💖💋🇺🇸 Social Security Number and Card in USA

http://Social Security: https://www.ssa.gov/ssnumber/

Số An Sinh Xã Hội rất quan trọng vì quý vị cần để xin việc làm, lấy quyền lợi An Sinh Xã Hội  và được một số dịch vụ của chánh phủ. Nhiều doanh nghiệp khác, như ngân hàng và hãng tín dụng, cũng đòi số này của quý vị.

Nếu là người không phải công dân ngụ tại Hoa Kỳ, quý vị cũng cần có số An Sinh Xã Hội. Muốn biết thêm thông tin, xin xem Số An Sinh Xã Hội Dành Cho Ngoại Kiều . Nếu quý vị tạm thời ở tại Hoa Kỳ để làm việc thì xem Công Nhân Nước Ngoài Và Số An Sinh Xã Hội.

Làm sao để xin số và thẻ này?

Muốn nộp đơn xin số và thẻ An Sinh Xã Hội:

 • Điền vào mẫu SS-5 Ðơn xin cấp Thẻ An Sinh Xã Hội (Mẫu đơn SS-5-INST-VI); và
 • Trình giấy tờ bản gốc hay bản sao có chứng nhận của cơ quan cấp. Chúng tôi không nhận bản sao hay bản chụp có công chứng. Tất cả các giấy tờ phải còn hiệu lực (không hết hạn):

−            Tình trạng công dân Hoa Kỳ hay di trú [bao gồm giấy phép làm việc tại Hoa Kỳ của Bộ An Ninh Tổ Quốc, Department of Homeland Security, hay (DHS);

−           Tuổi tác; và

−            Danh tánh.

Quý vị có thể gởi Ðơn xin cấp Thẻ An Sinh Xã Hội (Mẫu Đơn SS-5) đã điền cùng với giấy tờ hay điền đơn điện tử và nộp giấy tờ tại Văn phòng An Sinh Xã Hội địa phương.

Bất cứ ai từ 12 tuổi trở lên yêu cầu số và thẻ An Sinh Xã Hội phải đích thân có mặt để phỏng vấn, ngay cả khi cha mẹ hay người giám hộ ký tên vào đơn xin thay mặt cho trẻ.

Tình trạng công dân hoặc di trú: Chúng tôi chỉ nhận một số giấy tờ làm bằng chứng tình trạng quốc tịch Hoa Kỳ. Những giấy tờ này bao gồm giấy khai sanh tại Hoa Kỳ, thẻ thông hành Hoa Kỳ, Giấy Chứng Nhận Nhập Tịch hay Chứng Nhận Quốc Tịch. Nếu quý vị không phải là công dân Hoa Kỳ thì Sở An Sinh Xã Hội sẽ yêu cầu xem giấy tờ di trú Hoa Kỳ hợp lệ của quý vị. Các loại giấy tờ có thể chấp nhận gồm có:

 • Mẫu Đơn I-551, Permanent Resident Card (Thẻ Thường Trú Nhân, thẻ xanh, bao gồm thị thực di trú có thể đọc trên máy với thẻ thông hành ngoại quốc chưa hết hạn);
 • I-94, Arrival/Departure Record (Hồ Sơ Nhập/ Xuất Cảnh), cùng với thẻ thông hành ngoại quốc chưa hết hạn của quý vị; hoặc
 • I-766, Employment Authorization Card (EAD work permit, Giấy Cho Phép Làm Việc, giấy phép làm việc).

Sinh viên quốc tế phải trình thêm các loại giấy tờ khác. Xin xem Sinh Viên Quốc Tế và Số An Sinh Xã Hội (Ấn bản số 05-10181-VI) để biết thêm thông tin.

Tuổi tác: Nếu sinh tại Hoa Kỳ, quý vị cần trình giấy khai sinh Hoa Kỳ. (Nếu có thì quý vị phải nộp giấy này.) Nếu không có giấy khai sinh thì chúng tôi có thể nhận:

 • Hồ sơ tôn giáo làm trước khi trẻ 5 tuổi có ghi ngày sinh của em; hoặc
 • Hồ sơ sinh trẻ tại bệnh viện Hoa Kỳ; hoặc
 • Thẻ thông hành

Nếu sinh ở ngoại quốc thì quý vị cần trình giấy khai sinh ngoại quốc của con (nếu có, hoặc có thể xin một bản trong vòng 10 ngày làm việc). Nếu quý vị không thể lấy giấy này thì chúng tôi có thể nhận:

 • Hộ chiếu nước ngoài;
 • I-551, Thẻ Thường Trú Nhân; hoặc
 • I-94, Hồ Sơ Nhập/Xuất Cảnh.

Danh tánh: Chúng tôi có thể chỉ nhận một số giấy tờ làm chứng cớ về danh tánh. Giấy tờ có thể nhận phải còn hiệu lực (không hết hạn) và ghi tên của quý vị, thông tin về danh tánh và hình chụp gần đây. Sở An Sinh Xã Hội sẽ yêu cầu xem bằng lái Hoa Kỳ, thẻ không lái xe do tiểu bang cấp hoặc hộ chiếu Hoa Kỳ làm chứng cớ về danh tánh. Nếu quý vị không có những giấy tờ cụ thể mà chúng tôi yêu cầu thì chúng tôi sẽ yêu cầu xem các giấy tờ khác, như:

 • Thẻ nhân viên;
 • Thẻ học sinh;
 • Thẻ bảo hiểm sức khỏe (không phải thẻ Medicare);
 • Thẻ quân nhân Hoa Kỳ;
 • Văn bản nhận con nuôi;
 • Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; hoặc
 • Giấy kết hôn (chỉ trong trường hợp đổi tên).

Tất cả các giấy tờ phải là bản chánh hay bản sao có chứng nhận của cơ quan cấp. Chúng tôi không nhận bản sao hay bản chụp giấy tờ có công chứng. Chúng tôi có thể sử dụng một loại giấy tờ cho hai mục đích. Thí dụ, chúng tôi có thể sử dụng hộ chiếu Hoa Kỳ của quý vị để làm chứng cớ về tình trạng công dân và danh tánh. Hoặc, chúng tôi có thể sử dụng giấy khai sinh Hoa Kỳ của quý vị để làm chứng cớ về tuổi tác và tình trạng công dân.

Tuy nhiên, quý vị phải cung cấp ít nhất hai loại giấy tờ riêng.

Chúng tôi sẽ gởi số và thẻ của quý vị qua bưu điện ngay khi chúng tôi có tất cả các thông tin và đã kiểm chứng giấy tờ với cơ quan phát hành.

Chi phí bao nhiêu?

Xin số và thẻ An Sinh Xã Hội miễn phí. Nếu có người liên lạc với quý vị và muốn tính tiền xin số hay thẻ thì xin nhớ rằng dịch vụ An Sinh Xã Hội đều miễn phí. Quý vị có thể báo cáo bất cứ ai muốn tính tiền quý vị bằng cách gọi cho đường dây thường trực của Văn Phòng Tổng Thanh Tra theo số 1-800-269-0271.

 

Có các loại thẻ khác nhau không?

Chúng tôi cấp ba loại thẻ An Sinh Xã Hội. Tất cả các thể đều có tên và số An Sinh Xã Hội của quý vị.

 • Loại thẻ thứ nhất có tên và số An Sinh Xã Hội của quý vị và để quý vị làm việc không giới hạn. Chúng tôi cấp cho:

—          Công dân Hoa Kỳ; và

—          Người được vào Hoa Kỳ hợp pháp trên căn bản lâu dài.

 • Loại thẻ thứ hai có tên và số, và ghi, “VALID FOR WORK ONLY WITH DHS AUTHORIZATION (chỉ để làm việc theo phép của DHS).” Chúng tôi cấp thẻ này cho người được vào Hoa Kỳ hợp pháp trên căn bản tạm thời, được DHS cho phép làm việc.
 • Thẻ thứ ba có tên và số và ghi, “NOT VALID FOR EMPLOYMENT (không hợp lệ để làm việc).” Chúng tôi cấp cho người từ những quốc gia khác:

—          Người được vào Hoa Kỳ hợp pháp mà không có giấy phép làm việc của DHS, nhưng có lý do cần có số An Sinh Xã Hội hợp lệ nhưng không để làm việc

—          Người cần số vì luật liên bang đòi hỏi số An Sinh Xã Hội để được quyền lợi hay dịch vụ.

 

Làm thể nào để xin số An Sinh Xã Hội?

Xin số này khi sinh con là điều rất tốt. Quý vị có thể nộp đơn xin số An Sinh Xã Hội cho con khi nộp đơn xin giấy khai sinh cho trẻ. Cơ quan tiểu bang cấp giấy khai sinh sẽ cung cấp thông tin của con quý vị cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ gởi thẻ An Sinh Xã Hội qua bưu điện cho quý vị.

Hoặc, quý vị có thể chờ và nộp tại bất cứ văn phòng An Sinh Xã Hội nào. Nếu chờ thì quý vị phải cung cấp bằng chứng về tuổi, danh tánh, và tình trạng công dân Hoa Kỳ của trẻ. Quý vị phải trình cho chúng tôi bằng chứng về mối quan hệ, hay trách nhiệm với trẻ. Quý vị cũng phải trình bằng chứng về danh tánh. Chúng  tôi phải kiểm chứng hồ sơ sinh của trẻ, có thể mất đến 12 tuần cho đến lúc cấp thẻ. Để kiểm chứng giấy khai sinh, Sở An Sinh sẽ liên lạc với văn phòng cấp giấy này.

Nhận nuôi: Chúng tôi có thể cấp số cho con nhận nuôi của quý vị trước khi hoàn tất việc nhận nuôi nhưng quý vị có thể phải chờ. Sau đó, quý vị có thể nộp đơn xin số dùng tên mới của trẻ. Nếu quý vị muôn khai trẻ cho mục đích thuế trong lúc vẫn chưa hoàn tất việc nhận nuôi thì liên lạc với Sở Thuế Vụ để xin Mẫu W-7A, Đơn Xin Mã Số Người Đóng Thuế cho việc Nhận Nuôi Con Chưa Hoàn Tất tại Hoa Kỳ. Muốn biết thêm thông tin, hãy xem Số An Sinh Xã Hội Cho Trẻ Em.

Nếu đổi tên thì sao?

Nếu đổi tên hợp pháp do kết hôn, ly dị, án lệnh tòa hay bất cứ lý do nào khác thì quý vị cần báo cho Sở An Sinh Xã Hội để có thể xin thẻ điều chỉnh. Nếu quý vị đang làm việc thì cũng nên báo cho hãng làm biết. Nếu không báo cho chúng tôi biết khi quý vị đổi tên thì có thể:

 • Trì hoãn hoàn thuế của quý vị; và
 • Cản trở việc đưa tiền lương đúng của quý vị cho hồ sơ An Sinh Xã Hội, vốn có thể làm giảm quyền lợi An Sinh Xã Hội trong tương lai của quý vị.

