng minh mối quan hệ hội đủ tiêu chuẩn sẽ mang lại cho thân nhân của quý vị một vị trí trong hàng người xin số thị thực trong số những người đang chờ để nhập cư dựa trên cùng loại quan hệ từ cùng một quốc gia hay vùng. Khi thân nhân của quý vị tiến được tới vị trí đầu hàng đợi, thân nhân đó có thể hội đủ tiêu chuẩn để nhập cư.

Ví dụ: Quý vị nộp đơn bảo lãnh I-130 cho chồng hoặc vợ của mình. Khi được chấp nhận, đơn bảo lãnh của quý vị sẽ mang lại cho thân nhân một chỗ trong hàng người đợi từ cùng một quốc gia, những người này cũng là chồng hay vợ của thường trú nhân.

Chỗ trong hàng đợi của thân nhân quý vị sẽ dựa vào ngày quý vị nộp đơn bảo lãnh. Vì vậy, việc nộp đơn sớm sẽ mang lại lợi thế. Trong khi không có hàng người chờ đợi nào đối với hầu hết các thân nhân trực hệ của công dân Hoa Kỳ, con trai và con gái trên 21 tuổi sẽ có thời gian chờ đợi. Vì vậy nếu quý vị nhập tịch trong khi thân nhân của mình đang chờ lấy thị thực, họ có thể được nhập cư sớm hơn.

CÒN GIA ĐÌNH CỦA THÂN NHÂN TÔI THÌ SAO?

Trong hầu hết các trường hợp, khi tới lượt người phối ngẫu của quý vị trong hàng đợi, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của người phối ngẫu đó có thể làm theo để phối hợp với thân nhân đó dựa trên cùng một đơn bảo lãnh xin thị thực. Tuy nhiên nếu người con còn độc thân bước sang tuổi 21 trước khi tiến được tới đầu hàng đợi, quý vị sẽ cần phải nộp một đơn bảo lãnh mới và riêng rẽ cho từng người con trong đơn bảo lãnh gốc. Vui lòng làm theo hướng dẫn và nộp kèm một bản sao về thông báo biên nhận đối với đơn xin gốc.

NẾU CON CÒN ĐỘC THÂN CỦA TÔI KẾT HÔN THÌ SAO?

Đơn bảo lãnh cho con còn độc thân sẽ tự động bị hủy bỏ nếu người con ấy kết hôn, vì không có phân loại cho con trai hay con gái đã lập gia đình của thường trú nhân. Tuy nhiên, nếu quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ trước khi con của quý vị kết hôn, quý vị có thể tiếp tục thủ tục nhập cư bằng cách nộp đơn bảo lãnh xin thị thực I-130  mới cho con của quý vị.

 

SAU KHI TÔI NỘP ĐƠN, PHẢI MẤT BAO NHIÊU LÂU TRƯỚC KHI THÂN NHÂN CỦA TÔI CÓ THỂ ĐƯỢC NHẬP CƯ?

Đối với hầu hết thân nhân, việc kết hợp giữa nhu cầu cao và các giới hạn do luật pháp quy định về việc có bao nhiêu người có thể nhập cư mỗi năm đồng nghĩa với việc họ có thể phải chờ trong một vài năm. Khi thân nhân của quý vị tiến tới đầu hàng đợi, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ liên lạc với thân nhân của quý vị và mời người đó nộp đơn xin thị thực nhập cư. Nếu quý vị quan tâm tới thời gian đợi hiện tại, hãy xem “Visa Bulletins” trên trang Web của Bộ Ngoại Giao tại www.travel.state.gov/visa.

