Thị Thực Định Cư Mỹ Tháng 11/2018

Thị Thực Định Cư Mỹ Tháng 11/2018

 

Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 5/10/2018 đã có lịch cấp thị thực di dân dành cho diện lao động việc làm trong tháng 11/2018 như sau:

EB-1: Lao động ưu tiên, chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-4, EB-5

EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1

EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác: chiếm 28.6% mức toàn cầu,cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1, EB-2, không vượt quá 10,000 visa cho khối “lao động khác”

EB-4: Di dân đặc biệt: chiếm 7.1% mức toàn cầu

EB-5: Khối tạo việc làm: chiếm 7.1% mức toàn cầu, không dưới 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các khu vực vùng nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao, và 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các trung tâm khu vực theo luật Sec. 610 of Pub. L. 102-395.

Ngày thụ lý đơn: Theo bảng dưới đây, ngày cho từng chương trình chỉ rõ lượng tồn đọng thụ lý; “C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, điều này có nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả các ứng viên đủ chuẩn; và “U” nghĩa là không có sẵn, điều này có nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp. (Lưu ý: lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà ngày ưu tiên sớm hơn ngày hạn mức theo danh sách dưới đây)

Diện visa

Các khu vực khác

Trung Quốc  – lục địa

El Salvador
Guatemala
Honduras

Ấn Độ

Mexico

Philippines

Việt Nam

1st 01/04/2017 01/06/2016 01/04/2017 01/06/2016 01/04/2017 01/04/2017 01/04/2017
2nd C 15/05/2015 C 26/03/2009 C C C
3rd C 01/06/2015 C 01/01/2009 C 08/06/2017 C
Các lao động khác C 01/05/2007 C 01/01/2009 C 08/06/2017 C
4th C C 15/02/2016 C 22/11/2016 C C
Lao động tôn giáo C C 15/02/2016 C 22/11/2016 C C
5th Đầu tư trực tiếp
(C5 và T5)
C 15/08/2014 C C C C 01/02/2016
5th Đầu tư gián tiếp
(I5 và R5)
C 15/08/2014 C C C C 01/02/2016

Ngày tiếp nhận đơn: để giải quyết tồn đọng hồ sơ bằng cách cho phép những người chờ đến hạn mức visa được nộp hồ sơ (dù chưa được thụ lý đơn).  Việc nộp đơn cho phép những người chuyển đổi tình trạng (AOS) được lấy giấy phép làm việc và giấy lưu hành trong khi chờ đợi.

Diện visa Các khu vực khác Trung Quốc  – lục địa El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines
1st 01/06/2018 01/10/2017 01/06/2018 01/10/2017 01/06/2018 01/06/2018
2nd C 15/06/2015 C 22/05/2009 C C
3rd C 08/08/2015 C 01/10/2009 C 01/07/2017
Các lao động khác C 01/06/2008 C 01/10/2009 C 01/07/2017
4th C C 01/05/2016 C C C
Lao động tôn giáo C C 01/05/2016 C C C
5th Đầu tư trực tiếp
(C5 và T5)
C 01/10/2014 C C C C
5th Đầu tư gián tiếp
(I5 và R5)
C 01/10/2014 C C C C

(UNC tổng hợp và sưu tầm)

Để biết thêm về định cư Mỹ, vui lòng vào đây.


Tin liên quan khác