Nếu cần đổi tên trên thẻ An Sinh Xã Hội thì quý vị phải trình giấy tờ chứng minh đổi tên hợp pháp của quý vị. Các loại giấy tờ Sở An Sinh Xã Hội có thể chấp nhận để chứng minh đổi tên hợp pháp bao gồm:

 • Giấy kết hôn;
 • Văn bản ly hôn;
 • Giấy Chứng Nhận Nhập Tích có tên mới; hoặc
 • Án lệnh tòa cho việc đổi tên mới.

Nếu tài liệu cung cấp làm bằng chứng đổi tên hợp pháp không có đủ thông tin để nhận diện quý vị trong hồ sơ của chúng tôi, hoặc nếu quý vị đổi tên cách đây hơn hai năm (cách đây bốn năm nếu quý vị chưa đến 18 tuổi), thì quý vị phải trình giấy tờ danh tánh với tên cũ của quý vị (như ghi trong hồ sơ của chúng tôi). Chúng tôi sẽ chấp nhận giấy tờ danh tánh với tên cũ đã hết hạn của quý vị.

Nếu quý vị không có giấy tờ danh tánh với tên cũ thì chúng tôi có thể chấp nhận giấy tờ chưa hết hạn với tên mới, miễn là chúng tôi có thể lập đúng danh tánh mới trong hồ sơ của mình.

Thẻ mới sẽ có số giống y như thẻ trước đó, nhưng ghi họ tên mới của quý vị.

Làm thế nào bảo đảm hồ sơ chính xác?

Mỗi năm, hãng làm của quý vị sẽ gởi một bản W-2 (Wage and Tax Statement, Lương và Báo Cáo Thuế) cho Sở An Sinh Xã Hội. Chúng tôi sẽ so sánh họ tên và số An Sinh Xã Hội của quý vị trên W-2 với thông tin trong hồ sơ của chúng tôi. Chúng tôi thêm lợi tức thể hiện trên W-2 vào hồ sơ An Sinh Xã Hội của quý vị.

 

Điều quan trọng là họ tên và số An Sinh Xã Hội trên thẻ An Sinh Xã Hội phải phù hợp với hồ sơ lương bổng của hãng làm của quý vị và mẫu đơn W2- để chúng tôi có thể khấu trừ lợi tức trên hồ sơ của quý vị. Bảo đảm hồ sơ của Sở An Sinh Xã Hội và hồ sơ của hãng làm phải đúng là tùy ở quý vị. Nếu thẻ An Sinh Xã Hội không đúng thì quý vị nên liên lạc với văn phòng An Sinh Xã Hội để sửa đổi. Kiểm tra mẫu đơn W2- để bảo đảm là hồ sơ của hãng làm của quý vị là đúng và, nếu không thì cung cấp thông tin chính xác cho hãng làm.

Quý vị cũng có thể kiểm tra hồ sơ lợi tức trên Social Security Statement (Bản Tường Trình An Sinh Xã Hội). Bản Tường Trình có sẵn trên trực tuyến cho nhân viên từ 18 tuổi trở lên. Muốn xem Bản Tường Trình, vào www.socialsecurity.gov/myaccount và tạo một trương mục.

Nếu tình trạng di trú hay công dân của tôi thay đổi thì sao?

Nếu tình trạng di trú của quý vị thay đổi hay quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ thì quý vị cần báo cho Sở An Sinh Xã Hội để chúng tôi có thể cập nhật hồ sơ của quý vị. Quý vị cần trình giấy tờ chứng minh tình trạng mới hay tình trạng công dân của mình để được sửa đổi tình trạng di trú hoặc công dân. Chúng tôi chỉ chấp nhận một số giấy tờ làm bằng chứng công dân cho thẻ mới và thẻ thay thế. Những loại giấy tờ này bao gồm thẻ thông hành Hoa Kỳ, Giấy Chứng Nhận Nhập Tịch hay Chứng Nhận Tình Trạng Công Dân. Nếu quý vị không phải là công dân Hoa Kỳ thì Sở An Sinh Xã Hội sẽ yêu cầu xem giấy tờ di trú hiện tại của quý vị.

Nếu bị mất hay đánh cắp thẻ thì sao?

Quý vị có thể thay thẻ An Sinh Xã Hội của quý vị hay con quý vị miễn phí nếu bị mất hay đánh cắp. Tuy nhiên, chủ thẻ bị hạn chế đổi thẻ ba lần trong một năm và 10 lần trọn đời. Thay đổi tên hợp pháp và những ngoại lệ khác không tính cho những giới hạn này. Thí dụ, thay đổi tình trạng không có quốc tịch đòi hỏi cập nhật thẻ có thể không tính cho những giới hạn này. Ngoài ra, những giới hạn này không áp dụng nếu quý vị có thể chứng minh mình cần thẻ để không bị khó khăn đáng kể.

Muốn nhận thẻ An Sinh Xã Hội thay thế, quý vị cần:

 • Điền vào Ðơn xin cấp Thẻ An Sinh Xã Hội;
 • Trình giấy tờ bản gốc chưa hết hạn với thông tin về danh tánh, và một tấm hình mới chụp chứng minh danh tánh của quý vị;
 • Trình bằng chứng công dân Hoa Kỳ nếu sinh ngoài Hoa Kỳ và không trình bằng chứng công dân khi nhận thẻ; và
 • Trình bằng chứng tình trạng không phải là công dân hợp pháp hiện tại của quý vị nếu quý vị không phải là công dân Hoa Kỳ.

Nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ sống tại một số tiểu bang hoặc Quận Columbia thì giờ đây quý vị có thể yêu cầu một thẻ thay thế qua cổng my Social Security tại www.socialsecurity.gov/myaccount. Đến www.socialsecurity.gov/ssnumber để biết danh sách các tiểu bang có tham gia và các đòi hỏi khác. Để được thẻ An Sinh Xã Hội thay thế, quý vị phải trình cho chúng tôi các giấy tờ làm bằng chứng về danh tánh của mình. Quý vị cũng phải trình cho chúng tôi các giấy tờ chứng minh tuổi tác và tình trạng công dân Hoa Kỳ của mình nếu những giấy tờ này không có trong hồ sơ của chúng tôi.

Thẻ thay thế sẽ có họ tên và số giống như thẻ trước đây của quý vị.

Làm thế nào để bảo vệ số An Sinh Xã Hội?

Quý vị nên xem số An Sinh Xã Hội như là thông tin kín đáo và tránh để lộ ra ngoài, nếu không cần thiết. Quý vị phải cất giữ thẻ An Sinh Xã Hội ở chỗ an toàn, chung với những giấy tờ quan trọng khác. Đừng mang theo bên mình, trừ khi quý vị cần xuất trình cho hãng sở hoặc người cung cấp dịch vụ.

Chúng tôi thực hiện một số điều để bảo vệ số thẻ của quý vị không bị lạm dụng. Thí dụ, chúng tôi đòi hỏi và kiểm tra kỹ bằng chứng danh tánh từ người nộp đơn xin thay thẻ bị mất hay đánh cắp, hoặc nộp đơn xin sửa đổi thẻ. Một lý do chúng tôi làm điều này là để ngăn không cho lấy số An Sinh Xã Hội để làm danh tánh giả. Chúng tôi giữ kín hồ sơ An Sinh Xã Hội của quý vị trừ khi:

 • Luật pháp đòi hỏi chúng tôi tiết lộ thông tin cho cơ quan chánh phủ khác; hoặc
 • Cần có thông tin của quý vị để thực hiện nhiệm vụ của chương trình An Sinh Xã Hội hay chương trình sức khỏe hay an sinh khác của chánh phủ.

Quý vị cần phải cẩn thận khi chia sẻ số này và thẻ, để ngăn không cho số của mình bị lạm dụng. Cung cấp số là điều tự nguyện ngay cả khi quý vị được yêu cầu cung cấp trực tiếp Nếu được yêu cầu, quý vị nên hỏi:

 • Tại sao cần số này;
 • Số này được sử dụng ra sao;
 • Nếu quý vị từ chối thì sao; và
 • Luật nào đòi hỏi quý vị phải cung cấp số An Sinh Xã Hội.

Quý vị dùng các câu trả lời cho những câu hỏi này để biết có nên cho họ biết số An Sinh Xã Hội của mình hay không. Quý vị tự lấy quyết định này.

Liên lạc với Sở An Sinh Xã Hội

Có một số cách để liên lạc với Sở An Sinh Xã Hội, bao gồm trực tuyến, qua điện thoại, hay đến gặp trực tiếp. Chúng tôi hân hạnh giải đáp các thắc mắc và phục vụ quý vị. Trong hơn 80 năm, Sở An Sinh Xã Hội đã giúp bảo đảm cho hôm nay và ngày mai bằng cách cung cấp quyền lợi và bảo vệ tài chánh cho hàng triệu người trong suốt cuộc đời của họ.

Đến mạng lưới của chúng tôi

Cách tiện lợi nhất để giao dịch với An Sinh Xã Hội từ bất cứ nơi đâu và vào bất cứ lúc nào là đến mạng lưới www.socialsecurity.gov. Tại đây, quý vị có thể:

 • Lập ra một trương mục my Social Security để xem Social Security Statement (Báo Cáo An Sinh Xã Hội), kiểm chứng lợi tức, in thư kiểm chứng quyền lợi, thay đổi thông tin về ký thác tiền trực tiếp, yêu cầu thẻ Medicare thay thế, lấy mẫu đơn SSA-1099/1042S thay thế, và nhiều thứ khác;
 • Đệ đơn xin “Extra Help” (Giúp Đỡ Thêm) cho chi phí chương trình thuốc theo toa của Medicare
 • Đệ đơn xin quyền lợi hưu trí, khuyết tật, và Medicare;
 • Tìm các ấn bản của chúng tôi;
 • Tìm giải đáp cho các thắc mắc thông thường; và
 • Nhiều thứ khác!

 

Một số những dịch vụ này chỉ có bằng tiếng Anh. Ghé vào Cổng Đa Ngôn Ngữ của chúng tôi để lấy thông tin bằng Tiếng Việt. Chúng tôi cung cấp dịch vụ thông dịch miễn phí để quý vị dễ giao dịch với Sở An Sinh Xă Hội. Quý vị có thể dùng dịch vụ thông dịch này khi bàn thảo với chúng tôi qua điện thoại hoặc tại văn phòng An Sinh Xã Hội.