Vui Lòng Lưu Ý: Nếu quý vị đang nhập cư vào Hoa Kỳ và sẽ được tiếp nhận là thường trú nhân hợp pháp, quý vị phải thanh toán Lệ Phí Nhập Cư USCIS là $165. Quý vị hãy thanh toán khoản phí này qua mạng bằng Hệ Thống Điện Tử USCIS (USCIS ELIS). Chúng tôi khuyến khích quý vị thanh toán khoản phí này sau khi quý vị nhận được gói visa nhập cư từ Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ ở nước ngoài (gồm cả Canada và Mexico) và trước khi quý vị đến Hoa Kỳ. Việc thanh toán trước khi quý vị đến Hoa Kỳ sẽ bảo đảm là quý vị nhận được Thẻ Thường Trú của mình (thường được gọi là Thẻ Xanh) mà không bị chậm trễ. Có thể tìm hiểu thông tin về mức phí trên trang Web của chúng tôi tại www.uscis.gov/immigrantfee.

THÂN NHÂN CỦA TÔI CÓ THỂ ĐỢI TẠI HOA KỲ CHO TỚI KHI NGƯỜI NÀY CÓ THỂ TRỞ THÀNH THƯỜNG TRÚ NHÂN KHÔNG?

Không. Đơn bảo lãnh được chấp nhận của thân nhân quý vị sẽ mang lại cho thân nhân của quý vị một chỗ trong hàng người cũng đang đợi nhập cư. Đơn xin không cho phép thân nhân của quý vị sống hay làm việc tại Hoa Kỳ trong khi thân nhân đó đang đợi để nộp đơn xin thường trú. Nếu thân nhân đó đã đến hay ở lại trong tình trạng bất hợp pháp, điều này sẽ làm ảnh hưởng tới tính hội đủ tiêu chuẩn để trở thành thường trú nhân khi đến lượt của thân nhân đó trong hàng đợi để cấp thị thực.

 

TÔI CÓ PHẢI CAM KẾT GÌ KHÔNG KHI NỘP ĐƠN BẢO LÃNH CHO THÂN NHÂN?

Có. Luật pháp quy định, người nhập cư thuộc diện bảo lãnh thân nhân phải có người bảo trợ tài chính. Nếu quý vị chọn bảo trợ cho việc nhập cư của thân thân bằng cách nộp đơn bảo lãnh thân nhân, khi thời gian nhập cư cho thân nhân của quý vị tới, quý vị phải đồng ý làm nhà bảo trợ tài chính của thân nhân đó bằng cách nộp Mẫu Đơn I-864, Cam Kết Bảo Trợ. Nếu quý vị không đáp ứng được khả năng về tài chính, lúc đó cá nhân khác sẽ cần phải thực hiện cam kết này. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Hướng Dẫn Khách Hàng F3, Thông Tin Chung…Làm Thế Nào Tôi Có Thể… Tài Trợ Tài Chính Cho Người Muốn Nhập Cư?

TÔI CÓ THỂ NỘP ĐƠN BẰNG CÁCH NÀO?

Hãy làm theo hướng dẫn nộp đơn bảo lãnh I-130 và xem trang Web của chúng tôi để biết mọi thông tin cập nhật về hướng dẫn hay lệ phí. Hãy bảo đảm là đơn bảo lãnh của quý vị được hoàn tất, ký và nộp kèm theo lệ phí thích hợp. Quý vị sẽ cần phải nộp bằng chứng về tình trạng thường trú của mình, chẳng hạn như bản sao Thẻ Thường Trú (mặt trước và mặt sau). Quý vị cũng sẽ cần phải cung cấp bằng chứng để chứng minh mối quan hệ hội đủ điều kiện cho từng người quý vị đang nộp đơn bảo lãnh.

 

ĐIỀU GÌ XẢY RA SAU KHI TÔI NỘP ĐƠN?

Chúng tôi sẽ gửi qua đường bưu điện cho bạn một biên nhận để  xác nhận là chúng tôi đã nhận được đơn bảo lãnh của quý vị. Nếu đơn bảo lãnh của quý vị chưa hoàn tất, chúng tôi có thể phải bác bỏ hoặc chúng tôi có thể yêu cầu quý vị cung cấp thêm bằng chứng hoặc thông tin, điều này sẽ làm chậm trễ việc giải quyết. Vui lòng gửi tất cả giấy tờ được yêu cầu ngay lần đầu để tránh bị chậm trễ.

Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị khi chúng tôi đưa ra quyết định. Đơn bảo lãnh có thời gian đợi dài có thể không được chấp nhận ngay lập tức. (Xem trang Web của chúng tôi để biết thời gian giải quyết cho đơn bảo lãnh I-130.) Thông thường, nếu chúng tôi chấp nhận đơn bảo lãnh, chúng tôi sẽ gửi đơn tới Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia (NVC) thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Khi chỗ trong hàng đợi của thân nhân quý vị cho phép việc cấp số thị thực, NVC sẽ thông báo cho quý vị và thân nhân của quý vị, để mời người đó và những người phụ thuộc hội đủ tiêu chuẩn nộp đơn xin thị thực nhập cư. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về quá trình giải quyết thị thực nhập cư từ trang Web của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tại www.state.gov.

 

NẾU TÔI ĐÃ NỘP ĐƠN BẢO LÃNH CHO THÂN NHÂN KHI TÔI LÀ THƯỜNG TRÚ NHÂN, NHƯNG GIỜ TÔI ĐÃ LÀ CÔNG DÂN HOA KỲ THÌ SAO?

Nếu quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ trong khi thân nhân của mình đang chờ thị thực, quý vị có thể nâng cấp phân loại thị thực của thân nhân và đẩy nhanh việc giải quyết đơn bảo lãnh đó bằng cách thông báo cho cơ quan nhập tịch thích hợp của mình. Khi quý vị là công dân Hoa Kỳ, người phối ngẫu của quý vị và bất kỳ người con còn độc thân nào dưới 21 tuổi sẽ được làm thị thực ngay lập tức.

 • Nếu quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ sau khi Mẫu Đơn I-130 đã được chấp nhận và được chuyển tới Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia (NVC) thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, quý vị phải thông báo cho NVC rằng quý vị đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Các yêu cầu để nâng cấp đơn bảo lãnh với lý do quốc tịch của đương đơn phải được gửi tới:

 

Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia (National Visa Center) 31 Rochester Avenue, Suite 200 Portsmouth, NH 03801-2915

 

Vui lòng nộp kèm thư có thông tin về thân nhân của quý vị, một bản sao Giấy Chứng Nhận Nhập Tịch và một bản sao về thông báo chấp nhận đơn xin. Khi NVC được thông báo rằng đương đơn đã được nhập tịch, NVC sẽ gửi ngay thông tin thị thực về thân nhân của quý vị tới Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự quán Hoa Kỳ được chỉ định ở nước ngoài. Để xác nhận là đơn bảo lãnh được chấp nhận đã được gửi tới NVC, quý vị có thể liên hệ với hệ thống ghi âm tin nhắn tự động của NVC theo số 1-603-334-0700 và bằng điện thoại bấm nút, hãy nhập số biên nhận USCIS của quý vị.

 • Nếu quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ và đơn xin của thân nhân quý vị chưa được USCIS chấp nhận, quý vị cần gửi thông báo tới địa chỉ của Trung Tâm Dịch Vụ nằm trên thông báo biên nhận mà quý vị đã nhận được khi gửi đơn xin với Mẫu Đơn I-130. Vui lòng nộp kèm thư có thông tin về thân nhân của quý vị, một bản sao Giấy Chứng Nhận Nhập Tịch và một bản sao về thông báo biên nhận đơn xin. Hãy gọi Dịch Vụ Khách Hàng theo số 1-800-375-5283 để được trợ giúp hoặc nếu quý vị không chắc chắn về tình trạng hay vị trí về đơn xin của mình.
 • Nếu thân nhân của quý vị là người phối ngẫu và thân nhân này có là con ruột, con riêng hoặc con nuôi của quý vị và quý vị chưa nộp đơn xin riêng cho chúng, quý vị phải nộp đơn xin riêng cho từng người con này kèm theo bằng chứng về quốc tịch Hoa Kỳ của quý vị. Vui lòng nộp kèm một bản sao về thông báo biên nhận đối với đơn xin gốc.

PHẢI MẤT BAO LÂU ĐỂ USCIS GIẢI QUYẾT ĐƠN CỦA TÔI?