🌎 ⛵️ ✈ VIỆT KIỀU vs VIỆT NAM 💵 💷 💶

*** Xin vui lòng bỏ qua bài viết này nếu bạn định kiến thái quá do các vấn đề liên quan về lịch sử. Trân trọng cảm ơn.

✨ Tôi từng nhìn thấy một số gia đình gặp phải những tình huống éo le cuộc đời: Việt Nam tự ti kiểu Việt Nam, Việt Kiều tự cao kiểu Việt Kiều … Tôi cũng từng có những người bạn khi thật may mắn vớ được vài anh chồng mang quốc tịch nước ngoài, tới ngày xuất cảnh thì mộng mơ cuộc đời AUTO – đổi đời, AUTO – giàu, AUTO trở thành Việt Kiều để về khinh rẻ bạn bè là Việt Nam … sau vài năm sinh sống tại xứ người thì lúc đó quay về nhờ vả bạn bè tại Việt Nam … lúc này mới thấm: không biết Việt Nam giàu hơn Việt Kiều … hay … Việt Kiều giàu hơn Việt Nam?

✨ 🌎 Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì ít nhất dòng họ tôi đều là Việt Kiều, các đứa em họ sinh ra tại các nước phát triển lớn … nhưng chưa bao giờ bị căn bệnh: VIỆT KIỀU …

👱 Chị, em cố gắng nói giỏi tiếng việt, sau này em về, chị dắt em đi du lịch Việt Nam, về Việt Nam thì em biết trả giá khi đi chợ luôn … Em thích ăn phở và bánh bao. Ngày xưa, 1 tháng má nấu phở 1 lần, còn bây giờ là 6 tháng má mới nấu 😭 😭 Ba má bận đi làm hãng suốt, em cũng không dám đòi hỏi, em chỉ kể chị nghe zay thôi … Em sợ mấy người khác nói em mất gốc, ba má buồn … mà ba má không cho em về Việt Nam một mình 😭 😭 Em lớn rồi mà …

💎 Baby, you are not Vietnamese, you and other counsins are Vietnamese European, Vietnamese American and Vietnamese Canadian … I mean You need to accept this truth … Baby, em hiểu ý chị không? Ba má baby hy sinh để nhập cư, sinh baby ra ở nước ngoài và mình không có việc gì phải tự ti khi nghe mấy người ganh ăn tức ở nói mình là MẤT GỐC. Ở nước ngoài, baby chạy lon ton ba má không sợ baby bị bắt cóc, chứ baby về Việt Nam, ba má sợ tệ nạn xã hội là đúng rồi. Chị cũng ngu về du lịch Việt Nam lắm … chị không có biết đi du lịch, chị còn đang tính nhờ baby dắt chị đi du lịch bên châu âu và bắc mỹ nè … chị không biết đi train, đi bus và drive car … Baby về Việt Nam, chị cũng mệt tim huống chi ba má baby. Nghe lời ba má, ở đâu ở yên đó … okay?

👱  Chị, chị suốt ngày la em, bắt em phải nói giỏi tiếng việt và bây giờ, em cũng giỏi 4 thứ tiếng khác nữa Đức, Anh, Pháp, Ý … Em sẽ đi làm, để dành tiền để sau này chị sang, em dắt chị đi du lịch nha, em có nhiều bạn lắm, em rủ bạn dắt chị luôn  … Mà chị không cho em về Việt Nam thiệt hả? Em nhớ Việt Nam … 😭 😭

💎 Baby, chị mệt tim, baby, KHÔNG TĂNG ĐỘNG BABY …. 5 năm nữa rồi hãy suy nghĩ về Việt Nam … Con nít ở Việt Nam bị môi trường tác động nên ảnh hưởng tệ nạn xã hội nhiều, môi trường em sinh ra tại nước ngoài … chị sợ em về, em bị gặp phải … mắc công ba má buồn hơn, em phải hiểu là ngày xưa tìm mọi cách để di dân … 🎲 🌎 và khi sinh ra em … ba má baby chỉ mong muốn em lớn lên và phát triển tại một môi trường tốt 🎲 🌎. Ở Việt Nam giờ bước ra đường thì cướp giật điện thoại, giỏ xách … tùm lum … chứ không phải như bên nước ngoài, em đi tung tăng ngoài đường mà vẫn an toàn đâu … Baby đợi chị sang, rồi dắt chị đi du lịch 😅 😅 😅. À, tự nấu ăn đi, ở đó mà ngồi chờ má nấu, lớn rồi nha …

👱  Chị, em biết tự nấu ăn mà, nhưng nấu không ngon bằng má. 365 ngày, sáng 5 giờ em tự dậy, tự bỏ sandwich vào máy nướng, kẹp HAM và Pate, rồi lon ton bắt 2 chuyến bus và 2 chuyến train để tự tới trường. Em biết ba má cực khi đi làm hãng mà … em chỉ kể chị nghe thôi, chứ em có bao giờ kể cho ba má đâu … Nhiều khi chị bận đi làm, em cũng có nói gì đâu … 😭 😭 … Nhiều khi chị la em là không nói tiếng việt với chị, vì cái chỗ em sống không có người Việt, bạn em chơi cũng đâu phải người Việt Nam đâu, nhưng em hứa là em nói giỏi tiếng việt là em sẽ nói rất giỏi, chị thấy em ngoan hông? Em đợi chị sang nha … 😉 Chị sang thì má mới nấu nhiều món ngon, em sẽ được ăn ké nữa. Vui gì đâu mà vui đó, chị biết không? 😅 😅

✨ 🌎 Tôi xin không đề cập về những vấn đề lịch sử của thế hệ đời đầu hy sinh di dân, tuy nhiên … bản chất họ hy sinh cũng chỉ để thế hệ sau được sinh ra và trưởng thành tại một quốc gia phát triển … thì … họ không cần con cái phải làm ông này, bà kia, họ chỉ cần con cái mình bình yên sống như một công dân tại quốc gia phát triển.

✨ 🌎 Tuy nhiên, những đứa trẻ sinh ra tại nước ngoài, đôi khi chúng nó lại gánh chịu những lời cay độc những người ở Việt Nam xỉa xói rằng nó MẤT GỐC. Nhưng có ai hỏi những đứa trẻ đó, khi sống tại nước ngoài, những người dân native cũng không thừa nhận chúng nó là … thực chất là … MỘT NATIVE, chỉ là A HALF ASIAN AND A HALF WESTERNER, cái cảm giác lửng lửng lơ lơ của những đứa trẻ Vietnamese European, Vietnamese Canadian, Vietnamese American  … phải chăng không đáng được quan tâm và phải gánh chịu cái từ phán xét MẤT GỐC và/hoặc phản quốc từ một số người ganh ăn tức ở CÁI QUỐC TỊCH?

✨ 💶 💷 European Security and Global Terrorism

** Xin vui lòng bỏ qua bài viết này nếu bạn cho rằng KHỦNG BỐ IS là câu chuyện không đáng để bạn quan tâm. Trân trọng cảm ơn

🍃 🔥 Nếu Ở VIỆT NAM, bạn bước ra đường bạn sợ bị cướp giật điện thoại, giỏ xách hoặc sợ xe tắt máy khi đường xá ngập lụt mỗi khi trời mưa … thì Ở CHÂU ÂU …, bạn bước ra đường … bạn sợ khủng bố cảm tử đánh bom, tấn công trên train, bus và tại các shopping mall … đôi khi bất thình lình trên đường phố …

🍃 🔥 Câu chuyện bị khủng bố nhỏ, rải rác … báo chí tại Châu Âu rất ít khi cập nhật một cách chính thống, vì sợ lan truyền nỗi lo sợ dẫn tới nguồn thu từ DU LỊCH, DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI sẽ bị hạn chế khi tin tức lan rộng diện toàn cầu … chỉ những câu chuyện khủng bố chuyên nghiệp lớn mới được cho phép đưa tin tức … 1/4 DÂN SỐ THẾ GIỚI LÀ NGƯỜI HỒI GIÁO, VÀ TẤT NHIÊN KHÔNG PHẢI AI THEO ĐẠO HỒI CŨNG LÀ KHỦNG BỐ IS.

🍃 🔥 Mấy hôm nay, khi đọc tin tức … Pháp đã nâng mức báo động an ninh đối với khủng bố lên mức cao nhất sau vụ tấn công nhiều người vô tội tại thành phố Nice và kẻ tấn công đã hét lên “Allahu Akbar” (Thánh Allah vĩ đại) ngay cả khi bị cảnh sát bắt giữ, Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo ngày 29/10/2020 … Tôi biết, không chỉ riêng một mình nước Pháp … các nước châu âu khác lại phải đang gồng mình chống dịch COVID và đồng thời chống KHỦNG BỐ IS quay trở lại … đặc biệt là mùa đông đang tới …

🍃 🔥 Làn sóng kỳ thị dân nhập cư nguyên nhân chủ yếu vì người theo đạo Hồi giáo thì có khủng bố IS trà trộn, người Trung Quốc và người Việt thì chuyên trồng cần sa trái phép …

🍃 🔥 Những ngày tháng ở Châu Âu, tôi không quá lo lắng về tài chính, việc làm hay khả năng hòa nhập thích nghi nơi đất khách …, mà tôi chỉ lo lắng bữa nào xui xui bước ra đường mình trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của KHỦNG BỐ …

🍃 🔥 Tôi nhớ có một buổi trưa, theo như lịch trình hàng tuần, tôi sẽ bước ra Mall để mua sắm … không hiểu trời xui đất khiến như thế nào, hôm đó tôi và my partner có trận cãi nhau dữ dội qua phone call như các cặp đôi bình thường khác … Sau khi cãi nhau, tôi quá mệt hơi, quyết định nằm ở nhà và không đi lon ton khắp nơi vào hôm đó.

🍃 🔥 Khoảng vài tiếng sau, những người bạn theo đạo Hồi call tôi hỏi tôi đang ở đâu, tôi là người ít kỳ thị thái quá và đánh đồng chung, nên tôi vẫn có nhiều network bạn bè, một trong số các network là những người bạn theo đạo Hồi của nhiều nước … Tôi thấy bạn bè đang hốt hoảng để check –up tôi đang ra sao … vì khi sống ở trời âu, một số lịch trình đi ra ngoài khu vực public của tôi, bạn bè tôi cũng nắm khá rõ … nên hôm đó, ai cũng nghĩ tôi bước ra mall đi lon ton như mọi tuần khác …

👥 Knock, knock … Are you home? Are you alright? Are you outside today?

💎 I just wake up, I had a big fight with my partner, so tired and fall asleep. What is happening?

👥 Thanks God. You did not answer my phonecalls, I thought you were in a shopping mall. There were acts of terrorism attacks. The winter is coming, you should be careful, call me when you have a problem, I and my friends will support you. It’s dangerous in EU now … Inform your normal schedule if you want to go to public places in this time, okay?

💎 Thanks God, I had a big fight with my partner today … and delay my normal schedule … wtf … to be honest, I’m scared as you said. I understand your point, thank you very much … My little counsin, in Germany, also just tell the same conditions in his country. He was born in Germany, went to outside with his German friends … there were a crazy attack on the train … it’s so lucky he can avoid …  All EU countries are in the same stage now …

👥 Send me a message if you decide to go to outside, or come back your accomodation, at least you need a back-up in this time.

✨ ❄️ ⛄️  Một trong các lý do khiến tôi lo ngại là khủng bố IS quá khích diễn ra tại châu âu trong những năm gần đây … vì ở châu âu, đa số mọi người di chuyển bằng phương tiện công cộng để tiết kiệm chi phí, nên khả năng đối mặt với các cuộc tấn công nhỏ của khủng bố IS là cao hơn Bắc Mỹ, đa số mọi người di chuyển bằng xe hơi. Đối với trường hợp của tôi, yếu tố lo ngại này … khiến tôi thay đổi kế hoạch di dân của mình …

✨ ❄️ ⛄️  Tôi hiểu … tâm trạng những bạn đang ở châu âu vào lúc này … chắc chắn sẽ ngại trao đổi với gia đình tại Việt Nam … vì chỉ khiến gia đình thêm lo lắng, còn bản thân giữ mãi những nổi hoảng sợ thì càng dễ trầm cảm … nhất là mùa đông đang tới … Tôi hy vọng những bạn đang ở châu âu vào lúc này bảo trọng và cẩn thận khi di chuyển bằng các phương tiện công cộng …

✨ ❄️ ⛄️  Take care and Good luck!

🔥 ✈ 🌎 SOME PEOPLE ARE BORN FOR HALLOWEEN, AND SOME ARE JUST COUNTING THE DAYS UNTIL CHRISTMAS … ❄️ ⛄️ 🎄

👄 … um.. Do you still love me if you know I am Witch Master?

🤴 I know you are not an angel in the beginning … What are you supposed to be dressed up for Halloween?

👄 an ANGEL Halloween costume? A person should always choose a costume which is in direct contrast to her own personality? 😅 😅

🤴  Oh, I think you look so gorgeous in your Scary Witch Halloween Costume and … here’s my wife

👄 I’m not married

🤴 … I said HERE’S MY WIFE, my Witch Master !!

👄 Okay, Thank you and I witch you a Happy Halloween 💖 💋

💞 🔥 There’s a corner of my heart that is yours. And I don’t mean for now, or until I’ve found somebody else, I mean forever. I mean to say that whether I fall in love a thousand times over or once or never again, there’ll always be a small quiet place in my heart that belongs only to you.

🔥 ✈ 🌎  SOME PEOPLE ARE BORN FOR HALLOWEEN, AND SOME ARE JUST COUNTING THE DAYS UNTIL CHRISTMAS … ❄️ ⛄️ 🎄

☘ 🍁 ☘ 🌎 ✈ PASSPORT REQUEST BY IMMIGRATION, REFUGEES AND CITIZENSHIP CANADA (IRCC) UNDER AIPP IMMIGRATION PROGRAM

🤴 Ông trời cho mình tới đâu thì mình hưởng tới đó, nhiều khi … nghĩ vậy cho nhẹ nhàng. Anh nghĩ những lần thất bại trước lại là cái may, nếu cách đây 5 tháng mà anh ra visa thì lại gặp ngay dịch Covid 19 và gặp cảnh Lockdown tù túng con người … Con người có cái số … tới thời điểm này anh thành công sau nhiều lần thử nghiệm, anh lại cảm thấy phù hợp.

Giống như cách đây 5 năm, đi du học là cái hướng xem là có khả năng rộng mở vì đi làm chui được, giờ đi du học qua học online và xin làm chui cũng khó … Chi phí du học xong mà gặp cảnh mùa Covid 19 … về nước tìm việc khó khăn, mà ở lại bên kia cạnh tranh với những người đã có work permit và chỗ làm thì cũng khó bon chen … Thấy cảnh mấy đứa bạn anh giờ phải gửi đồ ăn từ Việt Nam sang cho con cái du học … vì giờ tụi nó không đi làm chui được … mà anh thấy cũng ngán … Chưa nói nhiều đứa nhỏ đi sớm quá mà gia đình bảo bọc nó quá ở Việt Nam, nên khi sang nó chới với, lại than …  Do đó, Anh nghĩ lạc quan về số phận anh do ông trời sắp xếp vậy cũng có lí do … cho nhẹ nhàng, nghĩ mình cũng may khi bị thất bại những lần trước …

🌎 Cũng giống như theo yêu cầu của tòa án về thủ tục ly hôn: đương sự phải nộp Bản chính giấy chứng nhận kết hôn, nếu như trong trường hợp mất bản chính giấy chứng nhận kết hôn, thì chúng ta sẽ không thể tiến hành kết thúc cuộc hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được?

🌎 Cũng giống như những người sinh trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam bị mất giấy khai sinh, khi tiến hành các thủ tục di dân nước ngoài, theo yêu cầu bắt buộc của lãnh sự phải nộp hồ sơ nhân thân, chẳng lẽ sẽ rơi vào trường hợp bị từ chối chỉ vì không đầy đủ giấy tờ hộ tịch dù chỉ là xin visa du lịch?

🌎 Trải qua nhiều thăng trầm cũng như diễn biến lịch sử theo từng thời kỳ, người Việt Nam chúng ta đã quen sống trong nhiều nỗi lo sợ thường trực, khi trượt visa thì tâm trạng ngày càng hồi hộp lo lắng, loanh quanh lẩn quẫn với nhiều câu hỏi: Liệu hồ sơ lịch sử visa của mình có bị rơi vào blacklist? Liệu với tỷ lệ chọi các nước á châu khác quá cao thì hồ sơ visa của mình có đủ khả năng được xem xét? Phải chăng họ vẫn đang xem xét vị trí thứ hạng quốc gia và đánh ván bài loại bỏ theo cấp bậc quốc tịch?

🌎 ✈ Đôi khi … khi chúng ta tự xác định CÁI MÌNH MUỐN CUỐI CÙNG LÀ GÌ ? … thì câu chuyện đánh cược: ”Được ăn cả, ngã về không” sẽ nhẹ nhàng hơn khi QUYẾT ĐỊNH.

🌎 ✈ Đôi khi … sống ở tuổi mà cái đầu đã đầy sạn, chứng kiến bao cái thị phi oái ăm của trường đời, thì câu chuyện THẤT BẠI nó không phải điều quan trọng, mà cái cốt lõi: PHƯƠNG ÁN THAY THẾ là gì? BẢN LĨNH có đủ tiếp tục QUYẾT ĐỊNH nữa hay không?

🍁 ☘  UNC Việt Nam xin trân trọng gửi lời chúc mừng đến các Qúy khách của UNC đã nhận được kết quả THÀNH CÔNG VISA từ Chính phủ Canada theo CÁC CHƯƠNG TRÌNH DI TRÚ CANADA mặc dù đã từng trượt Visa Mỹ, Visa Canada và Visa Châu âu nhiều lần …

🍁 ☘  Một lần nữa, UNC Việt Nam xin chúc mừng và cám ơn đến Quý khách hàng đã kiên nhẫn cùng UNC TIẾN HÀNH HOÀN THIỆN, TƯ VẤN QUẢN LÝ HỒ SƠ DI TRÚ của khách hàng trong những năm vừa qua.

🔥 🌎 Kính chúc Quý khách hàng đạt được thành công, nhiều sức khỏe và gặp thuận lợi tại Vùng đất mới, Canada.

☘ 🍁 ☘  CONTINUED OCTOBER 2020 ☘ 🍁 ☘

🔥 🌎 ✈ PASSPORT REQUEST BY IMMIGRATION, REFUGEES AND CITIZENSHIP CANADA (IRCC) under AIPP IMMIGRATION program

😢  Refusal by CIC for the first time?

😢 😢  Refusal by CIC for the second time?

🔥 🌎 ✈ DO NOT LOSE YOUR HOPE, BE CALM and BE CONTINUED TO RE-APPLY and PROVIDE LEGAL STATEMENTS  to explain to CIC.

🍁 ☘  RESULT: PASSPORT REQUEST BY IMMIGRATION, REFUGEES AND CITIZENSHIP CANADA (IRCC) under AIPP IMMIGRATION program

🔥 🌎 ✈ P/S: Thank you for our clients who can keep their calm through their result records by CIC, agree to keep moving on with our UNC Immigration Lawyer in the right way ☘ 🍁 ☘

”Dear [UNC CLIENTS]

This is in reference to your application for temporary residence. A decision has been made on your application. We require your passport to finalize processing your application.

Passport requirements

 • Please provide your passport or travel document, with a copy of this letter.
 • There must be at least one blank page in your passport.
 • Your passport must be valid for the duration of your expected length of stay in Canada.
 • Please note that we cannot issue a visa beyond the expiry date on the passport.

Your passport must be received by Immigration, Refugees and Citizenship Canada within

30 days from the date of this letter. Failure to do so could result in the refusal of your application. Please ensure that a copy of this letter is included with your passport.

To find out where to send your passport, visit our website: https://www.canada.ca/content/canadasite/ en/immigration-refugees-citizenship/services/application/account/where-submit-passport.html.

Thank you for the interest you have shown in Canada.”

The COVID-19 outbreak has impacted the provincial economy in an unprecedented way and may lead to a pending consideration and feedback for immigration files by Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) in 2020.

Due to High numbers of applications, medical and security screening or ”changing a new employer sponsor TO MAXIMIZE THE SUCCESSFUL OPPORTUNITY” that takes longer than usual, Things that can cause delays. However, a final purpose of UNC Clients still focus for Permanent Resident Card (PR) and Must Be Landed in Canada for their children’s future, for that reason, UNC customers have overcome all barriers from legal procedures to psychological pressure, continue to remain calm and patient with UNC group for following the legal requirements under AIPP immigration program step by step.

 Once again, UNC Group would like to congratulate and thank you for your trust and confidence in UNC service to COMPLETE, MANAGE and CONSULT YOUR IMMIGRATION RECORDS through years.

🌺 UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (UNC) has been established, operating in the field of Educational Support – Overseas Study and Settlement Immigration Counseling for over 10 years, with a commercial presence in many countries on the world: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, THAILAND, VIETNAM.

The nature of the UNC business service is cooperated with partners in abroad, therefore, UNC is only as an intermediary/ agency party as well as having to depend on the related parties (foreign government, partners in abroad), therefore, please kindly be noted that:

🌺 UNC will not control the objective and force majeure factors that UNC has absolutely no legal authority to directly or indirectly affect.