Do thời gian giải quyết phụ thuộc vào một số yếu tố, nên rất khó để đưa ra khung thời gian. Quý vị có thể kiểm tra thời gian giải quyết hiện tại trên trang Web của chúng tôi. Khi quý vị đã nộp đơn bảo lãnh thân nhân, chúng tôi sẽ đăng thời gian giải quyết dự tính mới nhất trên trang Web của USCIS.

Để nhận thêm các bản sao của hướng dẫn này, hoặc thông tin về các hướng dẫn khác dành cho khách hàng, vui lòng truy cập www.uscis.gov/howdoi.

Quý vị cũng có thể truy cập www.uscis.gov để tải các mẫu đơn xuống, nộp một số đơn qua phương thức điện tử, kiểm tra trạng thái của đơn, và những thông tin khác. Nó là một nơi rất hay để bắt đầu!

Nếu quý vị không có truy cập Internet ở nhà hoặc nơi làm việc, hãy thử sử dụng thư viện tại địa phương quý vị.

Nếu quý vị không tìm được thông tin mình cần, vui lòng gọi cho phòng

Dịch Vụ Khách Hàng tại: 1-800-375-5283 Dịch Vụ Khách Hàng TDD Dành Cho Người Khiếm Thính: 1-800-767-1833

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Hướng dẫn này cung cấp thông tin cơ bản giúp quý vị làm quen chung chung với các quy định và thủ tục của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, luật pháp và quy định, vui lòng truy cập trang Web của chúng tôi. Luật nhập cư có thể rất phức tạp, và không thể mô tả mọi khía cạnh của mọi quy trình. Quý vị có thể muốn nhờ một luật sư có giấy phép hoặc một cơ quan phi lợi nhuận có chứng nhận của Ủy Ban Kháng Cáo Nhập Cư (Board of Immigration Appeals) làm đại diện.

NGUỒN: OFFICIAL WEBSITE OF THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY

*** Công ty TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (Viết tắt là “UNC”) đã được thành lập, hoạt động trong lĩnh vực Hỗ trợ giáo dục – Tư vấn Du học và Định cư trong hơn 10 năm, với sự hiện diện thương mại tại nhiều Quốc gia trên Thế Giới:

 (유엔시

UNC Co. Ltd

UNC Migration And Education Services Pty Ltd

KOREA

B-801 Boutique Monaco, 1316-5 Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Korea

USA

1300 W Olympic Bivd, Los Angelese, CA 90015, USA

CANADA

Vancouver branch

Unit 251. 409 Granville Street, Vancouver, BC, V6C 1T2

Moncton branch

500 George st, Moncton, NB

AUSTRALIA

Suite 1505/87 Liverpool Street, Sydney New South Wales 2000

THAILAND

Unit 1202 Floor 12, Sivatel Tower, 53 Wittayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

VIETNAM

Hochiminh branch

Floor 15, Building AB, 76A Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC

Hanoi branch

7th floor, Oriental Building, 324 Tay Son Nga Tu So, Dong Da District, Hanoi

Để biết thêm về sản phẩm và dịch vụ chúng tôi, vui lòng truy cập:

Vietnamese version website: https://ngan-test.azurewebsites.net/

English version website: https://ngan-test.azurewebsites.net/en/

 

Để hiểu rõ thông tin cần được tư vấn và thẩm định hồ sơ chi tiết tại văn phòng UNC, Qúy khách hàng vui lòng liên hệ:

Qúy khách xin vui lòng cung cấp thông tin liên lạc: số điện thoại, email hoặc các hình thức liên hệ khác tại mục: Hộp thư/ Messenger của Facebook UNC_immigration:
https://www.facebook.com/uncvietnam/.

HOCHIMINH – CONSULTANT STAFF:

consultantuncvn1@uncks.com

consultantuncvn3@uncks.com

consultantuncvn2@uncks.com

 

HANOI – CONSULTANT STAFF:

hieunguyen@uncks.com

Chuyên viên tư vấn của UNC sẽ liên hệ tới Qúy khách trong thời gian sớm nhất.

 


Tin liên quan khác