🌟OCTOBER 2020🌟 CONGRATULATIONS !! MORE UNC CLIENTS GET ATLANTIC IMMIGRATION PILOT ENDORSEMENT APPROVAL

AFTER MEETING ALL PERMANENT RESIDENCE REQUIREMENTS, UNC GROUP WOULD LIKE TO CONGRATULATE MORE UNC CLIENTS WHO GET ATLANTIC IMMIGRATION PILOT ENDORSEMENT APPROVAL IN OCTOBER 2020.

The COVID-19 outbreak has impacted the provincial economy in an unprecedented way and may lead to a pending consideration and feedback for immigration files by Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) in 2020.

🌺 UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (UNC) has been established, operating in the field of Educational Support – Overseas Study and Settlement Immigration Counseling for over 10 years, with a commercial presence in many countries on the world: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, THAILAND, VIETNAM.

The nature of the UNC business service is cooperated with partners in abroad, therefore, UNC is only as an intermediary/ agency party as well as having to depend on the related parties (foreign government, partners in abroad), therefore, please kindly be noted that:

🌺 UNC will not control the objective and force majeure factors that UNC has absolutely no legal authority to directly or indirectly affect.

[UNC 2020] PROMOTION IMMIGRATION PROGRAM FROM 23/9/2020 TO 31/10/2020

❣️ UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (abbreviated as “UNC”) has been established, operating in the field of Educational Support – Overseas Study and Settlement Immigration Counseling for over 10 years, with a commercial presence in many countries on the world as: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM AND THAILAND.

✈️ The customers who registers for the Immigration Programs Service of the UNC from September 23 to October 31, depending on the type of Immigration Program as: Canada, Europe, America, Australia … You will receive preferential flights. Business Class (Business Class) for applicants flying Domestic or International routes by Vietnam Airlines (Vietnamese: Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam. ‘Vietnam National Airlines’), with the aim of joining hands to recover the Aviation and Tourism industry after COVID-19.

 

Business Class by Vietnam Airlines (Vietnamese: Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam. ‘Vietnam National Airlines’) always focuses on every detail of its service to provide the optimal experience for passengers. You will enjoy priority privileges throughout your journey from check-in on the ground to boarding and leaving ✈️✈️

[UNC 2020] PROMOTION CHƯƠNG TRÌNH DI TRÚ TỪ 23/9/2020 TỚI 31/10/2020

 

❣️ Công ty TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (Viết tắt là “UNC”) đã được thành lập, hoạt động trong lĩnh vực Hỗ trợ giáo dục – Tư vấn Du học và Định cư trong hơn 10 năm, với sự hiện diện thương mại tại nhiều Quốc gia trên Thế Giới: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, THAILAND, VIETNAM.

 

🔥🌈 ✈️ Quý khách hàng đăng ký Chương trình dịch vụ tại UNC từ 23/9 tới 31/10, tuỳ theo loại Chương trình  di trú Canada, Châu âu, Mỹ, Úc … Quý khách sẽ nhận được ưu đãi ve máy bay hạng Thương gia (Business Class) cho đương đơn tuyến Nội địa hoặc tuyến Quốc tế của hãng Hàng không Quốc gia Vietnam Airlines, nhằm mục đích chung tay phục hồi ngành Hàng không và ngành Du lịch sau dịch COVID-19.

 

 Hạng Thương gia (Business Class) của Vietnam Airlines luôn chú trọng từng chi tiết trong dịch vụ của mình nhằm mang đến trải nghiệm tối ưu cho hành khách. Quý khách sẽ được tận hưởng những đặc quyền ưu tiên trong suốt hành trình bay từ thủ tục trên mặt đất đến khi lên máy bay và rời khỏi sân bay ✈️✈️

🇨🇦 🇨🇦 Canadian Visa for new experience 🇨🇦 🇨🇦

————————

💶 ☘ Chính sách thị thực Khối Schengen được đặt ra bởi Liên minh Châu Âu và áp dụng với Khối Schengen và các quốc gia thành viên EU khác trừ các quốc gia chọn không tham gia như Ireland và Anh Quốc. Nếu ai đó không thuộc Liên minh Châu Âu, Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) hoặc công dân Thụy Sĩ muốn đến Khối Schengen, Bulgaria, Croatia, Síp hoặc Romania phải xin thị thực hoặc là công dân của các quốc gia được miễn thị thực.

 

Khối Schengen bao gồm 22 Quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu và bốn quốc gia không phải thành viên nhưng là thành viên của EFTA: Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ. Bulgaria, Croatia, Síp và Romania chưa phải là một phần của Khối Schengen nhưng họ có cùng chính sách thị thực với Khối Schengen.

 

☘ 💷 IRELAND VÀ ANH QUỐC CHỌN KHÔNG THAM GIA CHÍNH SÁCH THỊ THỰC CỦA CHÂU ÂU VÀ THAY VÀO ĐÓ CÓ CHÍNH SÁCH THỊ THỰC RIÊNG, CŨNG NHƯ MỘT SỐ VÙNG LÃNH THỔ HẢI NGOẠI CỦA CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN EEA.

 

☘ 💷 💶 ☘ Sự khác biệt giữa Visitor Visa UK và Visitor Visa khối Schengen, cụ thể như sau:

✨ UK KHÔNG YÊU CẦU phải có giấy tờ bắt buộc trong hồ sơ di trú đệ trình: Bảo hiểm y tế du lịch bắt buộc (Compulsory paid travel medical insurance).

✨ UK cấp loại Visitor Visa: 6 tháng, 2 năm hoặc 10 năm tùy theo yêu cầu đương đơn

Lưu ý: Tất cả các đương đơn xin visa từ Việt Nam có nhu cầu đi đến Vương quốc Anh trong thời gian dài hơn sáu tháng cần có giấy chứng nhận xác nhận miễn nhiễm lao (TB) trước khi nộp đơn xin thị thực.

 

✨ Ngược lại, các nước EU yêu cầu phải có: Bảo hiểm y tế du lịch bắt buộc (Compulsory paid travel medical insurance): Bảo hiểm phải có giá trị cho tất cả các nước Schengen và cho toàn bộ thời gian lưu trú dự kiến, bao gồm cả chi phí điều trị khẩn cấp và vận chuyển về nước vì lý do y tế, mức bảo hiểm tối thiểu là 30.000 EUR.

VD: 1 bản photo giấy xác nhận bảo hiểm du lịch có hiệu lực cho toàn bộ thời gian lưu trú và trên toàn lãnh thổ Schengen, với hạn mức bảo hiểm tối thiểu phải trên 30,000 euro.

Nếu thời gian lưu trú trong lãnh thổ Schengen của Quý vị ít hơn 7 ngày, Quý vị cần phải mua bảo hiểm có giá trị tối thiểu 7 ngày. Ví dụ, nếu Quý vị dự định lưu trú trong khối Schengen từ 20-23/01/2015 (4 ngày), Quý vị cần phải mua bảo hiểm du lịch có giá trị từ 20-26/01/2015 (7 ngày).

Nếu thời gian lưu trú trong lãnh thổ Schengen của Quý vị từ 7 ngày trở lên, Quý vị cần phải mua bảo hiểm cho toàn thời gian lưu trú cộng thêm 2 ngày. Ví dụ, nếu Quý vị dự định lưu trú trong khối Schengen từ 20-26/01/2015 (7 ngày), Quý vị cần mua bảo hiểm du lịch có giá trị từ 20-28/01/2015 (9 ngày).

(*) Lưu ý: Nếu quý vị mua gói bảo hiểm có hạn mức bảo hiểm 30,000 Euro, thì trên tờ xác nhận bảo hiểm, công ty bảo hiểm cần xác nhận Hạn mức tối thiếu hoặc Quyền hạn tối thiếu là trên 30,000 Euro, nếu ngược lại công ty bảo hiểm xác nhận Hạn mức tối đa/ hoặc Quyền hạn tối đa là 30,000 Euro thì quý vị cần yêu cầu công ty bảo hiểm điều chỉnh lại như yêu cầu trên hoặc qúy vị phải nâng cấp gói bảo hiểm với hạn mức cao hơn 30,000 Euro.

✨ Các nước EU cấp Visitor Visa khối Schengen KHÁ NGẮN: 1 tháng, 2 tháng hoặc tối đa 90 ngày tùy theo lịch trình du lịch của đương đơn khi đệ trình hồ sơ. Thời hạn lưu trú tối đa của Visa Schengen là 90 ngày (3 tháng) và có giá trị trong vòng 12 tháng. Các thông tin có trên nhãn visa sẽ thể hiện bạn được phép lưu trú tại các quốc gia Schengen trong bao lâu, bên cạnh ngày hiệu lực và hết hạn của visa.

YÊU CẦU ĐƯƠNG ĐƠN PHẢI TỚI TRÌNH DIỆN TẠI LÃNH SỰ SAU CHUYẾN ĐI.

☘ 💷 💶 ☘ KẾT LUẬN:

Đương đơn chính sẽ có thể chủ động lịch trình khi được cấp VISITOR VISA UK so với VISITOR VISA KHỐI SCHENGEN.

ĐIỂM CHUNG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT UK VÀ CÁC NƯỚC KHỐI SCHENGEN:

KHI ĐỆ TRÌNH VIỆC KHIẾU NẠI DI TRÚ SẼ LÀ HAI CƠ QUAN ĐỘC LẬP VÀ KHÁCH QUAN XEM XÉT, TRÁNH SỰ QUAN LIÊU VÀ BAO CHE GIỮA CÁC CẤP, CŨNG NHƯ CÁC SỰ TIÊU CỰC ‘PHÉP VUA THUA LỆ LÀNG’.


Questionnaire for visa applicants

(To be filled in by the applicant in English)

 

TOURIST

 

 1. Name (Please, use CAPITAL letters)
Surname: Name:

 

2. Where and how will you travel to and in Schengen?
Please, specify the place, duration of the trip and transportation
 

 

 

 1. Which countries and cities will you visit in Schengen? (Please, specify the address of hotels, etc. in each place)
 1. 4. Can you speak English? (Please, tick off one of below options)?
 1. None 2. Little 3. Fluent

 

 1. . If you chose option 1 or 2, please specify how you will travel around in Schengen and communicate without English?
 

 

 

 1. What is your job? Please, if you are employed, specify your position, name and address of employer; if you are self-employed, name of your company/business field.
 

 

 

7  How will you support yourself for the trip?
(Please, specify how much you will bring cash, credit card or if someone will support you in Schengen)

 

 

 

 1. Do you have any friends/relatives in Schengen? If yes, please, specify their names, date of birth.

 

 1. Have you previously applied for a Schengen visa? When? Where? What was the decision?

Bạn dự định đến trời Âu hay Châu Mỹ hoặc Anh Quốc? Bạn nhất định cần có visa hay thị thực của Quốc gia muốn đến.

Bạn đang tìm hiểu về thủ tục xin visa đi du lịch, thăm thân, công tác các nước Mỹ, Canada, Anh?

Châu Mỹ không chỉ được mọi người biết tới với nền kinh tế phát triển mà còn là niềm mơ ước với nhiều người yêu du lịch, số lượt người đi du lịch tới Châu Mỹ ngày càng tăng góp phần gia tăng ngoại tệ cho sự phát triển của các quốc gia thuộc Châu lục này.

Tại sao nên chọn du lịch hay công tác tại Mỹ? Nước Mỹ, cái nôi của các doanh nhân hàng đầu thế giới, một môi trường làm việc tiên tiến. Được làm việc tại đây, không những nâng cao được trình độ mà những kỹ năng mềm của bạn sẽ được cải thiện, bạn sẽ có một bước tiến rất lớn trong sự nghiệp của bạn.

Visa Schengen là gì?

Visa Schengen cho phép bạn di chuyển tự do qua 26 quốc gia châu Âu nằm trong khối Schengen, bao gồm: Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary, Slovakia, Slovenia, Estonia, Latvia, Litva, Malta, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Áo, Ý, Hy Lạp, Thụy Sĩ, Liechtenstein.

Không chỉ vậy, các vương quốc nhỏ và vùng lãnh thổ như Vatican & San Marino (thuộc Ý), Monaco, Andorra cũng cho phép người có visa Schengen nhập và xuất cảnh. Visa Schengen quyền lực và tiện lợi

Quy trình xử lý.

1. UNC tư vấn, kiểm tra, đánh giá tình trạng hồ sơ cho khách và ký hợp đồng
2. Tiếp nhận hồ sơ khách hàng, quý khách đóng phí dịch vụ.
3. Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ
4. Nộp hồ sơ tại cơ quan Lãnh sự
5. Thông báo lịch hẹn & thời gian xử lý hồ sơ xin thị thực cho quý khách
6. Nhận thị thực
7. Trả visa cho khách tại văn phòng. Hoặc quý khách đăng ký nhận chuyển phát nhanh.

—————-

✨ ☘ Chuyện bên lề xin VISIT VISA SCHENGEN GERMANY, trong các nước châu âu, việc xin visa tại Đức và Anh là hai nước kiểm tra cực kỳ gắt gao. Đặc biệt là việc xin visa theo dạng tự túc hoặc thăm thân.

🌟 💶 Mọi người thường cho rằng mua tour du lịch để nâng cao tỷ lệ thành công, hoặc có thư mời bảo lãnh sẽ đạt thành công cao hơn. Đối với các bạn trẻ ‘xách ba lô lên và đi’ thường chọn đi du lịch các châu á trước để có nền dấu stamp hải quan ‘đi-về’ đúng hạn. TUY NHIÊN, THỰC TẾ KHÔNG PHẢI VẬY.

🌟 💶 Do Luật di trú tại các nước thay đổi liên tục, nên việc rà soát theo các nguyên tắc mới dần thay đổi, cách đây vài năm bạn đậu visa, không có nghĩa hiện tại khi nộp xin visa sẽ đậu, vì bản chất yếu tố hoàn cảnh tài chính sẽ thay đổi và căn cứ xem xét nền tảng tài chính của Lãnh sự cũng tỷ lệ thuận theo thời gian.

 

✨ ☘ VISIT VISA SCHENGEN GERMANY theo dạng tự túc hoặc thăm thân đều cần phải chứng minh tài chính của đương đơn chính và nhà bảo trợ/người bảo lãnh mạnh

✨ ☘ GIẤY TỜ BỔ SUNG ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ NHƯ:

Thăm thân nhân:

 1. Thư mời từ thân nhân nêu rõ mục đích cuộc viếng thăm
 2. Bản sao các trang thích hợp hộ chiếu của thân nhân bên Đức
 3. Các giấy tờ chứng minh mối quan hệ thân nhân với người mời bên Đức (ví dụ: giấy khai sinh, sơ yếu lý lịch, vv để chứng minh mối quan hệ với người mời ở Đức)
 4. Bản tường trình mối quan hệ giữa người bảo lãnh và người nộp đơn
 5. Giấy lĩnh lương của 3 -6 tháng gần nhất của người bảo lãnh/nhà bảo trợ
 6. Giấy cam kết bảo lãnh bản gốc của cơ quan có thẩm quyền của Đức + 1 bản sao
 7. v..v..

✨ ☘ BỞI VÌ:

Người mời phải cam kết bảo lãnh trước cơ quan có thẩm quyền tại nơi sinh sống. Ở Đức, thông thường là sở ngoại kiều hoặc chính quyền địa phương.

Trước khi cấp giấy cam kết bảo lãnh cơ quan có thẩm quyền của Đức sẽ kiểm tra xem người mời có đủ khả năng tài chính để làm giấy cam kết bảo lãnh này hay không.

Thông thường phải mang theo giấy tờ tùy thân cũng như giấy tờ chứng minh khả năng tài chính (ví dụ: bảng lương, thông báo lương hưu, thông báo thuế đối với người kinh doanh độc lập hoặc chứng nhận về các khoản tiết kiệm). Cơ quan có thẩm quyền của Đức sẽ đánh dấu vào mặt sau của giấy cam kết về khả năng tài chính có „đáng tin cậy“ hay không hoặc có „được chứng minh“ hay không. Nếu chỉ được đánh dấu vào ô „không đáng tin cậy“ hoặc „không chứng minh được“ thì các giấy cam kết bảo lãnh này không có giá trị đối với quá trình xem xét hồ sơ xin thị thực.

Như vậy, phía hồ sơ tài chính của Nhà bảo trợ/ Người bảo lãnh phải là ĐIỀU KIỆN CẦN và phía hồ sơ tài chính của Đương đơn chính và các chứng cứ đi kèm chứng minh nguồn tài chính là ĐIỀU KIỆN ĐỦ (ties to the local economy).

 

🌟 💶 Nếu may mắn gặp viên chức có tâm: Lãnh sự có quyền yêu cầu phỏng vấn thêm từ 1-2 lần đối với đương đơn chính để giải trình làm rõ các chi tiết và đính kèm thêm các văn bản giải trình (nếu có).

 

🌟 💶 Nếu không may mắn: Lãnh sự sẽ ra thông báo từ chối: nghi ngờ về tài chính và/hoặc xét rằng đương đơn chính không có yếu tố quay về.

 

⏩ Nhiều đương đơn chính bị Lãnh sự từ chối ngay cả khi: cung cấp sổ hồng, sổ đỏ về việc sở hữu Bất động sản tại Việt Nam. Vì quan điểm Lãnh sự hoàn toàn hiểu rằng: đương đơn chính có thể tiến hành thủ tục ủy quyền cho một người khác thay mặt mình bán bất động sản tại Việt Nam, và đương đơn chính có thể không quay về.

 

⏩ Nhiều đương đơn chính bị Lãnh sự từ chối vì cho rằng không có yếu tố quay về vì khi khai trình không nói rõ tình trạng là độc thân hay kết hôn/li dị. Sau đó, đương đơn chính VỘI VÃ kết hôn để có chứng cứ GIẤY KẾT HÔN là yếu tố ràng buộc tại Việt Nam, rồi tái đệ trình hồ sơ di trú, càng khiến Lãnh sự nghi ngờ mục đích xin VISIT VISA và buộc ra thông báo ‘banned for 5 years from going to Schengen area’.

✨ ☘ Bắt buộc khi tiếp nhận thông báo từ chối Lãnh sự, đương đơn chính phải cùng cố vấn pháp lý di trú xem xét toàn bộ hồ sơ di trú và lý do từ chối lãnh sự đang xem xét ở mức độ nào? Tùy theo lý do, sẽ đưa khoảng thời gian tái đệ trình phù hợp và cũng như văn bản giải trình.

⏩ Trong một số trường hợp, do đương đơn chính BỊ NHIỄU THÔNG TIN TRÊN HỆ THỐNG MẠNG XÃ HỘI (your circumstances may be too complex for an internet query answered by random strangers), chắt góp thông tin nhiễu dẫn tới TỰ Ý cung cấp thêm nhiều giấy tờ không phù hợp, thay vì VỪA và ĐỦ. Lãnh sự hỏi tới đâu thì mình giải trình và bổ sung thêm. VÌ MỖI HOÀN CẢNH ĐỀU KHÁC NHAU.

⏩ Trong một số trường hợp, do đương đơn chính tự làm khó chính mình khi đăng tải về trường hợp từ chối của mình lên internet: THƯ TỪ CHỐI DI TRÚ, câu chuyện từ chối di trú – đây là một vấn đề hoàn toàn nhạy cảm, khi các anh hùng bàn phím hoàn toàn được có cơ hội xem xét toàn bộ hồ sơ pháp lý di trú của đương đơn chính và vẫn có thể phán như thánh. Đương đơn chính càng mất bình tĩnh xem xét về trường hợp của mình một cách khách quan nhất, để có các phương án phù hợp tiếp theo.

✨ ☘ Thông tin chung về thị thực Schengen

⏩ Các nước sau thuộc khối Schengen: Đức, Áo, Bỉ, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Estonia, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ý, Lettonia, Lituanie, Malta, Luxembourg, Na Uy, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Cộng Hòa Séc, Slovakia, Slovénia, Thụy Điển, Thụy Sĩ.

 

⏩ Nộp hồ sơ xin thị thực tại quốc gia nào trong khối Schengen:

Trong trường hợp sẽ lưu trú tại nhiều quốc gia trong khối Schengen, cần nộp hồ sơ xin thị thực Schengen ngắn hạn tại cơ quan lãnh sự là “điểm đến chính” của chuyến đi.

 

⏩ Cách xác định quốc gia nào là “« điểm đến chính » ?

Quốc gia « điểm đến chính » là quốc gia mà ở đó đương đơn sẽ thực hiện mục đích chính của chuyến đi.

⏩ Trong trường hợp mục đích của chuyến đi là giống nhau trong tất cả các quốc gia sẽ đặt chân đến, Quốc gia « điểm đến chính » là nơi mà đương đơn sẽ lưu lại lâu nhất.

 

⏩ Trong trường hợp cả mục đích chuyến đi lẫn thời gian lưu trú tại mỗi quốc gia đều giống nhau, Quốc gia « điểm đến chính » là nơi mà đương đơn sẽ đặt chân xuống đầu tiên.

Bất kỳ loại visa nào (visa du lịch, visa định cư, visa lao động) khi bạn nhận thư từ chối từ cơ quan xét duyệt, bạn cho rằng đó là lỗi từ ai?

Bạn sẽ trút giận lên văn phòng VFS nơi tiếp nhận hồ sơ xin visa của bạn?

Bạn sẽ tự đỗ lỗi cho chính bản thân và hoài nghi về chính mình mặc dù mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng?

Bạn sẽ tự oán trách cho màu sắc trên hộ chiếu của mình mặc dù quốc gia không làm gì có lỗi với bạn cả?

Hãy bình tĩnh, vì CƠ QUAN XÉT DUYỆT VISA, họ luôn có sự nhầm lẫn, rập khuôn và ngay cả khâu hành chính nước sở tại đều có thể có vấn đề? Lỗi sai không thuộc về bạn, mà thuộc về cách nhìn nhận hồ sơ pháp lý của CƠ QUAN XÉT DUYỆT. Vô tình, bạn lại xui xẻo nhận ngay sự nhầm lẫn phán xét từ CƠ QUAN XÉT DUYỆT VISA.

Bạn đừng trút giận lên văn phòng VFS tại Việt Nam, vì chức năng VFS là nơi trung chuyển thông tin từ cơ quan xét duyệt tại nước sở tại.

Bạn đừng oán trách bản thân vì cho rằng mình không chuẩn bị kỹ.

Bạn có quyền khiếu nại lên Bộ Nội Vụ (Home Office) và Hệ thống tòa án di trú (the Immigration and Asylum Tribunal) về sự nhầm lẫn này một cách bài bản và bình tĩnh xử lý.

Lý do: Kết quả khi bạn thực hiện quyền của mình sẽ được công bằng và loại bỏ việc phân biệt sắc tộc, cũng như đánh giá một con người qua màu sắc của hộ chiếu khi mà chưa hoàn toàn xem xét kỹ càng toàn bộ hồ sơ di trú đã đệ trình. Và … vì MÀU CỜ, SẮC ÁO …

Visa du lịch Anh cũng giống như visa Mỹ có thời hạn cố định, nếu bạn đi ngắn hạn như visa du lịch, công tác hay thăm người thân đều có chung 1 loại 6 tháng, nhiều lần, được phép ở tối đa 180 ngày. Mặc dù cho với thời hạn như vậy nhưng Anh cũng chỉ cho phép bạn nộp trước thời điểm đi 3 tháng tối đa.

Như vậy, bạn có thể chủ động được lịch trình của mình khi dịch Covid-19 được kiểm soát và chính sách kích cầu du lịch sẽ trở lại hoạt động bình thường.

HỒ SƠ XIN VISA DU LỊCH TỰ TÚC VƯƠNG QUỐC ANH, độ khó của hồ sơ chứng minh nguồn gốc dòng tiền và nhân thân là vô cùng phức tạp, tùy theo pháp luật của từng nước, các giấy tờ pháp lý tại Việt Nam hoàn toàn không tương đồng với tiêu chuẩn của các nước phát triển, điều này dẫn đến SỰ NHẦM LẪN và/hoặc SỰ KỲ THỊ do vô tình hay cố ý từ CƠ QUAN XÉT DUYỆT VISA.

Trước khi nhận kết quả thành công VISA DU LỊCH TỰ TÚC VƯƠNG QUỐC ANH vào cuối tháng 8/2020, hồ sơ xin visa du lịch tự túc đã từng bị TỪ CHỐI do sự nhầm lẫn và không xem xét kỹ càng từ hệ thống cơ quan hệ duyệt visa tại Anh.

Giải pháp: Sau khi xem xét lại toàn bộ quá trình xử lý hồ sơ xin visa, đương đơn chính cho rằng hoàn toàn không có vấn đề về hồ sơ di trú của mình, do đó, đương đơn chính tiếp tục đệ trình khiếu nại lên Bộ Nội Vụ (Home Office) và Hệ thống tòa án di trú (the Immigration and Asylum Tribunal): yêu cầu xem xét lại và loại bỏ việc phân biệt sắc tộc giữa các nước châu á trong khu vực: Ấn Độ, Sri Lanka, Nepal, Afghanistan, Bhutan, Thái Lan, Việt Nam, Miến Điện, Lào và Campuchia.

Bản thân đương đơn chính cho rằng mình bị xúc phạm về tính danh dự nhân phẩm cho sự nhầm lẫn của cơ quan xét duyệt Visa, đây là vi phạm NHÂN QUYỀN của đương đơn chính, bản chất đương đơn chính không có vấn đề hổ thẹn về nơi mình xuất thân, màu cờ sắc áo đang mang. Hồ sơ di trú của đương đơn chính chứng minh một cách logic và hoàn toàn không có thiếu sót.

Cơ quan xét duyệt Visa vẫn có đủ thời gian để yêu cầu đương đơn chính giải trình các vấn đề về hệ thống pháp luật Việt Nam cho các giấy tờ pháp lý của mình, tuy nhiên, cơ quan xét duyệt Visa đã cố ý đưa ra kết quả nhầm lẫn và bỏ qua HUMAN RIGHTS của đương đơn chính.

Kết luận: Hệ thống tòa án di trú (the Immigration and Asylum Tribunal) tại Vương Quốc Anh đã hướng dẫn đương đơn chính cho yêu cầu chính đáng của mình để tiếp tục khiếu nại tới Bộ Nội Vụ (Home Office):

”Dear Sir/Madam,

Thank you for your email.

Most of your query is about the service from the Home Office. I would advise you to re-direct your query to them.

The Tribunal is an independent judicial body with administrative support from HM Courts and Tribunals Service, an executive agency of the Ministry of Justice. The UKVI (formerly UKBA) is an executive agency of the Home Office. They are separate organisations with different roles.

The Tribunal does not grant visas, but allows or dismisses appeals against the refusal of visa applications by the Home Office. It is the responsibility of the Home Office to grant any permission to remain in the UK.

The following address can be used to communicate with the Home Office: ………………………………

Thank you again for contacting The Immigration and Asylum Tribunal, we really value your input, we use feedback to help us improve our processes and offer the best possible service.

Kind regards

Immigration and Asylum Chamber

PO Box 6987

Leicester

LE1 6ZX

United Kingdom”

KẾT QUẢ: THÀNH CÔNG VISA DU LỊCH TỰ TÚC CÓ GIÁ TRỊ 6 THÁNG TỪ THÁNG 10/2020 TỚI THÁNG 04/2021

Nếu bạn cần đến Vương quốc Anh thường xuyên
Nếu bạn cần đến thăm Vương quốc Anh thường xuyên trong thời gian dài hơn, bạn có thể nộp đơn xin thị thực Du lịch Tiêu chuẩn dài hạn kéo dài 2, 5 hoặc 10 năm. Bạn có thể ở lại tối đa 6 tháng cho mỗi lần đến thăm.
Nếu bạn dưới 18 tuổi khi nộp đơn, thị thực khách Tiêu chuẩn dài hạn của bạn sẽ chỉ có hiệu lực trong tối đa 6 tháng sau khi bạn đủ 18 tuổi.
Thời gian sớm nhất bạn có thể nộp đơn là 3 tháng trước khi bạn đi du lịch.
Ví dụ: Bạn có thể đăng ký từ ngày 16 tháng 3 nếu dự định đi du lịch vào ngày 15 tháng 6.

NGHỊ LỰC VƯỢT KHÓ – NGƯỜI GIÀU CŨNG CÓ NỖI KHỔ

—————-
Chuyện bên lề về hồ sơ di trú, mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, chuyện hy hữu luôn xảy ra
Có nhiều anh/chị đau đầu về việc chứng minh truy xuất nguồn tiền và truy xuất nguồn gốc nhân thân khi gặp phải sự phán xét của Viên chức lãnh sự:
… Tiền của đương đơn chính là sử dụng chứng minh dịch vụ tài chính của ngân hàng …
=> không có đủ tiền để trang trải chi phí chuyến đi/ hoặc vốn đầu tư
=> không có yếu tố quay về hoặc đủ tiền sinh sống tại nước sở tại, dẫn tới gánh nặng xã hội cho nước họ.
Hầu hết các thư từ chối đều liên quan đến yếu tố đầu tiên: xem xét NGUỒN GỐC TÀI CHÍNH của đương đơn cho mọi loại visa (visa du lịch, đầu tư, định cư và lao động) trên phần ghi chú nội bộ của Lãnh sự, mỗi loại visa đều có cái khó khác nhau, không thể nào đánh đồng tất cả.
Các yếu tố từ quan điểm Viên chức lãnh sự xem xét như sau:
1. Người này quá trẻ tuổi, còn độc thân thì làm sao có được số dư tiết kiệm 200-500 triệu, hoặc con số cao hơn.
2. Người này đã kết hôn, hàng tháng chi phí sinh sống gia đình là bao nhiêu? Tại sao lại tiết kiệm được số tiền nhiều như vậy? Tại sao xin đi thời gian quá dài? Phải chăng có vấn đề hôn nhân, nên muốn tìm đối tượng kết hôn khác khi qua nước sở tại.
3. Người này đã lớn tuổi, dù có nhà cửa, đất đai, nhưng hàng tháng chỉ có cửa hàng tạp hóa nhỏ, đã nghỉ hưu, không có dòng tiền thu nhập ổn định đều đặn thì phải chi phí rất nhiều, làm sao có thể tiết kiệm được nhiều đến như vậy? Có yếu tố quay về Việt Nam hay không? Lỡ có người thân bên nước ngoài, qua đó làm OSIN chui thì sao? Người lớn tuổi thường gặp nhiều vấn đề sức khỏe như vậy càng nhiều yếu tố lớn không quay về và gánh nặng xã hội.
———————

Vì bản chất LÃNH SỰ yêu cầu chứng minh DÒNG THÁC NƯỚC về nguồn gốc dòng tiền.

Để chứng minh thì lại yêu cầu đòi hỏi các giấy tờ pháp lý vô cùng phức tạp, nếu trong trường hợp thiếu thì phải có sự giải trình hợp lý liên quan về vấn đề thủ tục hành chính khó khăn, bất cập và tập quán thương mại.
Nhiều khi hay nói đùa: Gặp bữa phong thủy may mắn, ông viên chức uống cà phê và chuyện nhà cửa hanh thông, nên tâm lý xem xét khách quan, còn gặp trúng bữa tâm trạng không vui, ổng phán ngay là có vấn đề tài chính dù là đó là tiền thật và tài sản thật của người giàu.
Ở các nước đang phát triển, việc làm giàu nhờ kinh doanh bất động sản hoặc kinh doanh hộ cá thể và đầu tư đất đai trúng thời là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, việc giấy tờ pháp lý để chứng minh được thì cả vấn đề.
————-
Nhiều anh/chị bị shock tâm lý khi nhận các thông báo từ chối của Lãnh sự mặc dù mình thật sự là người có tiền, thế mà không hiểu sao cứ tai bay vạ gió bị đánh giá là họ không tin mình có tiền thật.
Cơ quan xét duyệt yêu cầu quá đáng khi nhìn nhận hồ sơ pháp lý của đương đơn chính từ các nước đang phát triển và bỏ qua YẾU TỐ TẬP QUÁN THƯƠNG MẠI: chứng minh nguồn tiền, yếu tố gắn kết tại nước sở tại và vấn đề liên thủ tục hành chính nằm ngoài kiểm soát của đương đơn chính.
VD: theo luật tại một số nước đang phát triển, sau 30-45 ngày sẽ có kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tuy nhiên thực tế thì không phải vậy ‘phép vua thua lệ làng’ tại một số nơi. Và/Hoặc chính sách hành chính của hệ thống ngân hàng thương mại và nhà nước đều khác nhau, họ từ chối cung cấp hỗ trợ các giấy tờ chỉ có cơ quan duy nhất là ngân hàng mới phát hành được.

PHÁP LÝ DI TRÚ là câu chuyện dài hơi, mà ngay cả người giàu cũng cần NGHỊ LỰC VƯỢT KHÓ

Nghị lực vượt khó thể hiện qua độ bền bỉ tiếp tục tái đệ trình và Văn bản giải trình khá dài chứng minh thời kỳ pháp luật, thủ tục hành chính, yếu tố thương mại tác động đến các quốc gia đang phát triển ra sao, dẫn tới giấy tờ pháp lý khổng thể nào yêu cầu đòi hỏi phải hoàn hảo tối đa được.
Cũng như chính sách di trú mỗi nước khác nhau, COVID -19 thì hiện tại chỉ có Anh Quốc chấp thuận việc đệ trình hồ sơ du lịch, các quốc gia châu âu khác vẫn đang đóng cửa.
Việc xét duyệt vào thời điểm COVID-19 sẽ có thêm cái thuận lợi: giả định hồ sơ bị từ chối, đương đơn chính có thời gian bình tĩnh khiếu nại và đón nhận kết quả, chuyển hướng xử lý sau khi đánh giá tình hình và yếu tố khách quan theo từng thời kỳ mở cửa, phía lãnh sự do số lượng nộp ít, trong quá trình xem xét lại sẽ khách quan hơn và đỡ áp lực về vượt quá quota xét duyệt vào thời điểm CAO ĐIỂM.
———————–

Nếu bạn cần đến Vương quốc Anh thường xuyên

Nếu bạn cần đến thăm Vương quốc Anh thường xuyên trong thời gian dài hơn, bạn có thể nộp đơn xin thị thực Du lịch Tiêu chuẩn dài hạn kéo dài 2, 5 hoặc 10 năm. Bạn có thể ở lại tối đa 6 tháng cho mỗi lần đến thăm.

Nếu bạn dưới 18 tuổi khi nộp đơn, thị thực khách Tiêu chuẩn dài hạn của bạn sẽ chỉ có hiệu lực trong tối đa 6 tháng sau khi bạn đủ 18 tuổi.

Thời gian sớm nhất bạn có thể nộp đơn là 3 tháng trước khi bạn đi du lịch.

Ví dụ: Bạn có thể đăng ký từ ngày 16 tháng 3 nếu dự định đi du lịch vào ngày 15 tháng 6.

——————

Nếu bạn cần đến Vương quốc Anh thường xuyên
Nếu bạn cần đến thăm Vương quốc Anh thường xuyên trong thời gian dài hơn, bạn có thể nộp đơn xin thị thực Du lịch Tiêu chuẩn dài hạn kéo dài 2, 5 hoặc 10 năm. Bạn có thể ở lại tối đa 6 tháng cho mỗi lần đến thăm.
Nếu bạn dưới 18 tuổi khi nộp đơn, thị thực khách Tiêu chuẩn dài hạn của bạn sẽ chỉ có hiệu lực trong tối đa 6 tháng sau khi bạn đủ 18 tuổi.
Thời gian sớm nhất bạn có thể nộp đơn là 3 tháng trước khi bạn đi du lịch.
Ví dụ: Bạn có thể đăng ký từ ngày 16 tháng 3 nếu dự định đi du lịch vào ngày 15 tháng 6.
——————
TUY NHIÊN,
Khi đương đơn chính và nhà bảo trợ tiến hành đệ trình hồ sơ di trú của mình trong thời gian dịch COVID-19 thường sẽ lường trước các vấn đề từ Cơ quan xét duyệt Visa như sau:
1. Từ chối vì COVID-19, một trong các lý do thường xuyên diễn ra từ giai đoạn sau tháng 6/2020.
2. Cơ quan xét duyệt yêu cầu quá đáng khi nhìn nhận hồ sơ pháp lý của đương đơn chính từ các nước đang phát triển và bỏ qua YẾU TỐ TẬP QUÁN THƯƠNG MẠI: chứng minh nguồn tiền, yếu tố gắn kết tại nước sở tại và vấn đề liên thủ tục hành chính nằm ngoài kiểm soát của đương đơn chính.
VD: theo luật tại một số nước đang phát triển, sau 30-45 ngày sẽ có kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tuy nhiên thực tế thì không phải vậy ‘phép vua thua lệ làng’ tại một số nơi. Và/Hoặc chính sách hành chính của hệ thống ngân hàng thương mại và nhà nước đều khác nhau, họ từ chối cung cấp hỗ trợ các giấy tờ chỉ có cơ quan duy nhất là ngân hàng mới phát hành được.
————————————

Việc xét duyệt phụ thuộc rất nhiều vào cách làm việc Viên chức lãnh sự:

+ nếu bạn MAY MẮN gặp một viên chức lãnh sự có tâm, họ sẽ có cuộc gọi điện thoại phỏng vấn để hiểu rõ tập quán thương mại của bạn, hoặc gửi yêu cầu bằng văn bản thông qua đại diện di trú của bạn, để đương đơn chính, nhà bảo trợ chuẩn bị Văn bản giải trình.
+ nếu bạn KHÔNG MAY MẮN gặp phải một viên chức có tiềm ẩn yếu tố ‘kỳ thị’, thì họ sẽ đưa ra thông báo từ chối với các lý do và điều khoản chung chung và hệ thống di trú đều đôi khi gặp vấn đề họ gửi sai thông báo vì đánh giá nhầm đối tượng. Chuyện hi hữu luôn xảy ra về các vấn đề cảm tính.
Như vậy, cả hai trường hợp MAY MẮN va KHÔNG MAY MẮN đều yêu cầu đương đơn chính, nhà bảo trợ và luật sư di trú phải bình tĩnh xử lý và chuẩn bị VĂN BẢN GIẢI TRÌNH, LUẬN ĐIỂM GIẢI TRÌNH nêu rõ lý do tác động YẾU TỐ TẬP QUÁN THƯƠNG MẠI, VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH tại quốc gia các nước đang phát triển có nhiều bất cập, từ đó chứng minh hồ sơ di trú của đương đơn chính là xúc tiến đầy đủ theo đặc tính thương mại và pháp lý từng quốc gia.
————————————–
KẾT QUẢ:
+ nếu bạn MAY MẮN: hồ sơ di trú sẽ được chấp thuận
+ nếu bạn KHÔNG MAY MẮN: hồ sơ di trú phải đệ trình lần nữa, thay đổi viên chức lãnh sự khác xem xét một cách khách quan hơn. Thông thường khi hồ sơ di trú tái đệ trình, chứng tỏ đương đơn chính đang yêu cầu cơ quan lãnh sự phải xem xét lại một cách công bằng, không thể rập khuôn hoặc các yếu tố quan liêu của các viên chức lãnh sự trước đây.
Điều này đòi hỏi ĐƯƠNG ĐƠN CHÍNH và NHÀ BẢO TRỢ có sự kiên nhẫn đối mặt với tình huống xét duyệt như trên.
——————————————————-

Tất cả các đương đơn xin visa từ Việt Nam có nhu cầu đi đến Vương quốc Anh trong thời gian dài hơn sáu tháng cần có giấy chứng nhận xác nhận miễn nhiễm lao (TB) trước khi nộp đơn xin thị thực.

Các loại đơn bao gồm diện sinh viên dài hạn (trên sáu tháng), diện PBS 1,2 và 5 (trên sáu tháng) (cùng với những người phụ thuộc), và tất cả các trường hợp định cư và kết hôn. Xin lưu ý rằng những người không nộp giấy chứng nhận tại thời điểm nộp đơn sẽ bị từ chối và lệ phí visa sẽ không được hoàn trả.

Giấy Chứng nhận Y tế IOM sẽ được cung cấp cho tất cả các ứng viên miễn nhiễm lao và đang nộp đơn xin thị thực để đến  Vương quốc Anh trong thời gian dài hơn sáu tháng, bất kể tuổi tác.

Các ứng viên sau được miễn kiểm tra lao: Tất cả người mang hộ chiếu ngoại giao nhận nhiệm sở tại Vương quốc Anh.

Để sắp lịch kiểm tra sức khỏe, xin vui lòng liên hệ với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam tại các địa điểm sau đây:

Hà Nội:

Địa chỉ: Tầng 23, Toà nhà 72 tầng Keangnam Hanoi Landmart, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (+84.24) 3736 6258 – Đường dây nóng: 0966 319 066.

Email: hanoi@iom.int

Tp. Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: 1B Đường Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.28) 3822 2057 – Fax: (+84.28) 3822 1780.

Email: hcmc@iom.int

Giờ làm việc của IOM:

Vào đây để xem giờ làm việc của IOM.

Các yêu cầu khi đăng ký:

Hộ chiếu gốc;

Sổ theo dõi thai cho phụ nữ mang thai

Địa chỉ bên Anh. Lưu ý cho học sinh: Nếu bạn không biết địa chỉ chính xác của bạn vui lòng cho biết tên trường đại học/trường học, nơi bạn có kế hoạch đến học.

— UNC Tổng hợp —

Nguồn: https://vietnam.iom.int/vi/uktbdp

✨ 🌺 🍀 CÔNG TY TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (VIẾT TẮT LÀ “UNC”) ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ GIÁO DỤC – TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐỊNH CƯ TRONG HƠN 10 NĂM, VỚI SỰ HIỆN DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI NHIỀU QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM, THAILAND.

ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH VIỆT NAM

*** Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, HCM

Hotline: 028 38 227 207

Fanpage Hochiminh:

UNC_immigration: https://www.facebook.com/uncvietnam/

Group:

UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/

*** Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 024 35 743 666

Fanpage Hanoi:

UNC HANOI_immigration: https://www.facebook.com/UNC-HANOI_immigration-670314116715876/

UNC Hanoi: https://www.facebook.com/UNChanoi/